Трифон Панчев: "Основният дял в бюджета на Дряново се пада на социалната сфера"

Водеща! Trifon-Panchev
Трифон Панчев
За рамката на бюджет 2021 на Община Дряново, за акцентите и приоритетните дейности в него, за инвестиционната програма, за предстоящите проекти, разказва кметът на Дряново Трифон Панчев: - Каква е рамката на бюджета на Дряново за 2021 година? - За 2021 г.

За рамката на бюджет 2021 на Община Дряново, за акцентите и приоритетните дейности в него, за инвестиционната програма, за предстоящите проекти, разказва кметът на Дряново Трифон Панчев:
- Каква е рамката на бюджета на Дряново за 2021 година?
- За 2021 г. рамката на бюджета на общината е в размер на 14 253 629 лв., което е с около 10 % по-малко в сравнение с миналата година, поради извършения ремонт на ул. „Шипка“ и намалелия преходен остатък от целевите средства, отпуснати за обекта. Но сме се постарали така да балансираме бюджета, че средствата да стигнат за всички заложени приоритети през настоящата година.
- Кои са акцентите в бюджета, кои области са приоритетни?
- Основният принцип, който искаме да наложим в бюджета за 2021 г., е публичните средства да бъдат изразходвани по най-целесъобразния начин, защото само така ще реализираме политиките, заложени в програмата за развитие на общината.
Основният дял в разходите по бюджета се падат на социалната сфера, посредством предоставяните услуги в общността, а на второ място е сферата на образованието. Тази година ще развием отново мащабна строително-ремонтна дейност чрез капиталовата програма от бюджета. Извън тези дейности се увеличават средствата, които ще дадем за спорт и култура, като за първа година Общината ще отпусна стипендия на 10 -те най-талантливи ученици, обучаващи се в гимназиалния етап на двете ни общински училища.
- На каква стойност е инвестиционната програма, кои са най-важните обекти за реализиране в нея?
- Инвестиционната програма на общината е в размер на 2 083 751 лв. Погледната по обекти и като съотношение, най-голям дял заемат основните ремонти на водопровода на главната улица в сели Царева ливада и на сградата на поликлиниката в Дряново, състоящ се от подмяна на дограмата на сградата, реконструкция на отоплителната система и хидроизолация на покрива. Следващият по размер обект е свързан с основния ремонт на улици в жилищен комплекс „Успех“, където не са извършвани ремонтни дейности от години, а там живеят наши съграждани със специални потребности.
Стартираме общинска програма „Красиво Дряново“ и по нея гражданите ще могат да кандидатстват за строителни материали, посадъчен материал., с които да оправят фасадите и дворовете си, за да направим общината едно по-приветливо място за живеене..Както се казва - от нас материалите, от хората труда.
- Има ли достатъчно средства за инфраструктура на селата?
- В капиталовата програма на бюджета и в другите средства, предвидени за ремонтни дейности, са предвидени разходи за ремонти на улици и сгради в различни села на територията на община Дряново. Истината е, че те никога не са достатъчни, затова са заложени според възможностите на общината. Тази година са заложени ремонтни дейности в селата Царева ливада, Ганчовец, Гостилица, Янтра и др.
Част от ремонтите по селата отпаднаха поради желанието на мнозинството от общинските съветници да се ремонтира сградата на бившата общинска болница, но вярвам, че при една последваща актуализация на бюджета, ще намерим средства за ремонт и на отпадналите обекти.
- Дряновци ще плащат по-висока такса битови отпадъци, голямо ли е увеличението, има ли реакции на хората?
- Ще започна от там, че в община Дряново към момента се плащат най-ниските такси за битови отпадъци в цялата област. Методиката за изчисляване на база на данъчната оценка на имотите е несправедлива, но към момента държавата и общините нямат готовност да наложат друга система за изчисляване на таксите. През миналата година Наредбата за изчисляване на ТБО беше отменена от Административния съд и в тази връзка ни се наложи да изравним промилите за гражданите и юридическите лица. В следствие на тази промяна таксата се увеличи средно за граждани с 13 %, а за юридически лица беше намалена с 18%.
Естествено е гражданите да не искат увеличение на таксата, но тя се изчислява на база реално изразходените средства за почистване. В Дряново фирмата, която отговаря за чистотата, е общинска и следи увеличаването на минималната заплата и таксите по ЗУО се налага да съберем повече пари от гражданите от предходната година.
- Няма да се плащат такси в детските градини в Дряново, така ли е?
