Таня Христова обвърза бюджетната рамка със стратегическата, очерта акцентите за 2024-та

Топ новина! Tanya-Hristova,-kmet-na-Obschina-Gabrovo,-ocherta-viziyata-za-razvitieto-na-grada-
Таня Христова, кмет на Община Габрово, очерта визията за развитието на града
Общественото обсъждане на проектобюджета на Община Габрово протече при пълна зала

В петък в Ритуалната зала на Община Габрово се проведе публично обсъждане на бюджет 2024 година. На него присъстваха общински съветници, ръководители на бюджетни звена, кметове на населени места, граждани, представители на медии и др. 
Деян Андреев, началник отдел „Финанси и бюджет“ в Община Габрово презентира проектобюджета, заложените приходи и разходи, ръста в числово изражение по функции (здравеопазване, образование, социални дейности, култура и др.).   Рамката на бюджета за 2024 г. е 88 973 233 лв. – с близо 8 милиона повече от миналата година. Приходите от държавата са 56 411 45 лв., собствените – 32 561 774 лв. 
Очаква се този бюджет да бъде увеличен през годината чрез предоставени държавни средства. По-голяма част от приходната част ще се формира от субсидиите и трансферите, които се получават от централния бюджет. Общинските приходи ще формират 37% от общото равнище на бюджета. 
Делегираните от държавата дейности – 51 453 879, ще бъдат финансирани от централния бюджет. Собствените приходи на второстепенните разпоредители, които извършват държавно делегирани дейности, ще възлизат на малко над 164 000 лв. Деян Андреев посочи, че ще се наложи да бъдат дофинансирани държавни дейности с общински приходи в размер на 4 011 678 лв.

По отношение на местните дейности основен приходоизточник са неданъчните приходи – 12 470 439 лв. Очаква се приходите от данъци да възлязат на 8 452 000 лв. 

Временните безлихвени заеми от средства от Европейския съюз ще бъдат малко над 2 320 хил. лв., а финансирането на дефицита 1 710 348. лв.

Предвижданията за данъчните приходи са коригирани в съответствие с изпълнението им в края на предходната година. Има изключително ниски приходи по отношение на патентния данък и таксиметровия превоз на пътници. Сегашната прогноза е за 142 000. лв.

Данъкът върху недвижимите имоти се очаква да се увеличи – заложено е 2 850 000. Данъкът върху превозните средства би достигнал 3 400 000 лв.

По отношение на разходите 32% се формират от местни дейности – 28 550 096 лв., държавно делегирани дейности – 63% или 56 411 459 лв. и дофинансирането – 4 011 678 лв.

Разходите за издръжка на персонала (трудовите разходи) във всички функции на Общината (образование, здравеопазване, култура, социални дейности, администрация и др.) ще възлязат на 54 690 2 45 – 61%.

Разходите за издръжка във всички функции са 28 072 766 лв.

Капиталовите разходи тази година ще са 5 875 721 лв.

Най-голямата функция е образованието, очаква се разходите тази година да надминат 32 498 хил. лв.

За детско, училищно здравеопазване, детски ясли, детска млечна кухня увеличението на бюджета тази година е малко над 9 процента.

Увеличението на разходите за социални дейности с 24 %, голяма част от тях се получават от държавата.

Благоустрояването изцяло се финансира с местни приходи. Има голямо намаляване на разходите, което изцяло се дължи на големите инфраструктурни обекти, приключени през 2023 година. 

Прави впечатление и доста по-високата субсидия за читалищата – 900 000 лв. За спортните клубове е 740 000 лв.

Таня Христова, кмет на Община Габрово, очерта визията за развитието на града и подчертавайки, че бюджетната рамка е съобразена със стратегическата, представи обстойно акцентите в бюджета.

За разлика от миналата година, когато нямаше държавен бюджет и обсъждането на общинския стана възможно в края на август, сега (за първи път от три години) държавата стартира с редовно приет бюджет – още на 21 декември, което дава възможност да се планира нормално.

Какво e записано в Държавния бюджет за Габрово

Вече е ясно, че регионалният министър ще сключва договори с кметовете за проектиране, строителство и ремонт на нови и съществуващи улици, тротоари и съоръжения, общински пътища, ВиК системи, ремонт на сгради публична общинска собственост (училища, читалища, детски градини), спортни обекти, благоустройствени строежи и дейности в населените места. Разходите ще дойдат от държавния бюджет. В зависимост от категорията общини имат таван. За Габрово като община категория 1 таванът е до 50 млн. лв. Изпълнението на тези договори има срок – до 31 декември 2026 г.

