Областният управител върна решение на Общински съвет – Дряново

Решението е за Правилата за отдаване под наем на пракроместа в централна градска част

Със своя Заповед Областният управител Мария Башева връща за ново обсъждане в Общински съвет – Дряново Решение № 110 от 28.03.2024 г, като незаконосъобразно.

С Решението Общинският съвет одобрява Общи правила за отдаване под наем на паркоместа в централната градска част на град Дряново, допълва и одобрява схема на паркингите в град Дряново и дава съгласие за провеждане на процедура по отдаване под наем на паркоместа.

При осъществяване на служебен контрол за законосъобразност върху актовете на общинските съвети е установено, че с конкретния административен акт Общински съвет - Дряново е приел режим за разпореждане с общинска собственост, който противоречи на Закона за общинската собственост (ЗОС), създава пречки или ограничения за нейното използване, като не предоставя данни за предварителна оценка на въздействието и информация относно това публикуван ли е проектът на нормативния акт на интернет страниците на Община Дряново и на Общинския съвет, каквито са изискванията на Закона за административните актове.

Съгласно ЗОС първостепенните улици са обекти - публична общинска собственост от първостепенно значение, които задоволяват обществени потребности. Под такъв режим попадат и паркоместата разположени на общински улици, видно от приложените схеми за паркиране. В същия закон се регламентира и реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с общинска собственост, който се определя не с общи правила, а с Наредба на общинския съвет. Общински съвет – Дряново е приел такъв нормативен акт, а именно – „Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Дряново”. С въвеждането на „Общи правила за отдаване под наем на паркоместа в централната градска част на град Дряново”, Общински съвет – Дряново създава особен режим, който не е предвиден в нормативната уредба и дори повтаря част от вече разписаните правила.

В Заповедта на областния управител е посочено още, че общинската собственост следва да се управлява в интерес на населението, съобразно разпоредбите на закона, без да се създават пречки или ограничения за нейното използване. Такива пречки се създават с въвеждането на специален режим относно допустимите кандидати за наемане на паркоместа в централната градска част, описан в „Общите правила”. Липсва и информация публикуван ли е проектът на нормативния акт на интернет страницата на Община Дряново, съответно на страницата на Общинския съвет. Липсват и данни за предварителна оценка на въздействието и за това предоставена ли е възможност на заинтересованите лица да участват в процеса чрез своите предложения и становища в законоустановения за това срок.

Върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и се разглежда от Общинския съвет в 14–дневен срок от получаването на Заповедта на Областния управител.

 

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото

Следвай ни