Кметът Таня Христова за 2022 година и приоритетите в новата

Топ новина! Tanya-Hristova
Таня Христова
Интервюто с кмета на Община Габрово Таня Христова е публикувано в два поредни броя на вестник "100 вести" – на 9 и 10 януари 2023 година

Госпожо Христова, кои са запомнящите се събития в Габрово през 2022 година?

Ще се съгласите, че по подобие на човешкия живот, преживяното от един град до голяма степен се обуславя от това какви цели сме си поставили за развитие, колко подготвени и мотивирани сме, което предопределя и палитрата от множество успехи и трудности, които ще запечата 2022 година. Но преди да направя бърз преглед на по-важните събития, белязали изминалата година, ще си позволя да припомня някои от специфичните факти, които трансформираха начина ни на мислене и действие както в личен, така и в обществен план.

В България 2022 г. започна с тежка енергийна, финансова и политическа криза, които допълнително бяха утежнени от неочаквано започналата война между Русия и Украйна. Тази динамична икономическа и политическа обстановка се отрази изключително негативно както върху публичния, така и върху частния сектор. Тук ще припомня още две обстоятелства, които също направиха 2022 г. още по-трудна – приемане на държавен бюджет през март същата година и сериозно забавени възможности за финансиране през новия програмен период 2021-2027 г. и Плана за възстановяване и устойчивост, чиято цел е да преодолее негативните последици от здравната криза, причинена от Ковид–19.

Липсата на адекватност на тогавашното правителство по отношение на финансовите последици от енергийната криза също сериозно засегна инфраструктурните обекти в рамките на проекти по оперативните програми. Всички тези тревожни обстоятелства, свързани с глобални и национални кризи, задълбочиха до голяма степен липсата на предвидимост и сигурност, които за съжаление, продължават и към настоящия момент.

Въпреки всичко, кризите са и етапи, в които човек, бизнес, община учим важни уроци и със своите действия правим така, че предизвикателствата да разкриват нови възможности. Ще си позволя да припомня как Ковид–19 кризата ни научи да бъдем по-отговорни към здравето и близките си, сега новите кризи ни учат да бъдем по-отговорни към ресурсите и ни мотивират да търсим решения за истинска енергийна ефективност и устойчивост. Ще припомня и още една ситуация, с която започнахме и завършихме 2022 г. и която е изключително чувствителна за габровци, и тя е поредната инициатива за политически заигравания за сметка на изграждането на тунел под връх Шипка – обект с международно и стратегическо значение, отдавна идентифициран на европейско равнище като приоритетен за България. И тук

урокът е да не чакаме, да не се предоверяваме, а да бъдем взискателни и настоятелни и да отстояваме ключовите интереси на Габрово.

За съжаление, през изминалата година битките между местна и държавна власт и нежеланието за диалог и партньорство се превърнаха в нова „добра“ практика.

Ще продължа с обзор на ключови акценти, които определиха случилото се в Габрово в резултат на нашите местни възможности, усилия и планове. Въпреки трудностите, през 2022 г. Община Габрово амбициозно си постави високи цели и множество задачи, които да продължат усилията ни за европейско развитие на Габрово в контекста на зелените и устойчиви политики, който водят със себе си иновативен и пробщаващ контекст. За първи път ни се наложи да приемем бюджет за текущата година три месеца след нейното започване. Това се случи на 5 април 2022 г., като започнахме с финансова рамка от малко над 75 млн. лева, която представлява почти изравнено съотношение между местни и държавни приходи 45:55. Тук ще благодаря за усилията на всички – граждани, бизнес и местно самоуправление, и ще спомена добрия резултат, постигнат от реализиране на местните приходи от такси, данъци, наеми и други разпоредителни сделки, което до голяма степен е индикатор за социално-икономическата активност в нашата община.

Една от сферите, която справедливо най-много вълнува всички габровци, е тази, която дава перспектива за благоустрояване на града и малките населени места. През 2022 г.

