Сайтът на "100 вести" - stovesti.info, възможност за ефективна реклама! Предлагаме:

  • - Традиционни банерни формати както в основната версия на сайта - за компютри и таблети, така и във версията й за мобилни телефони;
  • - Крупни имиджови формати;
  • - Интерактивни банери;
  • - Видеореклама;
  • - Текстово-графически блокове;
  • - Вграждане в структурата на сайта - по специални проекти.
  • Първа страница
  • Вътрешни страници
  • За смартфони
advertising-shema
1
7
7
2
3
4
5
6

Главния редактор на вестника:
Иван Господинов ivan@stovesti.info

Зам.-главния редактор:
Димка Господинова: dimka@stovesti.info

Заявки за реклама се приемат,
само ако са изпратени на адрес:100vesti@stovesti.info