Драгомир Кунев: „Основният ни приоритет е качественото обслужване на нашите клиенти“

Водеща! Dragomir-Kunеv
Драгомир Кунев

Националната агенция за приходите отбеляза още една успешна година с реализиран ръст от над 9% за 2018 година, спрямо предходната. Габровският офис на НАП през 2018 г. постигна ръст над 11% и отчете 9 млн. лева повече внесени данъчни и осигурителни вноски от 2017 година, благодарение на екипната работа и ясната стратегия, свързана с осезаема промяна по отношение спазването на данъчното и осигурително законодателство и като резултат - подобряване на доброволното деклариране и плащане. От габровския офис на НАП са убедени, че не броя на актовете и наказателните постановления са единствената цел, а поведението на данъкоплатците, съобразено със закона.

Това е и основният смислен подход за подобряване резултатите на приходната агенцията. А главният фокус е свързан с начина на мислене на работещите в НАП екипи, защото именно хората в тях могат да променят това поведение. Както и с ежедневното доказване на успешно партньорство с добросъвестните и наказателен орган спрямо системните системните нарушители.

За старта на Данъчна кампания 2019 г., за приоритетите на габровския офис на НАП, за новостите в тазгодишната данъчна кампания и за други тънкости, свързани с нея е разговорът с директора на габровския офис на приходната администрация Драгомир Кунев.


- Г-н Кунев, изтече почти месец от старта на данъчна кампания 2019 г., как ще коментирате тазгодишната кампания?

- Тази година данъчната кампания стартира на 10 януари и ще продължи до 30 април. Видно е, че все повече декларации се подават по интернет, което спестява време и средства. За тази цел не е необходим електронен подпис, а само персонален идентификационен код /ПИК/, който се издава безплатно и за броени минути. А в Габровска област вече над 26 000 души имат такъв код и използват възможностите, които той предоставя. Една от тях е, че могат да следят във всеки момент дали работодателят коректно внася осигуровките им, да правят справка по трудовия си договор, както и за членството си в пенсионен фонд. До този момент са подадени 463 декларации. От тях на хартиен носител са 96, по интернет те са 369, а по пощата е изпратен само един документ. Крайният срок за подаването на данъчните декларации е 30 април

- Кои са основните ви приоритети на габровския офис на НАП до края на кампанията?

 - Както винаги наш приоритет е отношението към нашите клиенти, качественото им обслужване и тяхното улесняване при спазването на законовите им задължения. Този основен и постоянен приоритет на нашата институция е ключов и за насърчаване изпълнението на принципа за доброволността при спазването на закона от страна на гражданите и бизнеса. Един от постоянните ангажименти на Агенцията е целенасочената комуникация и разяснителните кампании към отделни целеви групи клиенти

- Бихте ли ни осведомили за някои нови моменти в таз годишната кампания?

- За първи път тази година данъчното облекчение за деца ще може да се използва сумарно и от двамата родители с уточнението, че възможността двамата родители да използват данъчното облекчение за дете е, ако при нито един от тях доходът не е достатъчен, за да може да се приспадне цялата сума от данъчната основа. Тогава оставащата част е на другият родител. За едно дете може да се използва 200 лева намаляване на данъчната основа, което фактически означава, че данъкът е с 20 лева по-нисък. Остават в сила отстъпките за покупка на жилище от млади семейства, за деца с увреждания, за дарения, за безкасови плащания и др. Условието за ползване на всички бонуси е лицето да няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения

Увеличава се месечната здравна вноска на лицата, които се осигуряват за своя сметка. От тази година тя е 22,40 лв. на месец. Миналата година сумата беше 20,40 лв. Нарастването е в резултат на увеличението на минималния осигурителния доход за самоосигуряващите се лица за 2019 г., който е в размер на 560лв. Тук е мястото да споменем, че годишната данъчна декларация на самоосигуряващите се лица ще се подава само по електронен път - това задължение се отнася за декларации, задължението за подаване на които възниква след 31. 12. 2019 г

Минималният месечен размер на осигурителния доход за тази година е 560 /510 през 2018 г./ лв., Минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители за 2019 г. е в размер на 400 лева /при 350 лв. през 2018 г./. Максималният месечен размер на осигурителния доход е 3000 лева при 2600 лв. през 2018 г

Променя се и редът на облагането на паричните и предметни награди /които не са хазартни/ - от по общия ред към облагане с окончателен данък, събиран при източника. Необлагаеми са наградите, които се дават във вид на допълнителна игра или предметна печалба, които са на стойност до 30 лв. Уверено мога да кажа, че тенденцията за намаляване броя на хората, които не подават данъчни декларации или пък ги подават с непълни данни е факт. Глобата за неподадена в срок декларация е до 500 лева. Освен електронно формулярите могат да се подадат в офисите на НАП или чрез „Български пощи“. Заплащането на данъците и осигурителните вноски става само по банков път, с пощенски запис за плащане към бюджета или по Интернет. Без такси е плащането на данъци и осигурителни вноски с банкова карта по интернет от страницата на НАП, както и чрез ПОС-терминалите в офисите на приходната агенция.