инвестирахме сериозен публичен ресурс за благоустрояване на квартали, реконструкция и ремонт на улици в града и малки населени места

и по този начин продължихме да прилагаме комплексен подход за подобряване на жизнената среда в Габрово. Продължихме грижата за чистота и зелената система чрез развитие на дейности от ОП „Благоустрояване“. Важен акцент от работата ни беше свързан с увеличаване на ефективността на разделното събиране на битов отпадък и най-вече въвеждане на иновативни решения, които активират гражданите от различни възрасти в този процес. С огромна гордост ще спомена, че Габрово е първата община в България, която чрез пилотен проект закупи и предостави за ползване две вендинг машини за разделно събиране на пластмасови бутилки и метални кенчета.

Благодарение на иновативния подход, както и на ангажираността на габровци, тази форма на разделно събиране се радва на нарастващ интерес и всеки месец регистрира огромни количества разделен ресурс, готов да се влее като суровина в производство, вместо да отиде депониран в клетка на депо.

Символично откриване на двете „умни“ площадки за подземно разделно събиране на отпадъци до бл. „Дунав“ 1 и 2 и на ул. „Аврам Гачев“ № 33.

Пилотно изградихме две подземни площадки за разделно събиране с интелигентна софтуерна система на ул. „Дунав“ и ул. „Аврам Гачев“. В годината на невиждана енергийна турболенция успяхме да финализираме проекта за внедряване на енергийно ефективни мерки за

модернизация на уличното осветление, което ни осигури сериозен процент икономия на киловати и оттам смекчи финансовия натиск.

Освен безспорните финансови ползи, тази инвестиция допринася за решаване на проблема с остарялото и често дефектиращо улично осветление и за безопасността и сигурността на градската среда.

Принос към безопасността на движението в Габрово има и изпълнената инициатива за качествено осветяване на над 30 от ключовите пешеходни пътеки в Габрово, както и стартиралото разширяване на видеонаблюдението в града и селата, което ще завърши през 2023 година.

Габрово винаги е била изключително активна община в сферата на енергийната ефективност и възобновяема енергия, за което говорят немалкото проекти, реализирани в тази сфера, както и търсенето на възможности, партньорства и инициативи, които са насочени към гражданите с цел повишаване на тяхната компетентност и предоставяне на важна и полезна информация, включително и за различни възможности за инвестиции. И за да бъде тази подкрепа системна и устойчива, в духа на Европейската политика за Вълната за обновяване на сградния фонд създадохме Център за енергийна ефективност, който физически и виртуално чрез интернет сайт предоставя важна и полезна информация, предлага обучения, консултации и др. в рамките на тази и много други инициативи, основно по европейски проекти. Работим в изключително добро партньорство с екипа на ЕнЕфект и общинската мрежа ЕкоЕнергия.

Благодарение на проект Европейски механизъм за градско развитие EUCF бяха изготвени анализи и за устойчиво преминаване през енергийния преход. Основно фокусът беше насочен за предпроектно проучване и оценка на потенциала за производство на енергия от ВЕИ върху покривите на фабрики в Северна индустриална зона. В рамките на техническата помощ по този проект и чрез енергийния център гражданите, които живеят в многофамилни сгради, бяха подпомогнати в процеса на подготовка за кандидатстване по проекта за енергийна ефективност в многофамилните сгради, който вече е обявен в рамките на ПВУ.

Тук е важно да отбележа, че благодарение на усилията на общинска администрация и ангажираността на гражданите към момента има не малко многофамилни сгради, които разполагат с необходимите обследвания и за които Община Габрово вече е създала организация за подаване на кандидатурите, съгласно обявените правила.

Една от добрите новини за Габрово на 2022 г. дойде от Европейската комисия. Тя обяви 100-те града в ЕС, които ще участват в Mисията на ЕС за 100 неутрални по отношение на климата и интелигентни градове до 2030 година. За България това са Габрово и София.

Това, че Габрово беше избран за един от 100-те града в тази важна мисия, е отговорност и категорична заявка, че опазването на природните ценности и човешкото здраве е приоритет за нашия град.

Задачата ни е да поемем пътя на иновациите, с цел неутралност по отношение на климата до 2030 година. Този успех е естествено продължение на политиката ни за превръщането на Габрово в зелена, иновативна и интелигентна община и на усилията, които ни спечелиха Европейска награда „Зелен лист“ за 2021 година.

