Общината ще кандидатства с проект за умно управление на отпадъците в Узана

Partn-or-na-proekta-e-Regionalen-inovatsionen-tsent-r-„ambitsiozno-Gabrovo“
Партньор на проекта е Регионален иновационен център „Амбициозно Габрово“

Общинският съвет даде съгласие Община Габрово да кандидатства с проектно предложение по процедура Открита покана № 2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“, по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“.

Също така одобри изпълнението на проекта да е в партньорство с Регионален иновационен център Амбициозно Габровои H0gskulen for Landbruk og bygdeutvikling SA - Норвегия
Допустими кандидати са общините на територията на страната. Кандидатите могат да кандидатстват самостоятелно или в партньорство. Допустими партньори са всички публични или частни лица, със стопанска или с нестопанска цел, както и неправителствените организации. Целта на поканата е да се подобри управлението на отпадъците на общинско ниво и използването им като ресурс, чрез реализиране на общински схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъците.
Дейностите, които ще се финансират по процедурата и чрез които ще се постигнат поставените цели, следва да са свързани с реализиране на неприлагани до момента общински схеми за рециклиране/ разделно събиране на отпадъците за последващо рециклиране, както и повишаване на осведомеността и общественото самосъзнание за спазване на йерархията за управление отпадъци и за увеличаване на участието на гражданите в разделно събиране.
Общият бюджет по процедурата за всички одобрени проектни предложения е до 1 582 303 EUR. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ, който може да бъде предоставен за реализиране на едно проектно предложение е до 400 000 EUR, като процедурата не изисква собствен принос от бенифициента.
Максималния срок за изпълнение на проекта е до 24 месеца.
В проектното предложение на Общината ще бъдат заложени всички задължителни дейности, съобразени с нормативно определените максимални размери и ограничения в стойностите за определени категории разходи, приложими по процедурата. Проектното предложение предвижда разработване на комплексно решение за умно управление на отпадъците в местност Узана. Намерението е да се даде старт на обособяване на местността като екологичен "зелен" комплекс с разработени правила и създадени условия за разделно събиране на отпадъци. Същността на идеята е да се въведе цялостна система за управление на отпадъците в местност Узана, така че биоразрадимите отпадъци да бъдат компостирани на място, а от рециклируемата фракция да бъдат извадени всички чисти компоненти.
Идейното предложение включва анализ и проучване на нуждите и нагласите на заинтересованите страни, чрез които да се идентифицират удачни подходи за въвеждане на разделно събиране на отпадъците, провеждане на дискусии, споделяне на добри практики и обмяна на опит с норвежкия партньор.
В резултат ще бъдат разработени ясни правила за разделно събиране на отпадъците, ще бъдат изградени "интелигентни клетки" за разделно събиране на рециклируемите отпадъци и компостерни площадки за компостиране на място на биоразградимите отпадъци. В предложението са включени информационни кампании и публични събития, които да допринесат за създаване на трайни навици за разделно събиране на отпадъците, както за популяризиране на проектните дейности.
Реализацията на проектното предложение дава възможност за създаване на цялостна система за управление на отпадъците в местност, където към момента не се извършва сметосъбиране и съответно няма разположени съдове за отпадъци. Въвеждането на сметосъбиране на разделно събирани отпадъци в м. Узана, посредством иновативни съдове и оборудване ще доведе до подобряване на управлението на отпадъци на общинско ниво и използването им като ресурс, чрез реализиране на нововъведените схеми за разделно събиране и рециклиране на отпадъците. Включените в проектното предложение дейности и мерки са с иновативен и демонстрационен характер, с възможност да бъдат мултиплицирани на други места.
Реализиране на дейността по разработване на прототипа на интелигентните клеткиза разделно събиране на отпадъците, е ангажимент на Регионален иновационен център Амбициозно Габрово“.
Принос за поставените цели има споделянето на добри практики с партньора от Норвегия и проведените от тях дейности на място за повишаване на уменията и компетенциите във връзка с прилагане на принципите на кръгова икономика.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Екология

Към началото