Какви изследвания ще се правят в лабораторен комплекс „Интелигентни мехатронни системи за измерване и контрол” на технологичния парк в Габрово

Препоръчана! Multisenzorna-izmervatelna-sistema
Мултисензорна измервателна система
На 20 ноември 2020 г. Технически университет - Габрово откри официално първия извънстоличен технологичен парк. С инвестиция по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие е изградена модерна научна инфраструктура с високотехнологично оборудване.

На територията на Технологичния парк са обособени общо 18 лаборатории от Център за компетентност „Интелигентни, мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, Център за върхови постижения „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, Център за компетентност „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска“ (QUASAR) и Център за компетентност „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“.
В основата на Технологичния парк на Технически университет - Габрово са лабораториите от Център за компетентност „Интелигентни, мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“. Партньори по проекта са Технически университет - София, Технически университет - Варна, Софийски университет „Св. Климент Охридски” – Факултет по химия и фармация, Институт по роботика - БАН, Институт по електроника – БАН, Централна лаборатория по приложна физика – БАН.
В новия технологичен парк водещи изследователи и техните екипи ще реализират пазарно ориентирани научни изследвания, насочени към бизнеса, а студентите и докторантите ще имат възможност да се обучават във високотехнологична среда.
Общо 14 са новите лаборатории в Центъра за компетентност, групирани в 4 лабораторни комплекса, в които ще се реализират изследвания и обучение в областта на мехатрониката и чистите технологии.
В поредица от броеве ще се опитаме да ви представим повече информация на закупеното оборудване, както и приложенията му в реалния бизнес. Лабораторният комплекс „Интелигентни мехатронни системи за измерване и контрол“ включва 2 лаборатории, оборудвани с уникална апаратура и специализиран софтуер.
В лабораторията „Интелигентни, мехатронни системи за измерване на статични и динамични величини“ ще се извършват качествени измервания, контрол, проверка и калибриране в областта на машиностроителното производство. Чрез новозакупеното оборудване и съществуващата в университета апаратура в лабораторията могат да бъдат провеждани измервания с доказана точност на геометричните размери на машиностроителните изделия, да се определят отклоненията от правилната геометрична форма и взаимното разположение на повърхнините и осите, както и да се изпълняват всички изисквания, които се задават в техническите чертежи на машиностроителните изделия.
Иновативният потенциал, отнасящ се до научноизследователската дейност на лабораторията, е свързан със създаването на адекватни модели и методи за изследване на точностните характеристики в областта на координатните измервания. Към настоящия момент съществуващите модели и методи за изследване на измервателните средства не отговарят в пълна степен на практическите задачи, както и на новите предизвикателства. Анализът на подобни измервателни системи както в световен, така и в национален мащаб се осъществява по приблизителни методи, без да се отчитат редица важни фактори. Това води до значителни грешки в етапите на анализ и синтез на тези измервателни средства, което от своя страна предизвиква недопустими неточности в процесите на контрола на различните видове производства и управлението на обектите.
Отчитайки тези тенденции, в лабораторията ще се разшири обхватът на измервателните процедури чрез създаване на иновативни подходи и методики за точно измерване на все по-широк спектър от геометрични параметри на сложни машиностроителни детайли, възли и механизми.
Учените от Технически университет – Габрово ще разработват, изследват и реализират нови измервателни процедури, повишаващи точността на измерването в реално време. Това ще позволи намаляване на систематичните грешки и създаване на оптимална оценка на базата на итерационния подход и отчитане на предходни и текущи измервания.
До този момент в международната метрологична практика методите за изследване и изразяване на точността на измерване се осъществяват чрез показателите на грешката при измерване, а не чрез показателите на неопределеността на измерване. Развитието на подобни измервания има съществено значение за развитието на научно-приложната дейност в метрологичната наука.
Ръководител на лабораторния комплекс е проф. дн Димитър Дичев, а членовете на научния екип имат необходимите знания и умения да работят с новата апаратура.
Лабораторията е оборудвана с мултисензорна измервателна система и измервателна ръка с интегриран скенер. Първата система е разработена въз основата на най-новите технологии в областта на измервателната техника, защото хардуерно-софтуерната й платформа позволява модулна конфигурация на машината за конкретното измерване. Системата поддържа мултисензорни измервания с помощта на оптични сензори, тактилни и сканиращи датчици, лазерни триангулационни сензори, както и хроматични датчици за бяла светлина. Базовата система на машината с оптични сензори може да бъде разширена с всички налични датчици на модулен принцип. Така изградената концепция на машината предлага висока обемна точност на позициониране, предназначена е за бързо измерване на координатно свързани точки от повърхнини и високоефективно 3D сканиране.
Преносимата координатна ръка е 7-осна прецизна измервателна система с лазерен скенер, която позволява провеждането на високоточни координатни измервания както в лабораторни условия, така и извършването на измервания директно в производствена среда, където подобренията в процеса са най-полезни. Системата притежава най-висок клас измервателен софтуер за контактни и безконтактни измервания, работа с 3D модели и задълбочен анализ.
Съвременните възможности на материалната база и разработваните нови измервателни методи, модели, методики и процедури са предпоставка за създаване на устойчив модел за прилагане на модерни практики в ежедневното обучение на студенти и докторанти. Ефектът от този подход на обучение е двустранен, защото от една страна той ще доведе до образователно и научно развитие на високо ниво на студенти и докторанти от ТУ - Габрово, а от друга - до формиране на нови идеи, повишаващи научния потенциал на лабораторията, както и до качествено обновяване на екипа.
В лабораторията „Интелигентни системи за изследване на структура и свойства на материали“, част от лабораторния комплекс е инсталиран рентгенов дифрактометър. Уредът извършва рентгеноструктурна дифрактометрия на монолитни материали и тънки слоеве, качествен и количествен анализ на структурни, фазови и съставни поликристални материали, както и измерва остатъчни напрежения в монолитни поликристални материали и остатъчен аустенит. Апаратът е уникален и служи за: фазов анализ на образци от прахообразна форма - органични и неорганични (метали и неметали) материали; фазов анализ на образци с произволна форма от монолитни поликристални материали; остатъчни напрежения в монолитни поликристални материали; определяне на остатъчен аустенит в стомани. Уредът и закупеният софтуер имат широко приложение в различни отрасли на икономиката. Ръководител на лабораторията е гл. ас. д-р Владимир Дунчев, който притежава необходимата квалификация и е преминал през допълнително обучение за работа с оборудването.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Технологии

Към началото

Следвай ни