Увеличава се броят на производствата пред Окръжен съд, образувани по искания на държави от Европейския съюз

Водеща! Veselina-Topalova
Веселина Топалова
Веселина Топалова, председател на Окръжен съд – Габрово:

За броя на свършените дела в Окръжен съд-Габрово през 2022 година, за увеличаване броя на наказателните дела, за причините за отлагане на делата, за разпределение на делата на случаен принцип, за протестираните от прокуратурата съдебни актове, за безпристрастността на съдиите и справедливостта на присъдите е разговорът с председателя на Окръжен съд -Габрово Веселина Топалова.


- Окръжният съд е приключил 923 дела през 2022 година. Много или малко е този брой?

- Общият брой на свършените през 2022 г. дела е 923, от които 558 са граждански и търговски, а 365 - наказателни. Не бих могла да отговоря много или малко е това. Като база за сравнение може да се използват резултатите от предишните две години. През 2021 г. са приключили 880, а през 2020 г. са свършени 893, което означава, че е налице увеличение. Разбира се, има съдилища с по-големи съдебни райони, които са разгледали много повече дела, но следва да се държи сметка за редица фактори, които оказват влияние върху броя на делата. Това са населението, което в нашия район прогресивно намалява - както в градовете, с изключение на Севлиево, така и в селата. А също така финансовото състояние на хората и тяхната възраст. Младите и финансово обезпечени жители намаляват непрекъснато, а останалата част от населението степенува приоритетите си и съдебната защита на права се търси в по-редки и неотложни случаи.

- Увеличава ли се броят на наказателните дела. За какви престъпления са те обикновено?

- През отминалата 2022 г. са образувани нови 358 наказателни дела. Броят им значително надхвърля постъпилите за разглеждане през предходните две години дела от същия вид - 308 през 2021 г. и 253 през 2020 г. Заедно с останалите несвършени от предходния отчетен период производства, през 2022 г. в съда са стояли за разглеждане общо 394 наказателни дела.

Когато става въпрос за наказателни дела, образувани по обвинителни актове на прокуратурата, следва да се направи уточнението, че Окръжният съд правораздава както като първа съдебна инстанция по обвинения за изрично посочени в НПК тежки престъпления, така и като второинстанционен съд, когато се протестират или обжалват присъди на районните съдилища.

Статистическите данни за последните три години сочат лек ръст на първоинстанционните дела, заведени по обвинителни актове на прокуратурата за престъпления от общ характер. През 2022 г. са образувани 28 дела от този вид и са подлежали на разглеждане общо 36, докато през 2021 г. и 2020 г. новите производства са били съответно 21 и 26.

През миналата година най-голям е броят на разгледаните дела за престъпления против стопанството - предимно за използване на платежен инструмент - най-често банкови карти, без съгласието на титуляря, както и за общоопасни престъпления - за причиняване на смърт по непредпазливост при пътнотранспортни произшествия и за престъпления, свързани с наркотични вещества.

Образувани са две дела, с по един подсъдим всяко, по обвинения за убийство. И двете производства са приключили с постановяване на присъди, с които подсъдимите са признати за виновни и осъдени, съответно на доживотен затвор и на 15 години лишаване от свобода.

Едно лице е предадено на съд по обвинение в опит за убийство, като производството по това дело не е приключило пред Окръжния съд.

След закриването на специализираните съд и прокуратура се отчита нарастване на частните наказателни дела, свързани с искания за използване на специални разузнавателни средства, по искания за разрешаване извършването на претърсване и изземване или одобряване на протоколи от така извършени действия по разследването, за провеждане на разпити пред съдия и други.

Прави впечатление, че се увеличават производствата пред Окръжен съд–Габрово, образувани по искания на съответни органи на други държави от Европейския съюз за признаване и приемане за изпълнение в Република България на решения за наложени финансови санкции на български граждани за извършени на тяхна територия нарушения - най-често за нарушения на правилата за движение по пътищата. През 2021 г. са разгледани 11 такива дела. Броят им през 2022 г. нараства на 20, а от началото на 2023 г. от други държави от Европейския съюз са направени 17 такива искания.