В духа на иновативните решения ще включа и реализираната в самия край на календарната година инвестиция във водородно съоръжение към топлинната система на детска ясла „Славейче“, с която се цели да се намалят разходите за топлоенергия. Наред с немалкото инвестиции в отделни обекти и инициативи, за които ще продължим да говорим, през 2022 година стартирахме два важни конкурса за проект – единият е ключов за бъдещето развитие на градската среда и обхваща крайречните и прилежащи на река Янтра зони от страните на Спортната зала и музей ДХС, а другият е за създаване на нова паркова среда на терена в непосредствена близост до новата църква в кв. Младост.

Теренът за нов парк е североизточно от църква „Св. Св. Онуфрий, Дамаскин и всех мучеников Габровских“

И за двата конкурса крайният срок е през месец януари 2023 г. и

с нетърпение очаквам да получим добри проектни идеи, които ще се превърнат в отправна точка за трансформация на тези ключови зони за Габрово

и за които ще търсим подкрепа за реализация с европейски проекти. Друг важен проект, който възложихме за проектиране и ще бъде готов в началото на 2023 година, е свързан с

изграждане на кръгово съоръжение в зоната в близост до сградата на пощата.

Този проект, както и проектът за реконструкция на ул. „Транспортна“ са ключови елементи от подобряване организацията на движението и създаване на нови възможности за развитие на устойчив градски транспорт, за чието изпълнение ще търсим финансова подкрепа от ПВУ и новите програми от ЕС.

Още един важен акцент от работата ни през 2022 г. беше свързан с разработването на поредица от важни стратегически документи, които определят целите за развитие на Габрово през следващите седем години.

Без да изпадам в детайли, ще спомена най-важния стратегически документ, който е основа за развитие на Габрово и привличане на външен финансов ресурс – Планът за икономическо развитие на Габрово до 2027 година. Габрово е сред малкото общини, които имат приети за изпълнение Стратегия за интелигентна специализация, План за устойчива мобилност, както и план за устойчиво управление на енергията и адаптация към климата. Всички тези стратегии, планове и програми станаха факт през изминалата година и ни позволяват да бъдем активни в привличане на инвестиции и партньори, които целят да развиваме Габрово по европейски път. През изминалата година продължи интензивната работа и по разработване на Общия устройствен план на Габрово, като в началото на 2023 г. предстои неговото първо представяне пред обществеността.

След повече от година административни усилия, почти в самия край на календарната година МС взе

решение за предоставяне на сградата на бившия техникум по текстил за създаване на Център за съвременно изкуство на името на Кристо и Жан-Клод.

Център за съвременно изкуство на името на Кристо и Жан-Клод.  Визуализация Мартина Денева

Няколко месеца преди това Европейската комисия, в рамките на проект за Баухауз, оцени изключително високо амбицията на Габрово за създаване на подобно креативно и културно пространство и подкрепи Габрово в процеса на развитие на концепцията с техническа експертиза, която ще бъде ключова за разработване на концепцията за провеждане на международен архитектурен конкурс. Работата по този проект ще приключи през лятото на 2023 г. и ще изиграе ключова роля за изпълнение на интегриран проект с финансиране от новите програми с европейски ресурс.

Наред с немалкото предизвикателства, грижи и ангажименти, през 2023 г. започнахме да се връщаме към традиционния събитиен и културен живот и ако погледнем календара, ще си припомним интереса и емоциите от традиционни за Габрово събития като Карнавала през май и Биенале на хумора и сатирата в изкуствата, фестивал „Златна котка“, събития в РЕМО „Етър“ и МАИР „Боженци“, театрален фестивал, Дни на камерната музика, както и безброй инициативи на читалища и различни формации. Ще забележим и такива, които правят уверени стъпки, за да обогатят календара и да станат част от богатството на преживяванията в нашия регион, и това са Узана поляна фест, която за втора година оформя своя екологичен и събитиен профил, и младежката инициатива „Срещу течението – Реките на града“, която изненада мнозина със своя потенциал и енергия и вярвам, че ще се превърне в поредния стойностен фестивал на Габрово. Не бих искала да пропусна и магията на Шести участък, зад която всъщност се крият не малко хора, бизнеси и идеи за една изключителна колаборация между самобитност, автентичност и спокойствие, и младежки порив, творчество и креативност. Няма как да не спомена и Алея на книгата, която гостува за първи път в Габрово и се радваше на много голям интерес. Използвам възможността да благодаря на екипа на Регионална библиотека „Априлов-Палаузов“ за доброто партньорство, което ни предостави.

