Росица Йонкова: Частният сектор вдига възнагражденията с между 10 и 15 процента, държавният сектор изостава

Водеща! Rositsa-Ionkova-otsenyava-Byudzheta-za-2024-g.-kato-nedostat-chno-ambitsiozen
Росица Йонкова оценява Бюджета за 2024 г. като недостатъчно амбициозен
Заплатите там трябва да се повишат с не по-малко от 10 процента

За най-значимите събития, които се случиха в КНСБ през 2023 година, за плюсовете и минусите на бюджет 2024 година, за необходимостта от вдигане на заплатите в държавния сектор, педагогическите възнаграждения поне с 10%, за инициативите на синдиката през 2024 година разказва областният координатор на КНСБ Росица Йонкова.


Какви са най-значимите събития, които се случиха в КНСБ Габрово през 2023 година?

Най-значимото за нас събитие и основна част от работата ни е колективното трудово договаряне. Чрез него и през 2023 г. традиционно договорихме с работодателите по-високи размери на работната заплата, допълнителни възнаграждения и обезщетения, по-голям размер на отпуските, по-висок „клас прослужено време”, работно и униформено облекло, както и мерки за подобряване условията на труд и др. Освен сключените колективни трудови договори на ниво предприятие, договорихме и подписахме общински колективни трудови договори в сферата на здравеопазването и образованието в общините на област Габрово.

Продължаваме развитието на активен социален диалог и сътрудничество със социалните партньори на двустранно и тристранно равнище. Подписахме предизборно споразумение за сътрудничество с Таня Христова в Габрово за запазване, задълбочаване и доразвиване на постигнатото през предходните мандати като кмет.

Разширихме синдикалната си маса като увеличихме членовете си във вече съществуващи предприятия и създадохме нови структури.

Подкрепихме символичния протест на културните дейци, членове на КНСБ на 6 декември с искането им за по-добро финансиране от страна на държавата за сектор „Култура”.

Членове на КНСБ от областта участваха в Националния протестен митинг и автошествие, което КНСБ проведе на 18 декември в гр. София. В резултат бе постигнато допълнително финансиране за БТА, БАН, непедагогическия персонал в училищата и детските градини, ръст на стандартите в сектор „Култура”, АПИ, Агенция по кадастъра, ДА „Архиви”.

През годината наред с основната ни работа реализирахме поредица от инициативи насочени както към хората на труда, така и към нашите синдикалисти, към младежите, възрастните хора и децата. Реализирахме обучения по общинските бюджети и здравословните и безопасни условия на труд, както и обучение на безработни по професия „Работник в горското стопанство” по проекта на КНСБ „Шанс за зелена и екологична заетост” по Националния план за действие по заетостта.

Регионалният съвет на КНСБ – Габрово подпомогна реализацията на проекта „Сътрудничество за прилагане на зелени политики” на Национална синдикална федерация „Метал-Електро”- КНСБ и Община Габрово.

И през 2023 година проведохме националната образователна кампания за ученици „Моето първо работно място”, съвместно със Синдиката на българските учители и Министерството на образованието и науката. Бяха обучени учители от гимназиите от област Габрово, които да запознават зрелостниците с правата и задълженията им на работното място. Преподаватели от КНСБ влизат и в „Часа на класа”. Осъществихме инициативи за Световния ден по безопасност и здраве при работа, Деня на труда, както и благотворителна акция по повод 1-ви март в Дома за пълнолетни лица с физически увреждания.

Анкетното проучване за стреса на работното място, което осъществихме в региона показа, че стресът и напрежението в работата са част от ежедневието на хората, а източниците им са огромния обем на възложена работа и кратките срокове. Това за мен е показателно, защото наред с преодоляване обедняването на хората, трябва да се работи и в тази посока, за да има работоспособни и мотивирани работници и служители, а оттам и да се постигне по-висока резултатност в работния процес.

Доволни ли сте от бюджета на страната за 2024 година?

КНСБ оценява Бюджета за 2024 г. като недостатъчно амбициозен от гледна точка на наличието на нови политики, особено по отношение на политиката по доходите. С изключение на приоритетното, но недостатъчно финансиране на заплатите за педагогическия персонал в областта на образованието, както и допълнителните средства в областта на културата, за всички останали обществени структури, са предвидени едва 375 млн. лв. Според нас, тези средства няма как да стигнат за каквато и да е хоризонтална политика по доходите, която да води до ръст на реалната покупателна способност у работещите. В този смисъл, нашата обща оценка няма как да бъде положителна, тъй като този бюджет трябваше да бъде доразвит от народните представители по начин, който да съответства на реалната икономическа конюнктура. Към момента са налице редица сгрешени допускания, особено по отношение на заложените параметри в капиталовата програма, като липсват на много места съответните разчети и обяснения.

Бюджет 2024 е приет, предстои приемане на бюджетите на общините от Общинските съвети. На практика се получава така, че дейностите, за които носи отговорност държавата по конституция, т.нар. държавни дейности в областта на здравеопазването, образованието, социалните услуги, култура и които държавата е делегирала да бъдат изпълнявани от общините, и именно за тях държавата трябва да осигури финансиране, в голямата си част няма да получат увеличение на заплатите от началото на 2024 г. или то ще бъде недостатъчно.

Трудно е да се обясни на медицинската сестра или на експерта в общинската администрация защо при едни ще има увеличение на заплатите, а при други държавата няма да остойности в достатъчна степен труда им и няма да получат увеличение на трудовите им възнаграждения.