Съществено е да се отбележи, че по тези производства българският съд няма право да преразглежда по същество решението на съответния орган на другата държава, а е компетентен само да провери дали са изпълнени формалните изисквания, въведени в европейското и в българското законодателства, за да се приеме финансовата санкция за изпълнение в България. При признаване и приемане за изпълнение на решението, издадено от орган на друга държава от Европейския съюз, събирането на задължението се възлага на Националната агенция по приходите.

- Граждани се оплакват, че делата много се проточват, отлагат се понякога с години. Защо се случва това?

- Факторите, от които зависи в какъв период от време ще приключи едно дело, са много и най-разнообразни. От значение е фактическата и правна сложност на казуса, от които зависи какви доказателства ще бъдат събирани - разпит на свидетели, експертизи - допълнителни и повторни, изискване на писмени доказателства. Основно причината за отлагане на граждански и търговски дела са трудностите при връчване на съобщения и своевременното призоваване на страните и другите участници в процеса в големите градове и главно в София. Друга причина е неправилно или непълно посочени адреси, нерядко се налага призоваване чрез залепване на уведомление, което допълнително удължава срока за насрочване на производството. Друга сериозна причина са зачестилите искания за освобождаване от държавна такса и разноски в производствата и обжалване на определенията при отказ, което води до удължаване висящността на делото.

Често граждански и търговски дела се отлагат поради неизготвени и представени в срок експертизи, а понякога е необходима повторна или допълнителна експертиза. Най-често причина за отлагане на наказателните дела и оттам удължаване срока на съдопроизводството, е заболяване на подсъдим или на негов защитник, ангажираност по други дела на защитник, неявяване на вещи лица, искания за назначаване на повторни експертизи.

Казаното налага извода, че основните причини за увеличаване продължителността на процеса не са пряко свързани с действията на съдията по проучване и подготвяне на делото за разглеждане, както и на работата на съдебните служители. В крайна сметка основната задача е да бъде изяснена фактическата обстановка по спора, да се съберат необходимите доказателства, за да се достигне до постановяване на справедлив съдебен акт в съответствие със закона.

- Колко е приетият срок за завършване на едно дело?

- Както вече казах, от значение е спецификата на спора, поради което няма фиксиран краен срок, в който производството следва да приключи. Важното е делото да завърши с постановяване на съдебен акт в разумен срок, за да се постигне ефекта на търсената защита или налагане на наказание на извършилото престъпление лице.

В утвърдените от Висшия съдебен съвет статистически формуляри за отчитане на дейността на съдилищата фигурира показател „Свършени дела в срок до 3 месеца“. Данните показват, че от 923 свършени през годината дела, 79% са приключили в тримесечен срок – съответно - 73% от гражданските и търговски дела и 88% от наказателните. В тази връзка намирам, че съдиите и съдебните служители са свършили работата си много добре.

- Продължава ли практиката за разпределение на делата на случаен принцип?

- Разпределението на делата на принципа на случайния подбор е изискване на Закона за съдебната власт и се осъществява чрез Единната информационна система на съдилищата. Тя е утвърдена от Висшия съдебен съвет и се прилага във всички общи съдилища в страната.

- Има ли много протестирани от Окръжна прокуратура или пред по-висша инстанция дела?

- Прокуратурата е страна в наказателния процес, поради което е нормално и естествено тогава, когато прокурорът не е удовлетворен от съдебния акт да инициира произнасяне по казуса от по-горната съдебна инстанция. Не може да се обобщи дали протестираните съдебни актове са много или малко. Обичайно протести се депозират при постановяване на оправдателна присъда, при отмяна на постановление на прокурор, което е подлежало на обжалване пред съд или при прекратяване на съдебно производство и връщане на делото на прокурора поради допуснати съществени процесуални нарушения при провеждане на досъдебното производство.

