Румен Маджаров: За безплатното саниране ще се кандидатства до края на март 2023 г.

Водеща! Rumen-Madzharov-i-Kristiyana-Nedelcheva
Румен Маджаров и Кристияна Неделчева
След тази дата ще започне изпълнение на втори етап, кандидатстването ще е от 31 март до 31 декември 2023 година, а одобрените жилищни сгради ще получат 80% безвъзмездна финансова помощ, останалите 20% – за сметка на собствениците

„Европа директно Габрово“ при Габровската търговско-промишлена палата и Община Габрово организираха среща-дискусия с представители на бизнеса и гражданите, които искат да научат повече за предстоящите процедури за подпомагане на бизнеса и за саниране на многофамилни жилищни сгради в рамките на мерките по Плана за възстановяване и устойчивост.

В срещата участваха експерти от министерствата на иновациите и растежа и на регионалното развитие и благоустройството.

Eксперти от дирекция „Жилищна политика“ на МРРБ обясниха как ще се извърши санирането, какви са изискванията и новите моменти в организирането му, представиха мерките, които ще бъдат финансирани по Националния план по възстановяване и устойчивост, свързани с енергийна ефективност на сградния фонд.

Кристияна Неделчева: Министерството на регионално развитие отговаря за инвестиция в подкрепа на обновяване на сградния фонд в три основни направления. Първото направление е за енергийна ефективност на жилищни сгради, второто - на нежилищни, публични сгради, и третото - енергийна ефективност на предприятия в сферата на производството, търговията и услугите. Инвестицията се стреми всеки един обект, който ще бъде финансиран, след неговото изпълнение да постигне 30% спестяване на първична енергия. Амбицията на програмата е да увеличи сградите, които ще се обновяват.

Ще бъдат подобрени енергийните характеристики на сградите, намаляване на разходите за енергопотребление. Основните параметри на финансиране са кои сгради могат да кандидатстват по програмата. По отношение на публичните сгради допустими ще бъдат такива административни сгради, държавна и общинска собственост, включително и в областта на културата, като театри, музеи, читалища, сгради, предназначени за спорт. Задължително е собствеността на сградите да са държавна или общинска собственост.

Допустими са и микро, малки, сpедни и големи предприятия, които са регистрирани по смисъла на Търговския закон. Всички изброени сгради могат да бъдат на територията на цялата страна.

Министерството е разработило насоки за кандидатстване за публичните сгради за административно обслужване, култура и спорт. Проведено е обществено обсъждане.

Съгласуват се с Европейската комисия и се очаква тази година процедурата да бъде обявена за кандидатстване. Бюджетът е 408 млн. лв. Допустими кандидати, които ще могат да подават предложения, са общини, областни администрации, министерства, допустимо е и партньорство между тези органи. Допустими дейности са тези и всички съпътстващи строително-монтажни дейности като обследвания, авторски и строителен надзор, разходи за организация и управление. Предвидено е да бъдат обновени 616 сгради. А също така 250 сгради в областта на предприятията.

Румен Маджаров: Със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството дирекция „Жилищна политика“ е определена като структура за наблюдение и докладване по инвестицията за енергийна ефективност в сграден фонд. Нашите насоки за кандидатстване по процедурата вече са на етап съгласуване от Европейската комисия и разработваме съпътстващите документи, които би трябвало да очертаят отношенията между всички участници в процеса.

Един от ключовите приоритети за изпълнение на инвестицията е изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които би трябвало да подобрят енергийната ефективност и да намалят енергийното потребление в съответните жилищни сгради, в процеса на изпълнение и при окончателно приключване на проектите трябва да постигнем за всяка една сграда минимум 30% спестяване на първична енергия. Трябва да бъде постигнат клас В минимум, като размерът на бюджета на инвестицията е 1 176 960 хил. лв.

Предвиждат се два етапа - кандидатстването по първия етап, където размерът на безвъзмездната финансова помощ е 100 процента. Предвиждаме да бъде до 31 март 2023 година, а след тази дата ще започне изпълнение на втори етап, като кандидатстването ще е в периода 31 март до 31 декември 2023 година, като интензитета на безвъзмездното финансиране ще е 80% от цялата инвестиция.

Оказва се, че собствениците на етажната собственост не са запознати със законовата уредба в областта на енергийната ефективност.

В първия етап основните субекти и партньори, които участват активно в процеса на изпълнение на програмата, са крайните получатели, които са самите сдружения на собствениците. Задължителни партньори са общинските администрации и допустими сгради, които могат да участват в програмата, са многофамилни жилищни сгради, които са проектирани преди 26 април 1999 година, в които самостоятелни обекти са най-малко 4 и повече от един собственик.

По програмата могат да кандидатстват както многофамилни жилищни сгради, така и блок секции - това е една строителна единица със самостоятелно функционално предназначение, притежава отделни автономни ограждащи стени и съответно с отделен източник на топлоенергия - абонатни станции. Ако сградата притежава една абонатна станция, трябва цялата сграда да кандидатства. За да се кандидатства, трябва да бъдат извършени обследвания за установяване на техническите характеристики. Трябва да бъде извършено архитектурно обследване на сградата. Много от по-старите сгради не притежават такова. Вследствие на обследването сградата ще получи технически паспорт. В резултат на всичко това сградата трябва да получи минимум клас В.

Ще се обръща внимание при обследването дали сградите са конструктивно устойчиви. Опитът показва, че такива сгради изискват изключително големи инвестиции за възстановяване на устойчивостта. Ако е необходимо, такива сгради няма да бъдат допустими за участие в програмата.

Допустимите за финансиране дейности по програмата са дейности, свързани с външните топографни елементи на сградата, по тях се извършва подмяна на дограма, топлинна изолация на външните стени и дейности, които са свързани със системите за поддържане на микроклимата - ремонт на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната ефективност, ремонт, подмяна на електрическа инсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Строителство

Към началото

Следвай ни