Стартираха дейностите по възстановяване на главоча в „Централен Балкан“

Glavoch-t-dostiga-d-rzhina-10-12-sm
Главочът достига държина 10-12 см
В рамките на проект №BG16M1OP002-3.007-0006 „Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк "Централен Балкан" Парковата дирекция сключи договор с предмет „Възстановяване и опазване на главоч в Национален парк Централен Балкан“.

Главочът (Cottus gobio) е сладководна, дънна риба, която най-често обитава студени и богати на кислород реки и езера. Рибката достига дължина 10-12 см и тегло 20-25 грама. Тялото е голо и има голяма глава с два шипа. В Червената книга на България, главоча е определен като критично застрашен.

В рамките на договора от устойчиви („донорни“) популации на вида в речни басейни извън защитената територия, ще се вземат екземпляри, които да се използват за лабораторно размножаване, а полученото потомство ще се въвежда в подбрани участъци (микрорезервати) на територията на НП „Централен Балкан“.

Към настоящия момент са изпълнени и приети етап 1 „Проучване на актуалното състояние на популациите на главоча от речните басейни на Вит, Осъм и Янтра и избор на донорна/и популация/и“ и етап 2 „Подбор на речни участъци, разположени на територията на НПЦБ годни да предоставят необходимите условия за създаване и поддържане на нови, жизнеспособни местни популации на главоча“ от Договора.

В рамките на етап 1 Изпълнителя е проучил басейна на реките Вит, Осъм и Янтра, с цел установяване срещаемостта на главоча. Извършена е оценка на състоянието на популациите на вида по определени параметри. Определени са 6 потенциални донорни участъка от проучените реки. Участъка с най- висока плътност на вида е избран за донорна популация.

В рамките на етап 2 от Договора са определени 6 речни участъка на територията на НПЦБ, годни да предоставят необходимите условия за създаване и поддържане на нови, жизнеспособни популации на главоча. От тях са подбрани 3 участъка (микрорезервати), в които ще бъде извършено въвеждане на екземпляри.

В рамките на договора предстои да бъде създадена лабораторна база, осигуряваща дългосрочно отглеждане и размножаване на главоч в контролирани условия, с цел получаване на млади екземпляри за интродукция. Полученото потомство ще бъде разселвано в микрорезерватите на територията на Парка.

 

 

 

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото

Следвай ни