ОС - Габрово прие Стратегия за управление на общинската собственост 2024 - 2027 година

Топ новина! Obschinskite-zhilischa-sa-492,-ne-stigat-
Общинските жилища са 492, не стигат
В дългосрочен план ще се търсят възможности за увеличаване на техния брой

    В края на 2023 година Община Габрово притежава 492 броя жилища.         Групите жилища са: „Жилищата за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ - 439 бр.; „Жилища за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди” - 2 бр.; „Ведомствени жилища” - 37 бр.; „Резервни жилища” - 14 бр., 
    Това стана ясно от вчерашното заседание на Общинския съвет.
    В дългосрочен план ще се търсят възможности за увеличаване броя на общинските жилища, за да се осъществят социалните функции на общинската жилищна политика и да се осъществи максимално възможното задоволяване на нарастващите жилищни потребности на жителите на общината. 
    На територията на страната и в частност в община Габрово, нараства нуждата от високо квалифицирани кадри. 
    Удачно е наличието на жилища в добро състояние, за задоволяване нуждите на висококвалифицирани кадри в специфични и същевременно недотам високоплатени сфери. 
    Това налага партньорството с организации, осъществяващи ключови обществено значими дейности да бъде изведено като приоритет на ново ниво. Осъществява се добър контрол от страна на служителите на Община Габрово.

    Целта е увеличаване броя на общинските жилища.

    Единият от начините е чрез извършване на замени на терени срещу жилища. 
    Друг начин е прекратяване на съсобствеността чрез продажбата на частта на общината или изкупуване частта на съсобствениците; наличие на висока запълняемост на общинските жилища; осъществяване на разпоредителни сделки с къщи, запазващи се съгласно Общия устройствен план, за сметка на жилища от многофамилни жилищни сгради. 

Проблемите са: значителен процент остарял сграден фонд; липса на социални жилища за осъществяване социалните функции на общинската жилищна политика; нарастване на необходимите средства за основен ремонт и опазване на общинския жилищен фонд - къщи; значителен брой социалнослаби наематели и наематели без трудови доходи, които трудно заплащат наемната цена. 

    Основната задача пред Общината е увеличаване на общинския жилищен фонд чрез: 

    • преустройство на неизползвани досега общински помещения в жилищни; 
    • учредяване право на строеж върху общински терени за жилищно строителство на инвеститори, срещу предоставяне на определен брой жилища в собственост на общината; 
    • замяна на маломерни общински жилища с по-големи такива, собственост на физически и юридически лица по тяхна инициатива (за целта е необходимо провеждането на агитация и др. подобни мероприятия сред населението на общината); 
    • проучване възможностите за придобиване на собственост върху бивши общежития и други имоти на търговски дружества, държавни институции и др.; 
    • възможности за обединяване на две или повече боксониери и/или гарсониери; 
    • идентифициране на имоти при наличие на чл. 11 от Закона за наследството; 
    • спиране процесите на влошаване на състоянието на съществуващия общински сграден жилищен фонд. Това може да стане чрез: отделяне на средства от бюджета на Община Габрово за достъпност и поддръжка на общинския жилищен фонд; 
    • осигуряване на европейски средства и други финансови източници за подобряване състоянието на имотите; 
    • участие в програмите към Плана за възстановяване и устойчивост, относно енергоефективни жилищни сгради; 
    • предприемане на действия за прекратяване на съсобствеността чрез продажбата на частта на общината или изкупуване частта на съсобствениците. 
    Има идея за създаване на Общински приют за бездомни лица от Община Габрово в подходяща общинска сграда, за осигуряване на подслон, храна, социални консултации, посредничество за намиране на работа, жилище и финансова подкрепа.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото

Следвай ни