Габрово и Стара Загора поправят грешки в кадастъра, които бавят тунела

Топ новина! Тунелът два пъти в Народното събрание през януари
Грешките засягат 48 дка, държавна и частна собственост

След като на 12 януари става ясно, че заради грешки в кадастъра и незавършени екопроцедури проектирането на тунела под Шипка не може да приключи скоро, на 17 януари народният представител от Габровски регион Валери Митов отново отправя питане към министъра на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков. Въпросът този път е „Какви са откритите явни грешки в кадастралните карти на Габрово и Стара Загора, заради които се бави проектирането“. 
Министър Цеков дава отговор на 29 януари, в който посочва 34 грешки общо. Те засягат държавна и частна собственост с обща площ 47 755 квадратни метра, почти 48 декара. От писмения отговор до Валери Митов се разбира, че Службата по геодезия, картография и кадастър в Габрово е коригира грешките. Цитираме дословно отговора на министър Цеков:
„Към момента се процедира изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) и отстраняване на явна фактическа грешка (ЯФГ) при Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) в Габрово и Стара Загора. След това ще могат да продължат проектантските работи за обект „Обход на гр. Габрово от км 20+124,50 до км 30+673,48, включително тунел под връх Шипка“. 
При разработването на техническия проект за ново трасе на път I-5 Габрово – Казанлък в участъка на територията на област Стара Загора и необходимостта от корекция на река Шипченска при входа на бъдещия тунел е констатирана ЯФГ. Причината е неотразените участъци от пътя и реката в КККР. 
Това възпрепятства проектно решение за осигуряване на достъп до паметника Шипка, както и обходен маршрут в случай на авария по новото трасе или тунела. При разработването на проектното решение се налага корекция на водни обекти, за които при разработения и одобрен Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) е установено, че проектът за корекция на р. Шипченска попада в имот горски фонд.

Водният обект е разположен в землището на с. Шейново и се стопанисва от Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Обектът е отразен в геоинформационната система за управление на водите, но няма данни за него в кадастралната карта. 
Извършени са геодезически измервания на съществуващия път и водни течения. Поради планинския, залесен и труднодостъпен терен е направено лазерно сканиране с лидарна система. Представеното геодезическо заснемане е изработено чрез дистанционни методи. Извършено е геодезическо заснемане на видимите елементи на линейните обекти и са определени границите им. За определяне обхвата на съществуващите водни обекти – р. Шипченска, е приет контурът на оформената речна тераса.
След обработка на заснемането и съвместяването с кадастралната карта се засягат имоти държавна и частна собственост – общо 14 броя. Общата Засегна площ От Грешките е 22 104 кв. метра.
Дружество „Трансконсулт-22“ ЕООД по договор № РД-37-46/06.06.23 с Агенция „Пътна инфраструктура“ е изработило проект за изменение на КККР и предложение за отстраняване на ЯФГ от СГКК. През декември 2023 г. е издадена Заповед № 18.14262/21.12.23 г. на СГКК Стара Загора, с която са одобрени измененията в КК, поискани с проекта. Службата по геодезия, картография и кадастър е изпратила заповедта до всички заинтересовани лица. 
Очаква се информация за влизането є в сила и нанасяне на имотите в кадастралната карта, което се процедира от СГКК Стара Загора, след което ще могат да продължат проектните работи за участъка.
За отсечката в Област Габрово е установено, че обхватът на съществуващите водни обекти е грешно отразен в КККР. 
Това възпрепятства проектно решение за реконструкция на водохващане „Козята река“. Водният обект се стопанисва от МОСВ. Той е отразен в геоинформационната система за управление на водите.
Извършени са геодезически измервания на съществуващите водни обекти. Комбинирани са няколко метода за геодезическо заснемане, като основно е приложено лазерно сканиране на терена, а с класически измервания (полярна снимка) са направени контролни измервания. 
Поради планинския, залесени труднодостъпен терен е направено лазерно сканиране с лидарна система. Представеното геодезическо заснемане е изработено чрез дистанционни методи. Извършено е геодезическо заснемане на видимите елементи от речното корито  и съоръжения (сграда) на водохващане „Козята река“. За определяне обхвата на р. Козята, е приет контур на оформената речна тераса.
След обработка на заснемането и съвместяването с кадастралната карта се засягат имоти държавна и частна собственост – общо 19 бр. С обща засегната площ 25 651 кв. метра.
Дружество „Трансконсулт-22“ ЕООД  е изработило проект за изменение на КККР за териториите, граничещи с водния обект, и предложени за отстраняване на ЯФГ от СГКК.
В края на ноември 2023 г. СГКК Габрово изпрати протоколи до Агенция „Пътна инфраструктура“, съгласно които внесеният проект отговаря на нормативните изисквания относно реквизитите му, но е възложено на СГКК да извърши допълнителна проверка. 
На 22 януари тази година СГКК представи резултатите от извършената на 23.11.2023 г. проверка. Установени са някои несъответствия, част от които се дължат на разлики при измервания в режим на маловодие и режим на пълноводие на водните обекти, като е направено подробно предписание и проектът е върнат за преработка.
Предстои изпълнителят да предприеме действия за корекция на проекта.“
 
     

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Тунелът

Към началото