- В синхрон ли работите с Окръжна прокуратура?

- Съдът и прокуратурата имат различни конституционно определени функции. Съдът е правораздавателен орган. Прокуратурата следи за спазване на законността, като по наказателните производства привлича към отговорност лицата, които са извършили престъпления, и поддържа обвинението пред съда. Тоест прокурорът е страна в процеса, както и подсъдимият и неговият защитник. Тези принципни положения означават, че е абсолютно недопустимо съдът да се намесва в работата на прокуратурата, както и обратното.

В чисто организационен аспект съдиите поддържат дължимите добри и колегиални отношения както с колегите от Окръжна прокуратура – Габрово, така и с адвокатите. През отминалата 2022 г. са провеждани различни работни срещи с прокурори, при участието на следователи и разследващи полицаи, както и с ръководството на Адвокатска колегия - Габрово.

- Достатъчен ли е броят на съдиите в Окръжен съд, за да поемат всички постъпили дела?

- Щатната численост на Окръжен съд-Габрово - единадесет съдии и един младши съдияь е оптималната, с оглед постъпленията на делата за разглеждане и данните за действителната натовареност и натовареността по щат за последните три години. За да работи добре един окръжен съд трябва да има обособени поне две отделения – гражданско и наказателно, с достатъчен брой съдии, позволяващ замествания при непредвидени обстоятелства - като продължителен отпуск поради временна нетрудоспособност, както и възможност за повторно разпределяне на случаен принцип на отменени дела и на дела, по които са направени и приети отводи. Броят на съдиите в наказателното отделение ограничава тази възможност и налага участие при разглеждане на първоинстанционни наказателни дела и във въззивните състави по такива дела и на съдии от гражданското отделение, които разглеждат както първоинстанционни, така също и въззивни граждански и търговски дела.

Допълнително затруднение в работата възниква и след командироване на двама съдии – един, разглеждащ наказателни дела и един - граждански, предвид кадровия дефицит в Апелативен съд - Велико Търново. Това наложи цялостна промяна в организацията на работа при формиране на съдебните състави до изтичане на срока, за който са командировани двамата съдии от състава на Окръжен съд - Габрово.

- А как е в районните съдилища?

- Районът на Окръжен съд-Габрово обхваща и районните съдилища в Габрово, Севлиево, Дряново и Трявна. От посочените районни съдилища, само този в Дряново работи с пълния си капацитет от двама съдии. В Районен съд - Габрово от общо девет съдии по щат работят седем, тъй като двама от тях са командировани съответно в Окръжен съд - Габрово и в Административен съд - Габрово. В Севлиево кадровият дефицит е много силно изразен, тъй като от общо пет съдии дълго време работеха само трима, което наложи командироване на съдии от Районен съд-Габрово, а към настоящия момент - от Трявна. Това от своя страна затрудни дейността на Тревненски районен съд, където остана да правораздава само един съдия. Всичко това създава значителни неудобства в работата на колегите, които са принудени да ги приемат с цел обезпечаване работата на съдилищата по разглеждане и своевременно решаване на делата.

- Гражданите вярват ли в безпристрастността на съдиите и справедливостта на присъдите?

- Самият факт, че хората се обръщат към съда в случаите, когато искат да защитят своите законни права и интереси, подкрепя увереността ми в тази посока. Разбира се, твърде оптимистично би било да очакваме удовлетвореност от всички страни в процеса. Естеството на съдебния спор е такова, че почти винаги има една губеща страна. Логично е тя да не остане доволна и предизвикателството за нас е да обясним по разбираем и за неюристите начин защо приемаме, че права е другата страна.

Бих искала да спомена още, че при встъпването си в длъжност всеки съдия полага клетва да бъде безпристрастен и справедлив. Радвам се, че всички колеги, с които работя, осъзнават поетата огромна отговорност и не пристъпват тази клетва. Надявам се все повече хора да го виждат и разбират.

 

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Държавност

Към началото

Следвай ни