Пепа Сомлева: „Габровската Стопанска камара излезе с възражение срещу повишаване размера на ТБО“

Водеща! Pepa-Somleva
Пепа Сомлева
Габровската Стопанска камара, след проведени консултации със своите членове, излезе с възражение срещу предложението за повишаване разбера на такса „Битови отпадъци“ (ТБО), предложено от Община Габрово“, съобщи за вестника нейният председател Пепа Сомлева.

 Тя уточни, че възражението съдържа становището и предложението на камарата във връзка с повишаване размера на ТБО, както и че то е внесено в Община Габрово във вторник, 21 декември 2021 г. В становището е посочено, че липсват конкретни ангажименти, по които ще се разходват средствата от ТБО. Това прави контрола от страна на гражданите невъзможен.

Според г-жа Сомлева липсва яснота на намеренията, а вместо това са представени само приходи и разходи, без да е ясно точно каква дейност и в какъв обем ще се извърши срещу тях. А целта на предложението е да коригира дългогодишна несправедливост на налагани изключително високи цени за ползване на съдове за битови отпадъци и липса на пълния им асортимент за бизнеса при отчитането на ТБО на база количество. „Във връзка с предложения на габровската общественост за обсъждане Проект на Общ административен акт, публикуван от Община Габрово на 22 ноември 2021 г., касаещ Решение за Одобряване на разходите за услугите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в общината за 2022 г. и определяне годишен размер за такса „Битови отпадъци” за 2022 г., изразявам становището на ИСА/Стопанска камара - Габрово, пише в него. Както и че габровската Стопанска камара не приема увеличението на ТБО за община Габрово с 16.4%, което в промили е изменение от 3.1 промила на 3.6 промила, тъй като мотивите за предложението са изготвени в нарушение на чл. 26, ал.(1) и чл. 28, ал. (2), т. 2 от ЗНА, а именно нарушен е принципът за откритост и не са заложени целите, които трябва да се постигнат.

Освен това в продължение на повече от десетилетие администрацията на Община Габрово предлага в план-сметка за приходите и необходимите разходи съгласно чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ, за съответната година, единствено информация за приходно-разходната част, но не и стойността на конкретните поети ангажименти пред обществото като: Разходи за събиране на битови отпадъци и транспортирането им до РДНО; Разходи за събиране и транспортиране на обемни, смесени и други битови отпадъци от замърсявания и нерегламентирани сметища; Разходи за обособяване на места за поставяне на съдове за битови отпадъци на уличната мрежа; Ръчно и механизирано почистване на улични платна, спирки,площади, тротоари, подлези, пешеходни зони, алеи, детски и спортни площадки, междублокови пространства и други обществени територии и места за обществено ползване; Миене с автоцистерна с маркуч или дюзи на улици, площади, тротоари, спирки на градски транспорт, и други места за обществено ползване; Зимно почистване (ръчно и механизирано) от сняг и лед на тротоари, площади, спирки, подходи към подлези; Разходи за почистване и поддържане на чистотата на паркове и градинки; Разходи за почистване и поддържане на чистотата на отводнителни (охранителни) канали и дерета в урбанизираните територии на общината; Почистване на дъждоотводни шахти; Зимно почистване и поддържане на чистотата на уличната мрежа при зимни условия. Липсата на информация за стойността на предвидените дейности прави контрола по изпълнението им невъзможен, а разходването на средствата за ТБО непрозрачно.

По този начин сумата, получена за ТБО се явява подписан чек, с който може да се плаща всичко, без да е ясно за обществото какво точно е изпълнено, е пособено още в становището на СК. Сливането на Общинско звено „Озеленяване“ и ОП „Благоустрояване“ трябваше да донесе оптимизация на разходите, за които до днес няма никаква информация, считат още от бизнессдружението. Както и, че тази оптимизация трябваше да облекчи данъкоплатците, a не вместо това се иска увеличение размера на ТБО. От материалите по Проекта за ОАА не става ясно има ли дейност, включена в План-сметката, която изпълняват заетите в сектор „Озеленяване“, който традиционно е с отделен и огромен бюджет, и има ли дублирано заплащане на дейности – един път по ТБО и втори път през бюджета на „Озеленяване“. Освен това не е приложена справка за отменени или разсрочени, със заповед на кмета, задължения на граждани или фирми към ТБО, и ако има такива каква е тяхната обща стойност. А в Приложение 2 , т.1 не е регламентирана честотата на събиране и транспортиране на битови отпадъци и тяхното третиране от контейнер 4 куб. м. и контейнер 1,1 куб. м. В заключение, смятаме, че ситуацията в страната, в момента, е еднакво тежка за всички – и граждани, и фирми, и администрация - и вместо да се вземат решения от позиция на силата е редно да преминем този период като се положат усилия от всички страни. За администрацията това означава да оптимизира разходите си – и оперативни, и административни – и да потърси нови решения, които ще помогнат да преминем кризисния за всички момент без увеличаване стойността на ТБО.  

Именно, поради тези аргументи по повод Проект на Общ административен акт, публикуван от Община Габрово на 22. 11. 2021 г., касаещ Решение за Одобряване на разходите за услугите по  събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в общината за 2022 г. и определяне годишен размер за такса “битови отпадъци” за 2022 г.,

Стопанската камара в Габрово предлага: В Приложение № 2 „Определяне на такса битови отпадъци за 2022 г. по видове услуги и населени места на територията на община Габрово“, да се допълни, като се предвиди за нежилищни нужди на база количество ползване и на: съд за битови отпадъци вид Кофа (Кука) от 0, 240 л. Със цена 600 лв. Успоредно с това се посочва, че предложеният вид съд за битови отпадъци и цена е съобразен с подобни примери в други индустриални градове като в Бургас за предприятията кофа от 0,240 куб. м е с цена 664 лева, във Варна същата кубатура е 449,28 лева, а в Пловдив съд „Кука“, също от 0,240 куб.м е 832 лева. Отново в Приложение № 2 „Определяне на такса битови отпадъци за 2022 г. по видове услуги и населени места на територията на гр. Габрово“, т. 1 за нежилищни имоти на база количество на Габрово да се намали цената на предлагания съд контейнер „Бобър“ от 1, 1 куб. м от 8000 лева на 2000 лева, като се намали честотата на извозване. Това предложение е съобразено с подобни примери в други индустриални градове като: Бургас, където стойността е 2239 лв.; Пловдив – 2652 лева; в София - 1340 лева“, е записано в предложението на председателя на габровската Стопанска камара Пепа Сомлева.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Индустрия

Към началото

Следвай ни