Местността Река Белица в община Трявна вече е защитена природна забележителност

Водеща! Reka-Belitsa
Река Белица
Местността Река Белица в землището на с. Белица, община Трявна, вече е защитена природна забележителност, след като в края на миналата седмица министърът на Министерството на околната среда и водите Борислав Сандов е подписал заповедта за обявяваните й.

 

Новата защитена местност заема площ от 542,441 дка, публична държавна собственост - основно водна площ, разположена на територията на Габровска и Великотърновска области. А именно в землищата на с. Белица, община Трявна, с. Вонеща вода, с. Войнежа, с, Въглевци, с. Габровци, с. Големаните и град Килифарево.

 

Предложението за обявяването на новата защитена територия е подготвено от РИОСВ във Велико Търново и е съгласувано със заинтересованите регионални институции.

Местността Река Белица е обявена за защитена, поради необходимостта от опазване популацията на защитените и застрашени от изчезване видове: поточен рак (Austropotamobius torrentium), видра (Lutra lutra), жълтокоремна бумка (Bombina variegata), бисерна мида (Unio crassus); балканска кротушка (Romanogobio (Gobio) kesslerii), малка кротушка (Romanogobio (Gobio) uranoscopus), балкански щипок (Sabanejewia balcanica) и др., както и част от крайречните гори от типа 91Е0 Алувиални гори с Alnus glutinosa и Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae) и 04G1 Крайречни гори от елши (Alnus spp.) и планински ясен (Fraxinus excelsior).

 

Новата защитена местност заема площ от 542,441 дка, публична държавна собственост, основно водна площ, която е разположена в землищата на с. Белица, община Трявна, област Габрово, с. Вонеща вода, с. Войнежа, с, Въглевци, с. Габровци, с. Големаните и гр. Килифарево, община Велико Търново, област Велико Търново.

 

Според  Закона за  защитените  територии за защитена местност се обявяват територии с характерни или забележителни ландшафти и местообитания на застрашени, редки или уязвими растителни и животински видове и съобщества.

 

На територията на защитената местност се забраняват дейности, които могат да окажат негативно влияние на посочените видове и местообитания, като риболов на видовете, предмет на опазване; изграждане на нови съоръжения, препятстващи миграцията на рибите и другите водни организми; коригиране на речните течения и техните брегове; нови зауствания на отпадъчни води без извършване на пречистване; нови водовземания от повърхностните води; сеч на естествена дървесна растителност от местни видове; изземване на наноси, речен чакъл и пясък – баластра /инертни материали) и др.

 

 

 

 

 

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото

Следвай ни