Договорите ще се сключват само при условие, че има издадено валидно разрешение за строеж за проекти за строително-монтажни работи или виза за проектиране. Това е добре за "старите" кметове като габровския, защото имат проектна готовност С тези държавни пари общината не може да финансира разходи, за които има осигурени пари от еврофондовете или пък заеми.

Ако имаме проекти над този таван от 50 млн., тяхното финансиране вече трябва да става за собствена сметка.

Кои са общинските обекти по Инвестиционната програма на държавата

Прогнозният размер на изброените по-долу общински проекти е 20 302 хил. Размерът е под тавана от 50 млн., но държавният бюджет дава право на парламента със свое решение да актуализира този списък и на 1 март, ако има изостанали проекти, да бъдат добавени.

За Габрово:

Реконструкция на ул. “Свищовска” и ул. “Транспортна”. Това е участъкът от завършената реконструкция на кръговото при магазин Лидл (пресечката на бул. „Могильов" и „Лазурна”) до транспортния вход на Лидл (пресечката на „Транспортна” и „Васил Неделчев”);

Основен ремонт GAB 1018 /ІІІ – 4403/ – Габрово – Киевци /ІІІ – 5004/ с дължина 2,7 км. Тук ще се полага асфалт, ще се направят тротоари, дъждовна канализация, ново осветление.;

Благоустрояване на парк „Баждар“ – Таня Христова подчерта, че ще има различни активности в парка (велопарк, зони за скокове, трасета за спускания, детски полигон, спортна площадка за баскетбол) и може да започне тази година.;

Изграждане на кръгово кръстовище на бул. „Васил Априлов“ и ул. „Юрий Венелин“, при бензиностанция ОМВ. Като част от републиканска пътна мрежа кръстовището е с висока интензивност и целта е да се подобри организацията и безопасността на движението.; 

Основен ремонт на улица Христо Ботев"; 

Водоснабдяване на група села: Седянковци, Свинарски дол, Ветрово, Читаковци, Шипчени и Сейковци от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Габрово

Водоснабдяване на група села: Велковци, Кметчета, Лесичарка, Карали, Костенковци, Стойчовци, Драгомани, Тодорчета, Междене, Узуни и Старилковци от вътрешната водопроводна мрежа на гр. Габрово;

Водоснабдяване на група села: Шарани, Банковци, Гръблевци, Солари, Иванили, Парчовци, Спанци и Гайкини от вътрешната водопроводна система на гр. Габрово;

Кои са акцентите в Капиталовата програма на Община Габрово

Основният акцент в презентацията на кмета Таня Христова падна върху проектните ангажименти

Проектирането включва: 

Проектиране на крайречни зони р. Янтра и от двете страни (от ул. Аврам Гачев“ на север от музей ДХС и спортна зала). Това ще е естествено продължение на вече обновените пространства  и изградените пешеходни алеи и веломаршрути по ул. „Аврам Гачев“ и ул. „Дунав“. Към досега известната информация от конкурсната инициатива, качена на сайта на Общината, Таня Христова добави, че е възможно да има паркинг на 2 етажа до ДХС. За децата ще има изграден пъмп трак (В Севлиево направиха асфалтов Pump Track). Територията около ДХС ще се свърже с Център „Кристо и Жан-Клод” в сградата на бившия Техникум по текстил и ще се оформи нов културен комплекс като стъпка за превръщане на тази част от западния бряг на река Янтра в зона за градски събития и културни дейности.;

Проектиране на Централен пазар Габрово - пазара и прилежащи улици. С което, подчерта кметът, да се сложи край на всякакви спекулации по темата.;

Проектиране на обект: „Основен ремонт на ул. „Петър Михов“ и прилежащи пространства.;

Проектиране "Реконструкция за трите улици „Чавдар”, „Боженци“, „Съдружие“

Проектиране „Улично осветление на ул. „Житарска” и „Д-р Илиев Детския”;

Проектиране „Благоустрояване пространство между ул. „Напредък“, „Зл. нива“ и „Зелена ливада“;

Проектиране на хале за нуждите на Карнавална работилница

Проектиране “Осветление на терена на стадион "Христо Ботев”

 

Пространство пред Музей „Дом на хумора и сатирата“ - визуализация фаза работен проект

През 2013 г. Община Габрово получи от Христо, Стефан и Анани Явашеви правото да излолзва имената "Кристо и Жан-Клод", за да създаде Център за съвременно изкуство. Сградата на Центъра, някога Техникум по текстил. Снимка: Росина Пенчева


Обекти с ресурс от капиталовата програма: 

Основен ремонт ул. „Евтим Дабев“ и междублокови пространства;

Основен ремонт ул. „Станционна“ (там средата много динамично се променя);

Основен ремонт ул. „Чавдар“;

Канализация за битови и дъждовни води в района на бивша Консервна фабрика (или както вече наричат региона заради фирмите там Средна индустриална зона)

Изграждане на улично осветление на ул. „Панорамна“

Ремонт на външни стълби на Дома на културата откъм северната страна

Ремонт на покрива на бившето помощно училище „Николай Палаузов“. Обектът е паметник на културата. Вече има целево финансиране за 179 000 от Министерството на културата.