Когато частният сектор налага определена динамика на заплатите в номинален размер, общественият трябва да се съобразява, защото хората ще избягат. А на всички ни е известна, нуждата от кадри.

Достатъчни ли са минималната работна заплата, пенсиите, детските надбавки, заплатите?

За поредна година отчитаме, че увеличението на минималната работна заплата не доведе до спад в заетостта или ръст в безработицата, а напротив - включи хора на пазара на труда. Считаме, че увеличението на минималната работна заплата от 780 лв. на 933 лв. е добра първа стъпка, но има още какво да се желае. Изследването „Заплата за издръжка“ на Института за социални и синдикални изследвания и обучения към КНСБ ясно показва тенденция, че повече от 2/3 от хората са с доходи под необходимите средства за издръжка и че ефективна и устойчива политика по доходите в България липсва.

По отношение пенсиите КНСБ оценява положително предвиденият от 01.07.2024 г. ръст от 11% съобразно „швейцарското правило”.

Относно детските надбавки считаме, че е добре разширяването на обхвата на семействата, които имат право на семейни помощи чрез повишаването на прага на 710 лв. доход на член от семейството и допълнителните условия за хората с доход от 710,01 лв. до 810 лв., които ще получават 80 % от размера на помощите.

Във връзка със заплатите, докато частният сектор вдига възнагражденията с между 10 и 15%, държавният сектор изостава, затова смятаме, че заплатите там трябва да се повишат с не по-малко от 10 %.

Какви са Вашите искания съм бюджета?

Исканията на КНСБ са свързани с прилагане на хоризонтална политика по доходите в Бюджет 2024, която да осигури минимум 10% номинален ръст за всички работещи в обществения сектор. По наши оценки, необходими са допълнителни още около 600 млн. лв. за осъществяването на адекватна политика по доходите.

Настояваме за двуцифрен ръст /поне 10 %/ на работните заплати на педагогическите специалисти. Отчитайки предвиденото към момента нарастване, и с цел продължаване на водената до момента политика за достигане на средна работна заплата не по-малко от 125 % от средната работна заплата за четвърто тримесечие на предходната година, увеличаване на субсидията за държавните висши училища с цел осигуряване ръст на работните заплати на академичния и неакадемичния състав с поне 10%, за ръст на доходите на работещите в областта на здравеопазването и достигане на нивата на начални заплати по длъжности съгласно отрасловия колективен трудов договор, увеличаване на субсидията за градския транспорт, което да позволи ръст на доходите на работещите минимум с 10%, за ръст на работните заплати в областта на земеделието – ИАБГ, ИАРА, ССА, РИОСВ и ДФ „Земеделие“, за ръст на работните заплати на работещите в ГИТ, АСП и АЗ.

Освен това настояваме за незабавно възстановяване на дейността на работната група за транспонирането на Директивата за адекватни минимални заплати в ЕС и увеличаване на размера на данъчната основа върху която се изчислява данъчното облекчение за семейства с едно, две и три деца.

На местна почва какво планирате през 2024 година

За нас като най-голямата национално представителна организация на работниците и служителите от изключително значение е политиката по доходите, не само на национално ниво, но и на местно ниво. Затова внимателно анализираме проектите на бюджети на общините и параметрите, които се залагат по отношение на ръста на работните заплати в държавно делегираните дейности, в местните дейности и в предприятията и съответно отправяме своите искания към кметовете и работодателите. През 2024 г. регионалната структура на синдиката ще продължи да извършва анализи на общинските бюджети на всеки три месеца, за да се преценяват възможностите за увеличение на заплатите на заетите в държавно делегираните и местните дейности чрез механизмите на колективното трудово договаряне.

Ще продължим да реализираме Националната информационна кампания „КНСБ в защита правото на сдружаване“ сред синдикалните членове, гражданското общество, институциите и работодателите в региона. Основната ни цел е да ги запознаем с промените в Наказателния кодекс, с които се криминализират деянията, насочени срещу правото на сдружаване на работниците и служителите. Припомням, че след повече от 30 години борба на КНСБ да се извоюва този текст, през средата на миналата година Народното събрание одобри тези промени. С тази промяна се гарантира свободата на сдружаване на всеки работник или служител и ще се ограничи натиска, оказван от някои некоректни работодатели.

В рамките на Национална образователна кампания „Моето първо работно място“, която КНСБ, СБУ и МОН реализира вече 12 години, Регионалният съвет на КНСБ – Габрово успешно провежда планираните срещи със зрелостници в „Часа на класа“ в училищата. По време на срещите ги запознаваме с въпроси, свързани с постъпването им на работа, правата и задълженията им на работното място, трудовото възнаграждение, защитата от рискове на работното място, работното време, почивките и отпуските, безопасния и квалифициран труд, прекратяване на трудовия договор, кой следи за правата на работещите, правила за работа в чужбина.

Предстои да стартираме присъствени и дистанционни обучения по дигитални компетентности сред заети и безработни лица в четирите общини на областта, ежегодното ни обучение по безопасност и здраве при работа и обучения на безработни лица по различни професии в общините Габрово, Дряново и Трявна по проекта на КНСБ „Шанс за зелена и социална заетост“, като част от Националния план за действие по заетостта за 2024 г. Предстои да валидираме професионални знания, умения и компетентности на помощник-възпитатели от детските градини от областта.

Планираме реализирането на регионални инициативи по повод Световния ден, посветен на безопасността и здравето при работа – 28 април, Деня на труда – 1 май и Деня за достоен труд – 7 октомври.

 

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Финанси

Към началото

Следвай ни