Мария Йозова: „Не предвиждаме увеличение на местните данъци за 2022 г., предлагаме промяна само на такса битови отпадъци“

Водеща! Mariya-Iozova-ne-predvizhda-uvelichenie-na-mestnite-dan-tsi
Мария Йозова не предвижда увеличение на местните данъци
На 1 ноември 2021 г. изтече крайният срок за плащането на местните данъци и такси за 2021 г. – данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци, данъците върху превозните средства и т. н.

 От тази дата насетне се начисляват лихви за закъснение на плащанията. Към момента от платените местни данъци и такси в хазната на Община Габрово са постъпили общо 11 057 хил. лева, съобщи за вестника Мария Йозова, зам.-кмет „Финанси и собственост“.

 

Ще има ли увеличение на местните данъци и такси през 2022 г. и ако „да“, кое налага тяхното нараства и с колко, е разговорът със зам.-кмета на Габрово Мария Йозова.


- Г-жо Йозова, какво са предвижданията за местните данъци и такси, свързани с „Бюджет 2022“ на община Габрово?

- За 2022 г. не се предвижда увеличение на местните данъци – данък недвижим имот или данък сгради, не се предвижда увеличение на данъка върху превозните средства, както и при всички други видове данъци – туристически данък, патентен данък, данък придобиване на имущество. Това, което предлагаме за следващата бюджетна година е промяна на такса битови отпадъци.

- Да разбирам ли, че таксата битови отпадъци ще бъде увеличена?

- Изчисленията, които сме направили показват, че без актуализация на промила за такса битови отпадъци няма да може да се покрие разхода за тази услуга. Такса битови отпадъци е услуга съставена от три компонента: събиране и транспортиране на битовите отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации и поддържане на чистота на териториите за обществено ползване. А последната промяна на размера на такса битови отпадъци е отпреди 10 години - през 2012 г., когато е определен промил от 3.1 . В следващите две календарни години също е имало малка промяна от повишение и намаление, като с Решение от 2014 г. промила отново е 3,1.

- Защо се налага да се увеличи такса битови отпадъци?

- Ако започнем от последните повишения на горива, ел енергия, материали, минимална работна заплата и преминем през последните 10 години, период, в който таксата не е променяна, ще се види, че това увеличение е неизбежно.

- Какво имате предвид?

- Увеличението на минимална работна заплата. През 2012 г. тя е била 270 лв., а към момента вече е 650 лв.; Цената на електроенергията през 2012 г. е била 0,2626 /с ДДС/ за kW, а към момента е 0,4182 /с ДДС/; Горивата през 2012 г. също са били с високи цени от 2,53 лв. на литър, но през годините до сега цените им са били и под 2 лв. на литър, а към момента - 2,42 лв. на литър; Всички материали, които са необходими за извършването на услугата също са с променени размери от 2012 г. насам, като един от основните материали за обезпечаването са инертните материали, които са били на стойност 132,72 лв./тон, а към момента вече са 189,60 лв. на тон.

 Освен тези основни разходи и промяната в техните цени е важно да отбележим и още два основни разхода при третирането на отпадъците, а именно размерът на отчисленията, които започват от 15 лв. на тон депониран отпадък през 2012 г., а за 2022 г. те достигат 95 лв. на тон депониран отпадък. Това са отчисления, които всяка община е задължена за плаща по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците. Община Габрово се възползва от възможността да намали размера на отчисленията на 50 %, като се предприемат необходимите мерки и дейности за постигане на целите по този закон. Ако не се изпълнят те сумата, която общината трябва да плати е със 740 хил.лв. повече.

В община Габрово функционира Регионално депо за неопасни отпадъци, като разходът по сепарирането им води началото си от 2016 г. когато той е в размер на 33,80 лв./тон, а към момента е 67,90 лв/тон. В годишен размер разходът за тази дейност е възлиза на 1 262 000 лева с ДДС.

- Но защо все пак точно сега се налага увеличението?

- През този период от десет години Община Габрово е успявала да покрива всички тези разходи от приходите на такса битови отпадъци. В първите години след 2012 г. приходът е бил достатъчен за текущите разходи и с голям преходен остатък в края на всяка година. Именно този преходен остатък е давал възможност на Общината да не увеличава размера на такса битови отпадъци и той да остава в един и същ размер. След направени изчисления се вижда, че недостигът на средства за покриване на услугите чрез такса битови отпадъци е в размер на 766 хил.лв. Ако не предложим увеличение на такса битови отпадъци ще бъдем принудени да намалим честота на извозване и събиране на битовия отпадък. Към момента за град Габрово честотата на извозване е организирана в седем района, като първи и втори райони, които обхващат 102 улици с 550 контейнери, се обслужва всеки ден. Трети, четвърти, пети и шести райони се обслужва веднъж на всеки 48 часа или това са 126 улици със 659 броя контейнери. Седми район включва трудно достъпните улици и там обслужването е два пъти седмично. По селата честота на извозване е 4 пъти месечно в летен и зимен период.

 - Какво означава това в цифри за данъкоплатците от Община Габрово?

- Нашето предложение до Общински съвет Габрово е промилът за такса битови отпадъци да бъде 3,6, т.е увеличение от 0,5 на хиляда. Всички знаем, че такса битови отпадъци се начислява върху данъчната оценка на недвижимия имот, като за всички имоти, които не се използват се подава декларация и таксата, която се начислява е със 70 % намаление.

Средното увеличение, което се получава в града за масовите панелни апартаменти до 70 кв.м е до 10 лв., за тухлените апартаменти от 100 кв.м в кварталите - до 15 лв. и 20 лв. в централна градска част. По селата увеличението ще бъде 5 лв. за масовия брой къщи, с изключение на новото строителство.

Искам да направя и едно важно уточнение, а именно че всеки един имот има данъчна оценка, която се определя от това къде се намира той, в коя зона на града, от конструкцията му и не на последно място от квадратурата на имота. Посочените примери са за масовите имоти, които са приблизително с една и съща квадратура, конструкция и местонахождение. Разбира се, не може да бъдат дадени като примери всичките 54 хил. имота, които са на територията на общината.

В тази посока също е важно да се отбележи, че ние предлагаме промяна само на такса битови отпадъци, без да променяме данък сгради. Това е важно, защото повечето хора не правят разлика между данък и такса. Те смятат данък и такса като една и съща сума. Затова може да се каже, че с нашето предложение реалното увеличение на данъчната тежест за 2022 г. е с 9 %.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото