Общината кандидатства за финансиране реконструкцията на Дома на културата

Топ новина!
Dom-t-na-kulturata-v-Gabrovo
Домът на културата в Габрово
ЖЕНИНА ДЕНЧЕВА Общинският съвет одобри вчера кандидатстване на Община Габрово с проектно предложение “Развитие на културната инфраструктура в община Габрово чрез обновление и модернизация на Дом на културата „Емануил Манолов“.
Финансирането ще бъде комбинирано - чрез безвъзмездна финансова помощ и финансов инструмент по процедура „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” по Оперативна програма „Региони в растеж“.Община Габрово разработва проектно предложение за реконструкция на Дома на културата. С цел гарантиране на устойчиво финансиране и успешно изпълнение на проекти в група дейности „Културна инфраструктура“, в рамките на процедурата е необходимо да се осигури финансиране чрез заем посредством използване на финансов инструмент за градско развитие на Северна България, управляван от „Регионален фонд за градско развитие” АД - избран за мениджър от Фонда на Фондовете. Заемът ще се комбинира с предоставената безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“.Проектно предложение по група дейности „Културна инфраструктура“ следва да бъде на обща стойност не повече от 10 млн. лева, в т.ч. финансиране от безвъзмездна финансова помощ и финансови инструменти. Планираната продължителност на дейностите, предвидени във всяко проектно предложение, не може да надвишава 30 месеца.Крайният срок за подаване на проектни предложения е 31 декември. По предварителни разчети, стойността на проекта възлиза на 6 179 351, 83 лв. с ДДС, в т. ч: безвъзмездна финансова помощ - 3 717 748.08 лв.; ресурс от финансов инструмент - 2 250 403. 75 лв.;- собствен принос - 211 200 лв.Към настоящия момент, Община Габрово е в активна комуникация за финализиране на финансовите параметри и издаване на становище от страна на финансовия посредник.Сградата е една от забележителностите на Габрово и е средище на изкуствата и културата. В нея гостуват оперни, симфонични, балетни, музикални и танцови спектакли и творят габровските Драматичен театър, Камерен, Духов и други оркестри. Сградата е с разгърната застроена площ около 7 965 квадратни метра и притежава сериозен набор от помещения за обучение и репетиции, репетиционна и концертна дейност, семинари и конференции, изложби и творчески срещи, камерни концерти, спектакли и други.Навлизането на нови технологии, неизползвани и прилагани за сградата, дългогодишното отлагане на належащи ремонтни работи и трудното осигуряване на средства за фининсиране са причините, които налагат и сегашното обновяване и осъвременяване.Проектът за преустройство и модернизация запазва всички основни параметри на съществуващата сграда, като функция и обем, като акцентира на промени, наложителни за да продължи нормалното функциониране на обекта.Променя се бройката и разрядката на местата в залата и на балкона, съгласно изискванията на пожарната безопасност и европейските норми за комфорт и удобство. По този начин общият брой места, които може да се осигурят за едно представление е 567 броя седящи места, в т.ч. места за инвалиди, местата на балконите и лоджиите.Разширява се аванс сцената. По този начин се осигуряват допълнителни места за музикантите в оркестъра. Съществуващата авансцена поема 31 броя места, а с разширението местата се увеличават до 47 броя.С проекта за отопление, вентилация, климатизация се променя начина на движение /подаване и изсмукване/ на въздуха, за да се осигури по ефективно затопляне и вентилиране на залата и сценичната част. Съществуващите машини и съоръжения за отоплението и вентилацията се подменят изцяло с нови, както и съответната тръбна мрежа и отоплителни тела.Рехабилитират се ВиК инсталациите и всички санитарни възли в сградата. На места се преустройват съществуващите. На ниво сутерен се предвижда изграждане на тоалетни за посетителите на залата - на партера се възстановяват общо 7 тоалетни.Подменят се ел.инсталациите - осветителни, заземителни, мълниезащита, пожароизвестителна със съответните кабелни трасета, електрически табла, осветителни тела.С проекта се предвижда ново оборудване на гримьорните. Предвижда се ново технологично оборудване и инсталациите към него - пулт за управление със съответните димерни блокове, различни видове прожектори и др.За електроакустика се предвиждат пултове, усилватели, говорители, микрофони, мултимедийни прожектори.Предвидени са мерки за енергийна ефективност, подмяна на външната дограма и други. Поради специфичния образ на Дома на културата и разнообразните мазилки по фасадата, в енергийното обследване е предложено топлоизолиране отвътре.Предвиден е ремонт на покрива, ремонт на фасадата, освежителен ремонт на вътрешните помещения, както и ремонт на прилежащите пространства.Предвидени са мерки за осигуряване на достъпност в сградата. Пред главния вход на сградата се изгражда рампа. Поради невъзможност за изграждане на асансьор за осигуряване достъп, проектът предлага достъп до основните нива в обекта чрез монтирането на платформа. Предвидени са мерки за пожарна безопасност.Основната цел на проекта е да се подкрепи реализацията на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на община Габрово, посредством дейности за развитие на културната инфраструктура и подобряване условията за достъп до културен живот в общината.Специфични цели са да се подобрят условията за достъп до културен живот, да се повиши качеството на живот на хората, живеещи в град Габрово и да се осигури социалното включване чрез реализацията на комплекс от дейности, насочени към развитие на културната инфраструктура и включващи основен ремонт и реконструкция на Дом на културата „Емануил Манолов“ и доставка на необходимото оборудване; да се осъществят дейности по основен ремонт и реконструкция на Дом на културата „Емануил Манолов“, както и доставка на необходимото оборудване, като част от цялостната модернизация на сградата и водещо до подобряване качеството на предоставяната услуга, което ще допринесе за развитие на културната инфраструктура и подобряване условията за достъп до културен живот.Освен това ще се осигури достъпна архитектурна среда в рамките на Дом на културата „Емануил Манолов“ в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.С реконструкцията се създадат предпоставки за генериране на допълнителни собствени приходи, посредством цялостната модернизация на Дома на културата „Емануил Манолов“ - предпоставка за финансова устойчивост и възвръщаемост на инвестициите в дългосрочен план и в същото време устойчиво подобряване на културния живот в общината и животът на населението, като цяло.Одобрено бе подписване на запис на заповед във връзка с авансово плащане по проект „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.Общинските съветници разрешиха кандидатстване на Община Габрово с проектно предложение „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания - етап 2 - предоставяне на новите услуги - Център за грижа за лица с различни форми на деменция и Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване на територията на община Габрово".Общинският съвет прие определяне на дейността по предоставяне на услугата „Обществена трапезария“ като местна дейност за територията на община Габрово.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото
  1. Още от Габрово

Календар

ПОН ВТО СРД ЧЕТ ПЕТ СЪБ НЕД

Адрес "100 вести"

И това го има"

Виц на деня