И понеже споменах младежи, няма как да не припомня факта, че 2022 г. беше обявена за европейска година на младежта и специално за Габрово тази година сякаш за първи път ни показа колко ценно е да даваме възможност за свободна изява на младите хора и колко важно е да успеем да реализираме проекта за създаване на младежки център с физическа среда в бившия летен театър, въпреки затрудненията, които този проект среща. В края на октомври с подкрепата на Европейската комисия и европейския Комитет на регионите организирахме VII издание на Иновационния лагер, който привлече интереса и вдъхнови повече от 100 участници, предимно млади хора. Това събитие беше посветено на годината на младите хора, като работата беше организирана в четири основни предизвикателства по теми, важни за развитието на Габрово в контекста на зелените и дигитални политики. Резултатите от работата на групите са вече в процес на изпълнение, което обуславя успеха на инициативата и показва смисъла да работим заедно и да търсим нестандартни решения за по-добро бъдеще.

Спортният календар на Габрово през 2022 г. беше наситен с разнообразни събития и инициативи, както и с високи спортни постижения на спортисти и отбори. След реконструкция на стадион „Христо Ботев“ и наличие на много добри условия за лекоатлетическа подготовка през месец май миналата година се проведе държавното първенство по лека атлетика при изключително висок интерес и с много добра последваща оценка.

Трябва да си дадем сметка, че 2022 г. беше първата, която даде възможност на образователната система да се върне физически в клас и сякаш ни показа колко важен е живият образователен процес. Община Габрово реализира не малко инвестиции в подкрепа на образователната услуга. Ще спомена реконструкцията на базата на детска градина „Дъга“ в село Яворец, която е изцяло обновена и в началото на 2023 г. (тази седмица) ще отвори врати за своите малки възпитаници, както и благоустрояването на дворното пространство на детска градина „Младост“.

Задължително трябва да отчетем работата на всички, ангажирани в сферата на социалните и здравни услуги, които продължиха работата в подкрепа на най-нуждаещите се. Тук ще спомена стартирането на две нови социални услуги в подкрепа на хора, които не могат сами да се обслужват, и услуга в помощ на хора с деменция, както и подкрепата към общностния център за хора със зависимости.

И тъй като няма как да събереш на няколко страници дори само акцентите на една изпълнена с динамизъм и много работа година, камо ли да успееш да обхванеш в заслужен детайл и успеха, и неуспеха, ще си позволя в качеството ми на кмет на Габрово, да

благодаря за всеки един миг от изминалАта 2022 година, защото заедно – граждани, бизнес, общински съвет, администрация, успяхме да преминем през нея достойно, въпреки невиждани до този момент предизвикателства.

Успяхме, защото имахме обща цел, борихме се заедно и използвахме специфичната габровска упоритост, предприемачество и силен дух!

Кои са най-важните инфраструктурни проекти, които стартираха и които са завършени в Габрово през годината? Продължава ли благоустрояването на кварталите и селата, ремонти на улиците?

Съвсем логично е най-голям интерес и очаквания от страна на граждани и бизнес да има към планиране и изпълнение на инфраструктурни мерки и проекти в различни направления (линейна инфраструктура, сгради, паркове и други съоръжения), които създават благоприятна жизнена и екологична среда и допринасят за по-добрия облик и функционалност на населеното място и като цяло повишават качеството на живот. Без доза елемент на оправдание от моя страна ще си позволя да акцентирам на факта, че въпреки немалкото, което е направено през последните години, нуждите от инвестиции за благоустрояване и реконструкция на инфраструктура на територията на община Габрово продължават да бъдат много по-големи спрямо възможностите, с които разполага местният бюджет. Ето защо за реализация на по-мащабни инвестиции Община Габрово активно работи за подготовка на проекти за привличане на външен финансов ресурс по програми на ЕС.