- С решение на Общински съвет Дряново, по предложение на кмета на общината, беше приета промяна в Наредбата за администрирането на местните такси и цени на услугите, с която в детската градина няма да се събира постоянната такса за присъствие на дете. Относно таксата за храноден - повечето деца, посещаващи детската градина, са подпомагани от държавата. Планираме до края на мандата общината да се поеме и таксата за храноден за всички деца, в случай че това не се превърне в държавна политика.
- В социално отношение как ще помагате на нуждаещите се дряновци?
- През 2021 г. Община Дряново предвижда за подпомагане на социалослаби лица и лица в неравностойно положение социалната услуга "Топъл обяд" за 70 лица, кандидатстване по проект "Патронажна грижа +" за предоставяне на здравно-социални услуги в домашна среда, изпълнение на проект "Патронажна грижа К3", като включените лица в услуги, свързани с пазаруване, закупуване на лекарства, плащане на битови сметки, помощ при ползване на административни услуги, са 80. Ще предоставяме и новата социална услуга - държавно делегирана дейност "Асистентска подкрепа" за 47 потребители, обслужвани от 15 асистента и социален сътрудник.
- Какви проекти сте планирали за 2021 година?
- От началото 2021 г. година стартирахме с изпълнението проект „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“, като по него се предоставя услугата "Приготвяне и предоставяне на топла храна, за нуждите на домакинствата в община Дряново в условия на пандемията от COVID - 19". Услугата осигурява топъл обяд на 70 лица от различни рискови групи и е предвидено с топъл обяд да бъдат подкрепени лица без доходи или с такива под линията на бедност, които са в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната. В целевите групи са още хора, които са в рискова група от неблагоприятно протичане на инфекцията, поставени са под карантина и нямат близки, които да се погрижат за тях или е установено, че имат нужда от допълнителна подкрепа, за да задоволят основните си жизнени потребности.
Предстои през тази година да изградим „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и умствена изостаналост“ с цел извеждане на възрастни с увреждания от специализирани институции и предоставяне на възможности за тяхното социално включване. Целевата група включва, освен настанените в момента пълнолетни лица с психични разстройства и умствена изостаналост в специализирани институции и резидентни услуги в Община Дряново - около 140 души, също и хора, които имат психични разстройства и умствена изостаналост и живеят в общността, както и на техните семейства.
Досега общината е кандидатствала и по други проекти, които в момента са на етап оценка. Един от тях е „Реконструкция и рехабилитация на улици в Община Дряново“, финансиран от „МИГ Дряново - Трявна“, включващ интервенции върху улици общинска собственост, с цел подобряване и възстановяване на транспортно-експлоатационните им качества. Улиците, обект на инвестицията, са „Васил Левски“ и „Стефан Лафчиев“ в Дряново, на обща стойност 318 140.20 лв.. Друг значим проект е „Постигане на социално-икономическо развитие на територията на община Дряново чрез осигуряване на нови работни места, намаляване на бедността, социално включване и подобряване условията и качеството на живот“, с цел идентифициране на проблемите по отношение на структурата на пазара на труда на територията на общината, като проектът е насочен към включването на най-уязвимите групи, предоставяйки им нов шанс за работа, нови професионални знания и умения, придобити на работното място.
В подготовка за кандидатстване сме и по процедурите:.„Патронажна грижа +”, с цел предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в отговор на безпрецедентните предизвикателства, свързани с Covid-19., и по „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания - Етап 2, като операцията е в контекста на цялостния процес за създаване на възможност за независим живот на възрастните хора и хората с увреждания чрез предоставяне на качествени, достъпни и ефективни междусекторни услуги за дългосрочна грижа, съобразени с реалните потребности на хората в общността. Целта на програмата е и извеждане на хората с увреждания и възрастните хора от специализираните институции, превенция на институционализацията на тези лица чрез предоставяне на социални услуги в общността за дневна и почасова грижа.
Подготвяме и един, свързан с развитието на туризма в общината проект „Рехабилитация и адаптация на екопътека “ От Дискодуратера до на наши дни““ с. Гостилица, финансиран от „МИГ Дряново - Трявна“. 

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото

Следвай ни