Прокуратурата се отчете за 2023-та, висок процент на осъдителните присъди

-Okr-zhniyat-prokuror-Tihomir-Petkov-predstavi-nakratko-osnovnite-pokazateli-za-s-stoyanieto-i-strukturata-na-prest-pnostta-na-teritoriyata-na-Gabrovska-oblast
Окръжният прокурор Тихомир Петков представи накратко основните показатели за състоянието и структурата на престъпността на територията на Габровска област
    Прокурорите от Окръжна прокуратура – Габрово, Районна прокуратура – Габрово и териториалните й отделения в гр. Севлиево, гр. Трявна и гр. Дряново отчетоха дейността си за 2023 година.

    На събранието присъстваха  Ваня Стефанова – завеждащ отдел „Специализиран“ при Върховна прокуратура, Антоанета Чакърова – прокурор при Апелативна прокуратура – В. Търново, председателят на Окръжен съд – Габрово, директорът на ОД МВР – Габрово, началникът на сектор „БОП“ – В.Търново, началникът на отдел „Разследване“ при ОД МВР Габрово, прокурорите и следователите от съдебния район.
    Окръжният прокурор Тихомир Петков представи накратко основните показатели за състоянието и структурата на престъпността на територията на Габровска област, определили обхвата и обема на работа на прокурорите и следователите през 2023 г. Магистратите от Окръжна прокуратура – Габрово анализираха резултатите от дейността на функциониращите две прокуратури от съдебния район по отделните видове надзори, броя на регистрираните престъпления, разкритите извършители и наказаната престъпност. 
    И през отчетения период на 2023 г. структуроопределящи за районната прокуратура водени досъдебни производства са престъпленията по глава V от НК „Престъпления против собствеността“ и глава ХI от НК „Общоопасни престъпления“, които представляват заедно 77,4% от всички новообразувани досъдебни производства. Запазва се тенденцията и при Окръжна прокуратура - Габрово структуроопределящи да са престъпленията по глава ІІ от НК „Престъпления против личността“, по глава VІ от НК „Престъпления против стопанството“, по глава ХІ от НК „Общоопасни престъпления“ и по глава VІІ от НК „Престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната системи“, които заедно представляват 95% от наблюдаваните новообразувани досъдебни производства.
    Отчетено беше, че през 2023 г. броят на новообразуваните досъдебни производства за престъпления против личността запазват нивата си, има лек спад в броя на новообразуваните досъдебни производства за престъпления против стопанството и на престъпленията против финансовата, данъчната и осигурителната системи. Съдебният район бележи завишаване на новообразуваните досъдебни производства с предмет битова престъпност с 37 бр., на грабежите с 9 бр. Отчете се лекото завишение с 3,63 % на новообразуваните досъдебни производства за общоопасни престъпления, като акцент по този вид противоправни деяния е увеличението на престъпленията по транспорта по чл. 343 и чл. 343б от НК, както и на престъпленията с предмет наркотични вещества.
    През 2023 г. съдилищата от съдебния район са образували общо 420 дела по внесени прокурорски актове от магистратите от Окръжна прокуратура – Габрово и Районна прокуратура – Габрово. 30 бр. от делата са по внесени актове на прокурорите от Окръжна прокуратура – Габрово, в която се констатира увеличение с 6 % по този показател спрямо предходната година и с 30 % повече спрямо 2021 г. За поредна година най-голям е делът на образуваните и решени дела по внесени обвинителни актове. Съдилищата от Габровски съдебен район са постановили общо 402 осъдителни и санкционни съдебни решения по внесени от прокурорите дела. Запазва се тенденцията на много висок относителен дял – около 93 % на осъдителните и санкционни съдебни актове спрямо решените дела, който през отчетната 2023 г. е 92.82%. По актове на прокурорите от двете прокуратури са били осъдени и санкционирани с влезли в сила присъди и решения общо 401 лица.
    Прокурор Стефанова, прокурор Чакърова и съдия Топалова отчетоха добрите резултати на прокуратурите от Габровски съдебен район през 2023 г. Представителите на прокуратурите и правоохранителните органи изразиха готовност за продължаване на ефективни съвместни действия за превенция и разкриване на извършените престъпления.

 

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Закон и ред

Към началото