България внася стотици тона райски газ

Efekt-t-e-kratkotraen---deistvieto-mu-priklyuchva-samo-za-nyakolko-minuti.-No-prekalenata-upotreba-na-raiski-gaz-mozhe-da-dovede-do-traini-uvrezhdaniya-na-zdraveto,-vkl.-paraliza.-
Ефектът е краткотраен - действието му приключва само за няколко минути. Но прекалената употреба на райски газ може да доведе до трайни увреждания на здравето, вкл. парализа.
Народният представител Валери Митов вдига темата "райски газ" за четвърти път. Въпреки забраните онлайн търговията цъфти.

    Темата за райския газ  продължава да е целева за народния представител от Габровски регион Валери Митов. 
    След като повдигна въпросите за: разпространението сред децата; контрола по спазване на законовите забрани за продажба и употреба на диазотния оксид; възможностите той да влезе в Списъка с наркотични вещества и притежанието му да стане престъпление (както е във Великобритания), народният представител от "БСП за България" поиска информация от финансовия министър Асен Василев за вноса на флакони с диазотен оксид (райски газ) в България от страни от Европейския съюз и от трети страни. 
    Преди да цитираме отговора на министър Василев, трябва да обърнем внимание на факта, че всички медии, които отразяват темата, цитират вноса на райски газ само от трети страни, тоест страни извън Европейския съюз.Това количество е около 130 тона за цялата 2023 година. Не се цитират внесените количества от Европейския съюз.
    В отговора до Валери Митов Асен Василев е изпратил и една страница с приложение от един ред, в което е цитирано "Вътресъюзен внос азотни оксиди". Количеството в рамките на Европейския съюз е внушително – 2 378 121 килограма.
    Заради митническите правила райският газ от Европейския съюз не е с отделен код, а е заедно с всички азотни оксиди, така че митниците не могат да кажат хиляда или две хиляди тона е внесеният  райски газ.
    Вероятно голяма част от тези над 2 000 тона азотни оксиди се падат на райския газ, защото всички други неорганични кислородни съединения на неметалните елементи в така наречената Комбинирана номенклатура на ЕС си имат собствени осемцифрени кодове.
    Министър Василев подчертава, че Агенция “Митници” не би могла да изготви изчерпателна и всеобхватна информация за внесения райски газ.
    Цитираме дословно писмото на Министерството на финансите до Валери Митов:    
    "В отговор на Ваше писмо с изх. № 49-454-06-520 от 07.03.2024 г. с искане за предоставяне на информация за вноса в България на флакони с диазотен оксид (райски газ) от страни от Европейски съюз и от трети страни, поотделно, Ви уведомявам за следното:
    • Внос в България от трети страни на флакони с диазотен оксид (райски газ) 
    Вносът от трети страни се извършва на база тарифните кодове на стоките от Комбинираната номенклатура (КН) на Европейския съюз (ЕС), а не въз основа описание на стоките. Тарифното класиране (определянето на тарифен код) на стоките в КН на ЕС се извършва съгласно термините на позициите и подпозициите, забележките към разделите, главите и подпозициите и в съответствие с Общите правила за тълкуване на КН.
    Съединението, известно като „райски газ“ представлява неорганичното съединение диазотен оксид, CAS № 10024-97-2, което на основание правила 1 и 6 от Общите правила за тълкуване на КН, забележка 1 към глава 28 на КН и текста на код 2811 29 30 „Азотни оксиди“, се класира в код 2811 29 30 на КН на ЕС, който се отнася до всички азотни оксиди. В митническата декларация видът на продукта не е заложен като критерий за класиране в КН на ЕС, а е посочен в клетка 31 - елемент от данни (Е. Д.) 6/8 „Описание на стоката“, попълването на която е свободен текст, а количеството е посочено по различни начини - палета, цилиндри, капсули и др. в описани различни разфасовки.
    По отношение на изисканите данни за внесен азотен диоксид, следва да се отбележи, че от Агенция “Митници” не би могла да изготви изчерпателна и всеобхватна информация за внесени брой флакони с диазотен оксид, тъй като съгласно общностното законодателство попълването на Е. Д. 6/2. 41.1 „Количество в доп. мерна единица” на ниво стока не е задължително в митническата вносна декларация.
Във връзка с гореизложеното, при извършена селекция на данните за внос от трети страни на стоки с код 2811 29 30 от КН на ЕС, описани като „диазотен оксид“ в Е. Д. 6/8 „Описание на стоката“ за периода   от 1 януари до 31 декември 2023 година, е установено, че внесените количества на тези стоки от трети страни са в размер на 129 124 кг на стойност 407 559 лева.
    В допълнение бих искал да Ви уведомя, че за движението на съюзни стоки от държава членка на ЕС до България е приложима разпоредбата на чл. 28 от Договора за функциониране на Европейския съюз, съгласно която Съюзът включва митническия съюз, който обхваща цялата търговия със стоки и който включва забрана на митата върху вноса и износа между държавите членки, и на всички такси с равностоен на мито ефект, както и приемането на обща митническа тарифа при техните отношения с трети страни. За тези стоки не се извършат митнически формалности.
    •  Вътреобщностно придобиване в България на флакони с диазотен оксид (райски газ) от държави членки на ЕС 
    По отношение на вътреобщностното придобиване по смисъла на Закон за данък върху добавената стойност в България на флакони с диазотен оксид (райски газ) от държави членки на ЕС, Ви предоставям агрегирана информация в приложен файл за 2023 г., получена от Националната агенция за приходите.
    Информацията съдържа данни за количества в килограми за декларирания вътресъюзен внос от държави членки на ЕС по код на стоката 28112930 от Комбинираната номенклатура (КН) за 2023 г. В цитирания код на стока са включени всички азотни оксиди, включително диазотен оксид (райски газ).
    * * *
    В приложението срещу код 28 1129 30 "азотни оксиди" е записан внос за 2023 година  – 2 378 121 килограма. 

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Държавност

Към началото

Следвай ни