Преди да започна с изреждане на немалкото строителни обекти, които въпреки многото трудности успяхме да започнем и не малко от тях да финализираме, искам да подчертая, че 2022 г. се оказа истинско предизвикателство за общините в ролята на възложители – отказ от сключване на договори поради галопираща инфлация и липса на предвидимост, липсваща комуникация с екипите на управляващи органи по европейски проекти в рамките на редовното правителство, липса на адекватни действия от страна на държавата за компенсиране на инфлацията по отношение на цените на строителни материали, затруднена комуникация със строители, забавени темпове на изпълнение. За Община Габрово най-сериозните проблеми възникнаха в рамките на проектите по Оперативна програма „Региони в растеж“ за туристическа и културна инфраструктура и по-конкретно проектите за исторически музей и РЕМО „Етър“.

Добрата новина е, че в края на септември 2022 г. Министерски съвет прие Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка при инфлация, с което се пристъпи към анализ на всеки един договор за СМР и пристъпване към анексиране в рамките на максимум 15%, при доказване на целесъобразност и обосновка на актуализирани цени. Това ще позволи всички предвидени дейности в горе цитираните проекти да приключат в рамките на 2023 година.

Реконструкция на Дома на културата – сцената

Сходна се оказа ситуацията с

проектите за реконструкция на Дома на културата и създаване на Младежки център

в сградите на бившия летен театър, включително изграждане и на нов корпус за настаняване. И двата обекта са част от проекти с външно финансиране. Предвид динамиката на цените на строително-ремонтните работи се оказа, че планираният финансов ресурс по проектите е недостатъчен и това наложи повторно провеждане на обществени поръчки и увеличаване на финансовите параметри. Тъй като обществените поръчки за обектите бяха проведени през 2022 г., към настоящия момент за тях не предвиждаме индексация. Предвид естеството и обема на обекта на Дома на културата, по време на строителството се оказа, че липсват определени видове строителни работи, както и липсващи количества в голям мащаб на част от включените работи и това наложи да предложим на Общински съвет да ни даде разрешение за сключване на допълнително споразумение към СМР договора на стойност малко над 1  500  000 лв. Използвам възможността да благодаря на Общински съвет - Габрово за подкрепата за това трудно решение. Изпълнението на този обект върви в график и голяма част от предвидените работи са в напреднал етап на изпълнение. Това дава увереност, че обектът ще бъде успешно приключен в рамките на 2023 г.

Сходна е съдбата и на обекта за създаване на младежки център в бившия летен театър. Проект, който е бюджетиран по цени 2019 г., се оказа невъзможно да бъде реализиран с параметрите на 2022 г. В момента общините - бенефициенти на проекти за създаване на младежки центрове по Норвежката програма, сме в процедура за искане на допълнителни финансови средства от Министерство на образованието за дофинансиране на сключените договори за СМР. За съжаление, и в този обект се регистрират проблеми с количества на видове работи и необходимост от нови, което налага да се стартира процедура за допълнително възлагане и осигуряване на допълнителен ресурс от собствените средства.

Въпреки сериозните предизвикателства, вярвам, че усилията ни за намиране на трудни, но конструктивни решения ще бъдат подкрепени и Габрово ще се радва на обновени пространства с потенциал за качествен културен, събитиен и социален живот.

Що се отнася до инфраструктурни обекти, които реализираме основно чрез капиталова програма и собствен ресурс, бих искала да започна с това, че през 2022 г.

завършихме цялостната реконструкция на кв. Трендафил 2 и междублоковите пространства на ул. "Свищовска" 59 – 67.