За улеснение на нашите клиенти в офиса на НАП е разкрито банково гише, което обслужва клиентите на администрацията. Заплащането на данък върху доходите от физическо лице на банково гише в офис на НАП е безплатно. Освен това заплащането на данъците и осигурителни вноски може да стане и в последния ден на данъчна кампания за 2019 г., стига средствата да постъпят по сметки на Агенцията до края на следващия работен ден. Още веднъж искам да напомня че, данъчно задължените лица, които подадат своите декларации по електронен път до 31 януари 2019 г., ако са физически лица могат да ползват 5% отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната си данъчна декларация, но не повече от 500 лв. Допълнително условие за ползване на отстъпката е гражданите да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения, както и да внесат целия размер на данъка за довнасяне до 31 януари 2019 г.

Годишната декларация за облагане на доходите с баркод вече е публикувана на интернет страницата на НАП - www.nap.bg <http://www.nap.bg>. Формулярът с баркод изчислява автоматично дължимия данък след попълване на информация за получените доходи, внесените осигурителни вноски, ползваните облекчения. Електронната декларация трябва да се изтегли на компютър от интернет страницата на Агенцията - www.nap.bg <http://www.nap.bg> и да се попълни „офлайн“. Подаването на декларация с баркод гарантира на клиентите на администрацията, че няма да допуснат технически грешки, тъй като дължимият данък се изчислява автоматично след попълване на приложенията за различните видове доход

Изпращането на декларация с баркод предполага и по-бързо възстановяване на надвнесен данък. Това е така, защото не се налага допълнителното обработване и попълване на данните от тези декларации ръчно, тъй като информацията директно се прехвърля от формуляра след сканирането на баркода. Подаването на декларацията с баркод става чрез изпращане по пощата или на място в някои пощенски станции, където директно ще бъде издаден входящ номер. Декларацията може да се подаде и лично в офис на НАП

Срокът за подаване на годишните данъчни декларации за облагане на доходите изтича на 30 април 2019 г., като в същия срок трябва да бъде заплатен и дължимият данък за довнасяне.

- Бихте ли повторили кои са по-важните срокове в тазгодишната данъчна кампания?

- До 30 април трябва да бъде подадена декларацията за облагане на доходите и плащане на дължимия данък за довнасяне; При подадена до 31 януари декларация се ползва 5% отстъпка за данъка за довнасяте по декларацията за доходите, но не повече от 500 лв., ако е подадена по електронен път, данъкът е платен и данъкоплатецът няма задължения към приходната администрация. До 1 април, тъй като 31 март е неделя е крайният срок за фирмите за подаване на декларацията за облагане с корпоративни данъци. Декларациите се подават само по електронен път, с електронен подпис. И тази година фирмите ще могат да подават годишните си отчети за дейността на едно място - или в НАП или в териториалните бюра на НСИ. Но, повече информация за декларирането и плащането на данъци и осигуровки има на сайта на НАП www.nap.bg <http://www.nap.bg>. Телефонни консултации се правят на цената на градски разговор в кол центъра на приходната агенция, чийто номерът е 0700 18 700.

- Г- н Кунев актуален е и въпросът за промяната на софтуера на касовете апарати. Бихте ли дали някои пояснения и по този въпрос?

- Както вече повечето търговци са разбрали от 1.04. 2019 г. се забранява едновременната употреба на касов апарат и софтуер, управляващ продажбите в един и същ обект, без софтуерът да отговаря на новите изисквания в Наредба Н- 18/2016г. Въвежда се изискването софтуерът задължително да управлява всички фискални устройства или принтери. Трябва да отбележа също, че има нови изисквания и към касовите апарати. Всяка касова бележка при отпечатване трябва да има QR код и данни за нея да се подават към сървърите на НАП в реално време. Забранява се издаването на т.нар. служебни бележки. Ще направя и едно уточнение - от 01.04.2019г. търговците регистрирани по ДДС са задължени да извършат тези промени, а за фирмите без ДДС срока е до края на юни

- Не е ли много кратък срокът търговците да извършат тези промени?

- Срокът е разумен. Разбира се всеки търговец трябва сам да прецени и своевременно да се свърже с производителя на софтуера, за да провери дали той може да бъде доработен, съобразно новите правила. От своя страна производителят е длъжен да уведоми съответния търговец, че софтуера му отговаря на всички изисквания на наредба Н-18/2016г. Търговците, регистрирани по ДДС, ползващи софтуер за управление на продажбите, са длъжни да подадат в НАП информация за ползвания от тях софтуер и данни за неговия производител. Това става бързо и лесно по електронен път с електронен подпис в сайта на приходната агенция

- Какво бихте казали още на клиентите на габровския офис на НАП?

- Използвам повода да благодаря на всички служители от офис Габрово за професионализма, търпението и постоянството, които ежедневно влагат в работата си. Убеден съм, че екипът на НАП в Габрово е изпълнен с решимост да продължи по най-добрия начин да преодолява предизвикателствата, да доказва, че е способен да генерира нови идеи, защото има мотивацията за успех и развитие. На всички наши клиенти пожелавам здраве, успехи и вдъхновение през новата 2019 година. Пожелавам им спорна и успешна година и апелирам към тях да се възползват максимално от нашите електронни услуги, защото така е по-бързо, по-лесно и безпроблемно.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Финанси

Към началото

Следвай ни