Приетият от ОбС ПУП-план за регулация и застрояване дава нови възможности за кв. Борово-Велчевци и Западния обход

<p>С приемането на окончателния проект на Подробен устройствен план -
Приетият от ОбС ПУП-план за ре

С приемането на окончателния проект на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на кв. Борово-Велчевци, се дават нови възможности за развитие на кварталите Борово, Велчевци и реализиране на следващите етапи на Обхода на Габро

„Проектът е от изключително общинско, областно, регионално и национално значение. С него не само се обезпечава в устройствено отношение значителна територия на града, но и се решава стратегически комуникационен проблем от национално и международно значение, предвид преминаването на западния обход на Габрово през територията, обхванала плана“ - коментира арх. Николов. 

Самият инвестиционен проект за обхода е съобразен с актуализирания Общ градоустройствен план и генералния комуникационно-транспортен план на Габрово. Въз основа на него са изготвени парцеларен план на извънселищната територия; частичните изменения на подробни планове, засягащи териториите в регулация, както и цялостния нов устройствен план на кварталите Борово-Велчевци.
На практика трасето на обхода вече е обезпечено в устройствено отношение, спазвайки йерархията на създаване на плановете, проектът за Парцеларен план е одобрен със заповед на министъра на регионалното развитие от 29 октомври 2014 г. Със заповед от 9 януари 2015 г. са одобрени плановете за частичните изменения на планове на кварталите Хаджицонев мост, Чехлевци, Радецки.
За трасето на обхода има влязло в сила решение по оценка на въздействие върху околната среда от 2012 г. В ход е и отчуждаването на имотите в изпълнение на влезли в сила решения на Министерския съвет от 19 януари и 20 февруари 2015 г.
Първият етап от строителството на обхода е приключил, а в момента се довършват строителните дейности по втория етап. Част от третия попада в територията на кварталите Борово-Велчевци.
Актуализираният окончателен проект на ПУП-ПРЗ на кв. Борово-Велчевци е обявен в ДВ на 3 февруари 2015 г.
От Общината съобщиха, че към 5 март 2015 г. в законоустановения едномесечен срок са постъпили 21 възражения. От тях Общинският експертен съвет по устройство на територията е уважил 2.
„От останалите неуважени за 3 се налага предварително провеждане на други процедури, а 15 са против самия обход, като част от жалбоподателите не са пряко засегнати от трасето“ - се казва в представените на общинските съветници материали по направеното предложение.
ОбС задължава кмета на общината да изпрати решението за обнародване в ДВ в 7-дневен срок от получаването му в Общинска администрация.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото

Следвай ни