Завършване реконструкция на квартал Трендафил 2 – ул. „Лазурна“

Реконструкция междублоковите пространства на ул. Свищовска 59 – 67

Инвестицията, която вложихме 2022 година, надхвърля 1  100  000 лв. През годината завършиха два от планираните три етапа на обекта „Благоустрояване на публична инфраструктура в централна градска част“, а именно с инвестиция от близо 600  000 лв. реализирахме подобекти – междублокови пространства – улици „Лазар Донков”, „Кирил и Методий” и „Райчо Каролев” и паркинг на ул. „Чардафон”. През изминалата година започна и реконструкцията на пространството до детска ясла „Първи юни” и ул. „Никола Балканеца”, като ремонтните работи предвиждат цялостно благоустрояване на зоната, включително кът за отдих и игра, и подземна контейнерна площадка.

Приключи изграждането на първия етап на новия гробищен парк в местността Колева ливада,

както и изграждането на ритуална зала и урнови стени в имота на централния гробищен парк.

Приключи първият етап на новия гробищен парк в местността Колева ливада

През 2022 г. реализирахме и благоустрояване на дворното пространство на ДГ „Първи юни“ по проект „Красива България“, както и приключиха всички строителни дейности по реконструкция и обновяване на сградата на ДГ „Дъга“ в село Яворец. В края на календарната година инвестирахме в изграждането на водородна система в детска ясла „Славейче“, с която ще се намалят разходите за топлоенергия.

Благоустрояване на дворното пространство на детска градина „Първи юни“ по проект „Красива България“

С инвестиция от близо 60  000 лв. създадохме условия за отдих и игра на улица „Радост“, на която изградихме нова детска площадка. И през 2022 г.

продължихме съвместните инвестиции с ВиК за благоустрояване на зони в града и малките населени места.

В резултат на това партньорство и след подмяна на ВиК инфраструктура в проблемни участъци Община Габрово реализира асфалтови дейности на стойност над 1  200 000 лева в града - ул. „Перущица“, ул. „Селимица“, ул. „Рожен“, ул. „Марагидик“, ул. „Елин Пелин“, ул. „Илевска“, ул. „Съгласие“, ул. „Мак“, ул. „Рибарска“, ул. „Зюмбюл“ (кв. Тончевци). За улица „Златна нива“ имаме сключено споразумение за цялостна реконструкция, която ще завърши през 2023 г.

По отношение на малките населени места през изминалата година успяхме да насочим ресурс от близо 500  000 лева, като основно бяха реализирани асфалтови работи в участъци - GAB 3057 за с. Цвятковци, GAB 2029 кв. Етъра – Чарково – Поток – Езерото, улици в селата Велковци, Поповци, Музга, Зелено дърво, Драгиевци, Гъбене (ще продължи и през 2023 г., съчетано с подмяна на водопровод от ВиК).

Важен приоритет в строителните инициативи на Общината беше и продължаването на изпълнението на обект –

Водоснабдяване на група села на територията на община Габрово

с цел присъединяване към язовир „Христо Смирненски“. Това са селата Умници, Гайтани, Прахали, Гледаци, Мрахори, Чавеи, Пецевци, Златевци, Милковци, Лоза, Петровци, Армени, Здравковец, Влайчовци, Драгановци, Музга и Яворец.

В рамките на изминалата година по-голямата част от обхвата е покрит и се очаква в първата половина на 2023 г. дейностите да приключат. Припомням, че това е инвестиция в размер на малко над 5 млн. лева, която беше отпусната от държавния бюджет през 2020 година.

С подкрепата на демонстрационен проект

бяха изградени две нови подземни площадки,

чрез които ще се изследва функционирането на интелигентно решение за умно сметосъбиране. Площадките са на ул. „Дунав” и ул. „Аврам Гачев”.

Наред с по-мащабните инвестиции и обекти, през годината се реализираха и не малко строителни дейности в градска среда и в общински обекти от строителната бригада на ОП „Благоустрояване”. Също така чрез косене и други мероприятия, изпълнявани от ОП „Благоустрояване”, редовно се поддържаше общинската пътна мрежа. Немалко усилия бяха положени и през тази година за поддържане на зелената система, за производство и поставяне на градска мебел. Ще спомена реконструкцията на градската градина до храм „Успение Богородично”, която беше реализирана със собствени усилия на общинското предприятие.