Рехабилитация

Газоснабдяване на ДГ „Ран Босилек”;

Преустройство на съществуваща сграда „Комплекс за социални грижи“ в „Комплекс за социални услуги за възрастни“;

„Рехабилитация на дворно пространство в детска ясла “Зора“;

Инициативи в малки населени места

За селата са записани 400 000 лева в проектобюджета.

• Основен ремонт водопровод и възстановяване на улични настилки на 3 улици в с. Драгановци

Ремонт на тротоари в с. Янковци и Драгановци

Изграждане на система за видеонаблюдение в с. Мичковци

Пълната инвестиционна програма може да бъде видяна на сайта на общината https://gabrovo.bg/bg/article/20965

Други важни акценти, на който се спря Таня Христова, са:

развиването на модела за разделно събиране на отпадъци

Тя не е коментирала конкретика как точно ще се развие, но не скри, че ще има промяна в такса смет.

Новината, която отдавна се обсъжда в медийното пространство, че от 1 януари 2025 година ще има нова формула за изчисляване на такса смет всъщност не е съвсем нова. От десетина години държавата се опитва да въведе новия механизъм за такса смет, за който ни задължава евродиректива. Новата уредба се отлага заради липса на готовност и опасенията на кметовете, че такса смет ще скочи драстично.

Тази година кметовете и общинските съвети ще трябва да определят различните методи, по които ще се мерят генерираните от всяко домакинство отпадъци. 

Общински съвет – Габрово, както всички останали, вероятно ще избера варианта. Единият, както досега се говори, е с индивидуални торбички, които да се раздават на домакинствата. В тях обаче ще влиза само боклукът, който не подлежи на рециклиране и ще се таксува само той, Така хората ще имат интерес да ползват цветните контейнери, за да остава по-малко количество общ боклук и съответно да спестят от данъка. Друг вариант е да се плаща определена сума на човек от домакинството. А третият обсъждан начин е чрез специални контейнери. Така еднофамилните сгради ще имат собствена кофа с ключ или чип.  За големите жилищни блокове пък има различни решения, които вече се тестват в София и са т. нар. „зелени острови”. Всеки блок има заградено пространство с контейнери, който ще е достъпен с ключ и чип. Ще се вземе общото количество, което генерира блокът и се изчислява пропорционално за всеки живущ в сградата.

Мерки за Енергийната ефективност

Таня Христова подчерта, че в Габрово вече е създадена първата енергийна общност в България член на Европейската федерация на кооперациите за възобновяема енергия. Процедурата за набиране на участници в ЕО Габрово – Регионално депо за неопасни отпадъци вече е затворена. В общността се включват 73 участници, сред които габровците са 31, а останалите са жители на различни краища на България, има и шест юридически лица. Предстои преминаване на съгласувателни процедури през различни институции и физическото изграждане на ВЕИ инсталацията. Първата официална среща на членовете на ЕО Габрово – РДНО е през февруари (по предварителна информация).

Одобрен е проектът на Община Габрово за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Музей „Дом на хумора и сатирата“. За него безвъзмездно ще бъдат отпуснати 1 350 197 лв., а допълнителното собствено съфинансиране е в размер на 147 417 лв. Инвестицията е от Националния план за възстановяване и устойчивост по процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“.

Същото одобрение има и проектът на Община Габрово за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната и сграда на пл. „Възраждане“ № 3. Безвъзмездно ще бъдат отпуснати 3 986 905 лв., а допълнителното собствено съфинансиране е 3 782 лв.

В Община Габрово работи Общински център за енергийна ефективност, където гражданите и бизнеса могат да получат информация и съвет за енергийно обновяване на своите сгради. 

По отношение на санирането – Община Габрово подаде 84 жилищни блока по първата покана за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд, но само 8 от тях са в списъка с одобрените. Несправедливата методика е друга тема. 

