Кога Община Габрово ще предприеме мерки за благоустрояването на квартал Шенини?

Koga-Obschina-Gabrovo-sche-predpri
Кога Община Габрово ще предпри
Анелия Рачева, жител на кв. Шенини Кога Община Габрово ще предприеме мерки за благоустрояването на квартал Шенини? Улиците, ако може да се каже, че там има улици, са непроходими, когато вали дъжд. Не може да премине линейка, ако се наложи

Отговор от пресцентъра на Община Габрово по поставените от Анелия Рачева проблеми на жителите на кв. Шенини.

- Какви са намеренията на Община Габрово за изработване на ПУП на кв. Шенини?
- За квартал Шенини, като част от гр. Габрово, е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) в обхвата на строителните граници на града. Не бива кварталът да се смесва с местността, носеща същото име. Самата местност Шенини е с голям териториален обхват и освен кварталът, в нея се намират земеделски земи, гори, земеделски земи по §4 от Закона за стопанисването и ползването на земеделските земи. Последните са около 400 (разположени в четири зони), от които 123 са застроени със стопански постройки и други постройки с различна квадратура, 11 имота са земи със сменено предназначение, на основание чл. 109, ал. 2 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 28, ал. 1 и 2 от Правилника за приложение на Закона за опазване на земеделските земи.
Със Заповед № 340 от 06.10.2004 г. на Областен управител на Област Габрово е одобрен План на новообразуваните имоти по § 4 за м. Шенини. Имотите са със статут на земеделски земи. Достъпът до тях се осъществява посредством полски пътища, чиято поддръжка не е предмет на финансиране от Общината, тъй като не са част от уличната и общинска пътни мрежи. За имотите със сменено предназначение (основно поради желанието на собствениците да узаконят построеното) наличието на път е било необходимо и достатъчно условие да проведат процедурите в Комисията по земята, като предварително са изразили съгласието си със състоянието и статута на полските пътища.
Съгласно § 4, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, селищни образувания се създават, когато не по-малко от две трети от разположените в тях имоти са застроени. В случая това условие не е изпълнено, тъй като застроените имоти са по-малко от две трети от общия брой на имотите, включени в Плана на новообразуваните имоти за м. Шенини, т. е. не са налице необходимите законови изисквания за стартиране на процедура за създаване на селищно образувание. Дори да беше налице това условие, необходимо е всички собственици да сменят предназначението на имотите си - земеделски земи, Общината да смени предназначението на всички полски пътища, да се заплатят държавните такси, да се заплатят глоби в троен размер за незаконно построените сгради (за да добият статут на търпими строежи) и чак тогава да се финансира изготвянето на ПУП. Сроковете за деклариране на незаконни строежи изтече през 2013 г., а процедурите по узаконяване приключиха през 2014 г. С ПУП сградите не стават законни.
- Защо Общината издава строителни разрешения в района на земеделските земи в м. Шенини? Какво казва законодателят в такива случаи?
- За квартал Шенини, като част от града и при наличие на одобрен и влязъл в сила ПУП, строителството се разрешава по предвидения в Закона за устройство на територията общ ред.
В земеделски земи в местността Шенини е допустимо строителство или след смяна предназначението на земята, или съгласно разпоредбите на НАРЕДБА №19 от 25.10.2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им (бившата Наредба № 2 за застрояване в земеделски земи), с която се допуска изграждане на стопански сгради за селскостопанска продукция и инвентар до 35 кв. м. В този смисъл разрешенията за строеж са издавани законосъобразно.
Факт е, че предвид близостта на м. Шенини до населеното място (кв. Шенини - гр. Габрово), голяма част от сградите са или незаконно строени в годините, когато е било допустимо строителството на т. нар. „сезонни постройки” до 35 кв. м, или незаконно са разширявани и надстроявани с по-голяма от допустимата квадратура. Факт е, че постройките се ползват за постоянно обитаване, а някои са декларирани като единствено жилище.
Поземленият имот на жалбоподателката Анелия Рачева (вписан в регистъра като собственост на Васил Рачев Рачев) е застроен с жилищна сграда с площ 101 кв. м, стопанска постройка 89 кв. м и ограден с плътна ограда. Не е провеждана процедура по смяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и няма издавани разрешения за строеж, което прави постройките в имота незаконни.
- Доколко отговорността за това неудобство е и на собствениците на къщите, че не са се поинтересували за статута на квартала, преди да си вложат парите?
- Всеки отговаря за постъпките си. Практически всички са информирани. И в документите им за собственост е отразено, че притежават земеделска земя. Многократно е отговаряно на жалби, изпращани са отговори до министерства и ведомства, провеждани са срещи в Общината, разисквано е в Общински съвет.
- И все пак, как може да се реши проблемът на тези хора, които вече живеят в кв. Шенини, и на тези, които имат намерение да живеят там?
- През 2008 г. Общината е извършила асфалтиране на пътя, осъществяващ връзка на местността с квартала, а през 2013 г. е извършено допълнително насипване с инертен (фрезован) материал и подравняване на най-разрушените участъци от пътищата, обслужващи постоянно обитаваните поземлени имоти.
Относно адресната регистрация е необходимо постоянно живущите, желаещи да получат административен адрес, да подадат искане до Община Габрово за издаване на удостоверение за идентичност на административен адрес като приложат документ за собственост, удостоверение за наследници (при необходимост), схема от Агенцията по геодезия, картография и кадастър за населените места с кадастрална карта и квитанция за платена такса. На живущи в м. Шенини, поискали по съответния ред, са издавани удостоверения за административен адрес.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото

Следвай ни