Ще си позволя да завърша строителния обход на изминалата година с една ключова за Габрово инвестиция, която приключи строителната си фаза през 2022 г. и тя е

модернизация на уличното осветление в града

чрез въвеждане на енергийно-ефективни решения чрез договор за гарантиран резултат. Тук ще си позволя да цитирам цифри, които демонстрират ефекта от реализацията – ако през 2020 г. от януари до октомври е изразходена 1853 МW електроенергия, то за същия период през 2022 г. са отчетени 811 МW, което показва спестената ел. енергия от 1042 МW или близо 60% икономия. Този проект е от значение и за справяне с глобалните климатични проблеми и преминаване към нисковъглеродна икономика и опазване на въздуха, като се очаква над 70% от вредните емисии, генерирани от системата за улично осветление, да бъдат спестени.

Г-жо Христова, какво е направено в сферата на образованието, културата, здравеопазването?

Инвестициите в сферата на образованието са тези, които носят най-висока добавена стойност, защото те трябва да подготвят нашите децата за бъдещето и да гарантират готовността им да се справят с предизвикателствата на дигиталния и зелен преход, да притежават адекватни умения и знания, както и да бъдат достойни и отговорни личности. Наред с инвестициите в материално-техническата е важно да се работи за повишаване квалификацията и уменията на учителите и за въвеждане на нови модели на обучение, които приоритизират екипната работа, формират умения и развиват критично мислене, дават възможност за учене чрез правене. Радвам се, че

през последните години в Габрово се създават все повече СТЕМ кабинети

и се надявам, че този процес ще допринесе за по-добра мотивация както на ученици, така и на учители.

Един от основните фокуси в образователната ни сфера продължава да бъде развитието на кадри за индустрията чрез ранно професионално ориентиране на децата и младежите. Последните години показват колко важно е да работим за формиране на екосистема, която да среща интересите на местния бизнес с тези на младите хора. Убедена съм, че връзката образование – наука – бизнес – местна власт – граждани трябва да бъде развивана и задълбочавана, за да може от една страна образованието да подготвя кадрите, от които бизнесът има нужда, и от друга да дава на младите хора знания, умения и нагласи, които да ги мотивират да търсят реализация в местни компании, както и сами те да стават предприемачи. В този процес дуалната форма на образование вече показва положителни тенденции. За нас като Община е важен приоритет да бъдем активен партньор и посредник в тези процеси. Една от инициативите в тази посока с фокус върху предприемачеството, която вече споменах, е Лагерът на иновации.

През 2022 година беше посветен на европейската година на младите хора и за пореден път даде възможност на млади хора с различни интереси да творят и да дават своите идеи по теми, важни за града. В края на мината година като инициатива, родена в дните на кампа, се проведе Климатон в партньорство с Клинтех и почти всички габровски училища. Едно събитие, което показа как извън учебна среда младите хора на Габрово гледат на съвременните предизвикателства и заедно търсят решение за тяхното преодоляване.

Тук е мястото да споделя и факта, че чрез Центъра за подкрепа за личностно развитие „Кариерно ориентиране – Габрово“ се реализират дейности по запознаване на учениците с професии и кариерно ориентиране и се реализират множество партньорски инициативи.

Амбицията на Габрово да се развива като център на бизнес и иновации

предопределя изключителната важност на Технически университет - Габрово и засилване на връзката образование – наука – бизнес. Работата по различни проекти и проактивната роля на университета привличат все повече интерес от страна на студенти и бизнес към възможностите на висшето училище и модерните технологични центрове, които оформят първия извън столицата технологичен парк.

И понеже вашият въпрос е съвсем конкретен, ще се спра на инициативите, с които успяхме да подобрим материално-техническата база в нашите училища и детски градини. Ще започна с обновената база на детска градина „Дъга“ в село Яворец. Тази инвестиция ще ни позволи да създадем целодневна организация на обучение и обхващане на всички деца от района. Шест нови площадки за игра има детска градина „Първи юни“ в квартал Борово. През 2022 г. кандидатствахме за ремонт и оборудване на две спортни игрища за баскетбол и волейбол в СУ „Отец Паисий“ и получихме одобрение за финансиране от Министерството на образованието и науката.