Мерки за Устойчив градски транспорт

Одобрен е за финансиране проектът за екомобилност на Община Габрово в партньорство с Община Севлиево. Планирано е да бъдат закупени седем електрически автобуса – 5 с дължина 7 метра и два високоподови по 12 метра. Те ще заменят амортизираните превозни средства, които обслужват линията Габрово – Севлиево и селата. За тях трябва да има и 7 зарядни станции. Общата стойност на проекта е над 10 млн лв., от тях около 2 млн лв. са собственото финансиране на Община Габрово. Инвестицията в Габрово включва поставяне на допълнително осветление на 22 пешеходни пътеки. Освен това ще бъде внедрена съвременна система за електронно таксуване в градския транспорт.

500 000 лева от бюджета е подкрепата за Общински пътнически транспорт тази година.

Стратегия за енергия и климат

През 2021 г. Габрово спечели екологичната награда на Европейската комисия „Европейски зелен лист“. Освен този ангажимент за „зелен растеж„ Габрово, заедно със София, е един от двата града в България, избрани от Европейската комисия за разработването на план за постигане на климатична неутралност и умен град до 2030 г. Габрово се ангажира да намали емисиите на парникови газове с 40% спрямо нивата от 2007 г. (Вече имаме 174 964 тона спестени СО2 емисии от приложени мерки в община Габрово). Необходимо е Габрово да създаде пътна карта в посока климатичната неутралност и да са представи „климатичен договор“ (Climate City Contracts) пред Европейската Комисия.

Според думите на Таня Христова това ще стане през септември След одобрение Габрово получава достъп до финансиране за пилотни проекти и иновативни програми; техническа, финансова и консултантска помощ за да реализират проектите си.

Друга голяма възможност за инвестиции е Габрово да се превърне в център на иновации и технологичен трансфер чрез създаване на международни партньорства за изграждане на 

Регионална иновационна долина

Община Габрово внесе миналата година в Министерството на регионалното развитие и благоустройството концепция за интегрирани териториални инвестиции за създаване на иновационна долина “Габрово – център на иновации, образование и предприемачество”. Това предвижда инвестиции на стойност 23,3 млн. лв. за развитие на иновационна долина на територията на Северен централен район с център област Габрово и ще се реализира поетапно – на три проекта. 100 млн. евро са предвидени за изграждането на 100 иновационни долини в Европа.

Нов момент в търсенето на решения за по-добро качество на живот на гражданите и преодоляването на изникващите нужди и дефицити като липса на кадри е така наречената от Таня Христова 

Пилотна програма
Основният й фокус е привличане на специалисти. Идеята за програмата е провокирана от разговори с ръководството на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ за недостига на медицински сестри. В края на миналата година беше отчетено, че това е ай-сериозният дефицит в България – не достигат 17 хиляди медицински сестри. Идеята да се търси мотивация чрез стипендии. Таня Христова първо каза „малки стипендии", после се коригира „ще видим колко малки".

За образованието, както вече цитирахме, че има най-много средства. В държавния бюджет има облекчение За Сферата – записано е че ясли, детски градини, училища, църкви занапред ще плащат т. нар. “битов” ток, който е по-евтин от промишления.
Размерът на еднократната помощ за ученици, записани в 8 клас за учебната 2024 – 2025 г., е 300 лв. По 300 лв. ще получават и децата в първи, втори, трети и четвърти клас. Размерът на еднократната помощ при раждане на дете по Закона за семейните помощи за деца за 2024 г. е: за първо дете – 375 лв., за второ – 900, за трето – 450 лв., за четвърто и всяко следващо – 300 лв. Допълнителната помощ за дете с установени трайни увреждания 50 и над 50% до навършване на 18 години ще е 100 лв. В проекта за бюджет на Община Габрово е предложено помощта за новородено да е по-висока – 500 лв.

Таня Христова изброи и всички дейности и програми за млади хора, които ще продължат да се финансират. За единадесетото издание на „Приеми ме на село“ е предвидено да се включат повече малки населени места. Ще продължат и дейностите по летните превантивни програми за деца от първи до четвърти клас, които формират нагласи за здравословен начин на живот. Продължение ще имат и други проекти, разработени от Общинския съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационния център към Общината.
Тази година Габрово ще е домакин 18-ата Национална конференция по проблемите на превенцията на употребата и злоупотребата с наркотични вещества
За шести път ще се проведе и летният строителен камп за ученици и студенти.

След представянето гражданите имаха възможност да задават въпроси, да получат отговор и да отправят предложения, свързани с предстоящото приемане на бюджета в ОС. Всички предложения се протоколираха, за да могат да бъдат обсъдени и отразени, преди бюджетът се гледа от общинските съветници

 

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото

Следвай ни