Философията на Бюджет 2015 - измерими цели и реалистична оценка на приходите и разходите

	На 30 януари местният парламент в Севлиево ще приеме бюджета
Философията на Бюджет 2015 - и
На 30 януари местният парламент в Севлиево ще приеме бюджета на Общината за 2015 година. Кои са приоритетите при разпределението на средствата тази година, откъде ще са приходите, коментира в интервю за „100 вести” кметът д-р Иван Иванов.

- Д-р Иванов, каква е философията на Бюджет 2015 за Община Севлиево - бюджет на оцеляването или...
- Не, не е бюджет на оцеляването. Община Севлиево се намира в добро финансово състояние, няма просрочени задължения и за разлика от Бюджет 2012, този за 2015 година не е такъв. Философията на Бюджет 2015 се базира на измерими фискални цели и реалистична оценка на възможностите на Общината за обезпечаване на разходите за предоставяните публични услуги със съответния обем приходи.
Анализът на тенденциите в постъпленията през последните три години и благоприятните показатели, с които приключихме 2014 г., ни обнадеждават да планираме амбициозни, но същевременно достижими нива на финансовите параметри.
Бюджетът на Общината е балансиран в обем от 21 606 865 лв., в това число 11 906 465 лв. делегирани от държавата дейности и 9 700 400 лв. местни приходи. Инвестиционната програма за 2015 година възлиза на 12 723 558 лв., в това число 1 418 000 лв. ще бъдат капиталовите разходи с източник на финансиране целева субсидия от Републикански бюджет.
- Предвиждате ли увеличаване на собствените приходи и откъде?
- През 2015 г. планираме собствени приходи в обем от 6 376 400 лв., при 6 180 325 лв. по първоначалния бюджет на Общината за 2014 г. С 6% е разчетено завишение на данъчните приходи, базирано на преизпълнението на постъпленията от данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин и данък върху превозните средства. Позитивните ни очаквания са подкрепени от промените в Закона за местни данъци и такси, с които се регламентира възможността за подаване на декларации по електронен път, в улеснение на гражданите и внедряването на автоматизирана връзка между Министерство на финансите, КАТ и общините за обмен на информация, касаеща администрирането на данък върху превозните средства.
Прогнозирали сме по-високи нива на неданъчните приходи, в частта на постъпления от продажба на нефинансови активи, отдадено под наем имущество и приходи от концесии на база разработената Програма за управление и разпореждане с общинска собственост.
През 2015 г. няма увеличение на данъчната тежест и не се предвижда повишение на такси и цени на услуги, които предоставя Общината. Разчетеният по-висок обем от собствени приходи се базира на работещите механизми, които прилагаме в посока намаляване на просрочените задължения, високата събираемост на текущия облог, по-големия обем предоставени услуги и успешна реализация на Програма за управление и разпореждане с общинска собственост.
- Кои са приоритетните области за неговото разпределение? Защо?
- Като основен приоритет в разходната политика на Общината за 2015 година беше изведено насоченото финансиране на публичен ресурс към дейностите от функция „Образование“. Планирани са достатъчен обем от средствата за покриване на ежемесечните субсидии към учебни и детски заведения, заделени са средства за капиталови разходи, планирано е съфинансиране от общинския бюджет за кандидатстване по проекти за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и ремонти на ОДЗ „Пролет“ и ОДЗ „Слънце“ по проект „Красива България“. Общият обем от средства, разпределени за функция „Образование“, възлиза на 8 242 003 лв., които формират 38% от общия бюджет на Общината.
Други приоритети са модернизация на техническата инфраструктура, създаваща условия за растеж и повишаване привлекателността на общината. Ще започнем изграждането на система за видеонаблюдение в град Севлиево, ще направим реконструкция на улично осветление и ремонт на улица „Христо Спиридонов“, ще изградим паркинг до Стар гробищен парк - гр. Севлиево, ще ремонтираме няколко спортни площадки. Ще изградим кръгово кръстовище пред блок „Явор“.
С повече средства ще финансираме функция „Култура“, с цел съхраняване и надграждане на богатото културно-историческо наследство на общината. Предвидили сме повече средства за спортните клубове, както и повече средства за семействата с репродуктивни проблеми.
За по-възрастните ни съграждани ще построим нов пенсионерски клуб в ЖК „Митко Палаузов“.
- Доколко бюджетът ще удовлетвори исканията на жителите на общината? Какво искат севлиевци - какво показват проучванията в града и по селата?
- Невъзможно е всички искания да бъдат удовлетворени. Реалните нужди многократно надхвърлят, наличния финансов ресурс. Общината е собственик на голям сграден фонд, който в основната си част е много стар и амортизиран и са необходими големи средства за основни ремонти и поддръжка. Това са много кметства, пенсионерски клубове, читалища, училища и детски градини в селата. Много от исканията са свързани с тези сгради. Най-много са исканията за асфалтиране и ремонти на улици както в града, така и в селата.
Бюджетът беше съставен на база обстоен анализ на допустимостта на разходите, броя ползватели на съответния актив, приоритетност и значимост на инвестиционния разход.
За степента на удовлетвореност в жителите на общината от бюджета коментари могат да се правят едва след неговото изпълнение. Това са стартови разчети, в които има предвиден определен ресурс за покриване на възникнали потребности в хода на бюджетната година, за да бъдем максимално адекватни на исканията и очакванията на севлиевци.
- Финансиране за кои проекти и по кои програми очаквате през тази година?
- Новият програмен период 2014-2020 ще стартира с голямо закъснение. За съжаление, нулевата 2014 г. и вероятно нулевата до средата 2015 г. по отношение средствата от европейските фондове ни лишиха от възможността през 2015 година да изпълняваме много проекти.
Ще довършим започнатите проекти за реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа на селата Петко Славейков и Кръвеник, изграждане на противопожарна кула в с. Крушево, предоставяне на социални услуги от резидентен тип за деца и младежи с увреждания, изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Севлиево, подкрепа за достоен живот. Кандидатстваме с два проекта за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и ремонти на ОДЗ „Пролет“ и ОДЗ „Слънце“ по проект „Красива България“, a пред Министерството на младежта и спорта ще кандидатстваме за ремонт на спортна зала „Дан Колов“.
В момента подготвяме проекта за реконструкция на довеждащите водопроводи, с който ще кандидатстваме по новата оперативна програма „Околна среда“, когато тя стартира. Имаме няколко готови проекта за важни ремонти по водоснабдителната инфраструктура, за които ще търсим финансиране през 2015 година.
Подготвяме и три проекта за ремонт на улици в няколко села, с които ще кандидатстваме по новата програма за развитие на селските райони.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото

Следвай ни