КЕВР приключи проверката на габровската "Топлофикация"

Топ новина!
Дружеството e компенсирало потребителите с намаление на сметките за м. декември и за м. януари

Честите прекъсвания и влошеното качество на топлоснабдяването на клиентите на „Топлофикация – Габрово“ от началото на отоплителния сезон са в резултат на настъпили аварии в генериращите мощности и топлопреносната мрежа. Непланираното спиране на тези мощности е довело до преустановяване на подаването на топлинна енергия към клиентите на дружеството. Подобряване на качеството на топлоснабдяването може да се постигне чрез инвестиране в топлоизточника, обновяване на топлопреносната мрежа и подмяна на остарели абонатни станции.

Това са част от изводите в доклада от извършената извънредна проверка на „Топлофикация-Габрово“ ЕАД, който днес беше приет на заседание на КЕВР. Проверката по документи и на място беше разпоредена от председателя на Комисията във връзка с публикувани в медиите сигнали за лошо качество на топлоснабдяването.

Основен предмет на проверката беше изпълнението на лицензионните задължения на „Топлофикация-Габрово“ ЕАД, вкл. изясняване на причините за възникналите проблеми с качеството на топлофикационната услуга през периода 01.11.2022 г. – 20.01.2023 г. За целта са изискани данни, техническа документация и информация за прекъсванията на топлоподаването, брой засегнати клиенти и постъпили жалби, абонатни станции с нарушено топлоснабдяване, информиране на клиентите и др. 

В доклада на КЕВР е установено, че в бизнес плана на дружеството не са планирани инвестиции през 2022 г. и такива не са извършени. Като причина за това от „Топлофикация-Габрово“ е посочена липсата на финансови средства. Не е инвестирано в топлоизточника на централата, което би довело до увеличаване на ефективността на производството на топлинна и електрическа енергия и намаляване на вероятността за аварии. Налице е сериозно неизпълнение на ремонтите на топлопреносната мрежа – само 29,5 % от планираните.

В резултат на настъпилите аварии в топлоизточника топлопреносната мрежа е останала недогрята, което е причината през периода 01.11.2022 г. – 20.01.2023 г. клиентите в гр. Габрово да не са получавали качествена топлофикационна услуга.

Друг основен фактор за честите прекъсвания на топлоподаването е недоброто състояние на топлопреносната мрежа. От регистрираните през целия период 21 прекъсвания на топлоснабдяването 16 били са в резултат на аварии по мрежата. Те са довели до спиране на топлоподаването на определени участъци, при което са били засегнати една част от потребителите. Други 5 прекъсвания са поради повреди в топлоизточника, което е нарушило качеството на топлоснабдяването на всички клиенти. Изводът на Комисията е, че необновената топлопреносна мрежа поставя под риск сигурността и непрекъснатостта на топлоснабдяването.

За периода на проверката общият брой на подадените жалби, свързани с качеството на топлоснабдяването, е 12.

При всички 21 случая на прекъсвания поради аварийно спиране на преноса по мрежата или на генерирането на топлинна енергия, топлоподаването към клиентите е било възстановявано за период по-малък от 48 часа, което е в съответствие с изискванията за показателите за качество. По тази причина „Топлофикация – Габрово“ ЕАД не е нарушило условията на издадената лицензия за дейността „пренос на топлинна енергия“.

Независимо, че прекъсванията на топлоподаването са били за период по-малък от 48 часа, при което дружеството не е дължало изплащане на неустойка на клиентите си, „Топлофикация - Габрово“ ЕАД е предприела мерки за обезщетяване на всички потребители – с 20 % за м. декември и 30 % за м. януари.

Протоколът от проведеното заседание на КЕВР за резултатите от извънредната проверка на „Топлофикация – Габрово“ ЕАД предстои да бъде публикуван на интернет страницата на регулатора, в рубрика „Протоколи от заседания“.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото

Следвай ни