Национален парк "Централен балкан" изпълнява проект за близо 11 милиона лева

Natsionalеn-park--Tsеntralеn-balkann-izpalnnava-proеkt-za-blizo-11-miliona-lеva
park.jpg
Одобрен е за финансиране проект "Възстановяване и опазване на природни местообитания и видове в Национален парк "Централен балкан" по Оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020 година".

Предоставената безвъзмездна финансова помощ по проекта е в размер на 10 934 632 лв., от които 9 294

437 лв. са от Европейския фонд за регионално развитие и 1 640 194 лв. - национално финансиране от

държавния бюджет. Проектът стартира на 26 септември 2018 година, а крайният срок за неговото изпълнение е

ноември 2023 година.

"Проектът се управлява от екип от 11 човека и предвижда дейности, насочени към възстановяване и

опазване на природни местообитания и видове в защитена зона "Централен Балкан" и опазване на дивата флора

и фауна в поддържан резерват "Чамджа". Основната цел на проекта е опазване на 12 природни местообитания

и два животински вида в посочените защитени зони", съобщи на пресконференция Антон Станчев, ръководител

на проекта.

Той конкретизира и 15-те дейности по проекта. Първата дейност е възстановяване на коренни горски

природни местообитания върху площи, залесени с чуждоземни видове, в т.ч. и отстраняване на инвазивен

дървесен вид акация, представляващ заплаха за местните видове. Предвижда се и възстановяване и опазване

на горски природни обитания, засегнати негативно от човешка дейност. Вземат се мерки за възстановяване на

ерозирали участъци, както и ограничаване нерегламентираното движение на МПС извън определените пътища.

Предвидено и ограничаване на негативното влияние на домашни животни върху природата, като се поставят

оградни съоръжения. А също така възстановяване и опазване на природни местообитания

субсредиземноморски борови гори с ендемични подвидове черен бор в резерват "Чамджа". Ще бъдат

предприети мерки за възстановяване на пораженията от възникнал пожар в резервата.

В рамките на проекта ще се извърши опазване на природно местообитание преходни блата и плаващи

подвижни торфища, като ще бъдат монтирани съоръжения, ограничаващи навлизането на домашни животни. Ще

се ремонтира пътят "Беклемето" - хижа "Дерменка" и възстановят местообитанията, граничещи до пътя. Ще

бъдат предприети мерки за възстановяване на ерозирали участъци, както и поставяне на съоръжения,

възпрепятстващи нерегламентиранато движение на моторни превозни средства. Предвидени са

възстановителни мерки по основното трасе на утвърдени туристически маршрути и монтиране на съоръжения,

ограничаващи движението на посетители извън основното трасе.

Ще бъде изработена методика за ежегодна оценка на местообитанията, където се извършва паша на

домашни животни и рехабилитация

на водоизточници за нуждите на животновъдството.

За превенция и борба с пожари и бракониерство е предвидена доставка на оборудване за парковата дирекция.

А също така и възстановяване на минерализовани ивици, възпрепятстващи разпространението и възникването

на пожари.

Предстои обозначаване границите на Национален парк "Централен балкан" и резерватите в него.

В дейностите по проекта са включени и възстановяване на два животински вида, обитавали преди време

териториите на парка. Става дума за рибата главоч - изкуствено размножаване на вида и разселване на

потомството. Ще бъде изградена площадка за подхранване и адаптационна волиера за едри грабливи птици -

белоглави лешояди.

Ще бъде разработено мобилно приложение с информация за туристическите маршрути, посетителски обекти,

за природни местообитания и видове в съседство със съответния маршрут.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Екология

Към началото