Нова детска площадка на ул. „Радост“

През 2022 г. с проекти към различни министерства габровските училища реализираха инициативи за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ, ремонт на покривни конструкции, изграждане на спортни площадки, създадени бяха нови СТЕМ центрове.

През 2022 година се радвахме на множество инициативи, които включваха деца и младежи от нашите образователни институции.

Ще спомена

инициативите Лятната строителна академия "Лидерите", "Приеми ме на село", Летните занимания в училищата

през ваканцията, разнообразните инициативи на Младежкия център през цялата година. С традиционния „бал на малките абитуриенти“ отново зарадвахме децата, които завършват предучилищното си образование. Тази година празникът се проведе на стадион „Христо Ботев“ с групови забавни игри.

Нивото на здравеопазването, степента на социалната ни чувствителност и богатството на културния, спортен и като цяло събитиен календар са важен индикатор за качеството на живот в един град. Радвам се, че след Ковид–19 започваме да се връщаме към по-активен общностен начин на живот и вярвам, че с достатъчно ангажираност, ресурс и последователност ще развиваме тези сфери с все по-високо качество.

Конкретните ни задачи в сферата на функция здравеопазване през изминалата година основно бяха свързани с подобряване на условията в детските ясли – медицинските сестри от детско и училищно здравеопазване преминаха обучение за първа долекарска помощ. Продължи подкрепата за двойки с репродуктивни проблеми, като тази година подпомогнахме 18 двойки, а над 200 семейства получиха еднократна помощ за новородени/осиновени деца.

Продължи и подкрепата за лица, които имат нужда от хосписна услуга,

като през изминалата година бяха изготвени промени в правилата за предоставяне на подкрепа, които предстои да се разгледат в сесия на Общински съвет - Габрово. През изминалата година беше изготвен и проект за пребазиране на Регионален хоспис - Габрово в сградата на бившия дом за медико-социални услуги. През същия период беше подменено обзавеждането в трите детски ясли, както и беше инсталирана водородна инсталация в детска ясла „Славейче“. Също така изготвихме архитектурен и технологичен проект за създаване на кухня-майка в част от сградния фонд на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, за който ще търсим проектно финансиране.

Що се отнася до културата като приоритет, категорично мога да заявя, че тя е сред ключовите за развитието на община Габрово и доказателство за това са както множеството инвестиции в този сектор (РИМ - Габрово, РЕМО „Етър“, Музей ДХС, Дом на културата и др.), така и богатия събитиен календар и разбира се, уникалните културни институти, които функционират и привличат туристически интерес.

Изключително мотивиращ е фактът, че посещаемостта започва да се връща на нивата преди Ковид-19 и това, убедена съм, е достатъчен стимул за нови и интересни експозиции, изложби и събития. Вече споменах, че през изминалата година културният календар на Габрово включи традиционни инициативи и предложи място за нови, експериментални формати. През годината се радвахме на стойностни изложби, срещи с творци, концерти на закрито и открито, кинопрожекции, спектакли, множество фестивали, танцови и певчески постановки в различни жанрове, чествахме рождени дни и годишнини на читалища и ансамбли.

Чрез програма „Култура“ на Община Габрово бяха подкрепени интересни проекти, които радваха и провокираха публиката основно през летните месеци. Един от проектите - този на Музей ДХС в партньорство с БНТ, по подобаващ начин допринесе за отбелязване на 50 години от създаването на музея, като, разбира се, най-голям акцент беше 25-ото габровско Биенале на хумора и сатирата в изкуствата, което избра за творческа провокацията темата Икономия на средствата и категорично успя да разбуди духовете, да обърне стереотипите и да даде сцена на творческия прочит на тази изключително актуална и многоспектърна тема. Важно е да се отбележи, че богатият културен и събитиен календар се радва на топла и подкрепяща публика, което се вижда от често пълните със зрители зали и изкупените билети.

Изкуството, освен да ни радва с талант и висок професионализъм, е и удачен инструмент да ни провокира за размисъл, да ни прави по-толерантни и съпричастни към чужда болка или глобален проблем, да ни помага да бъдем по-задружни като общност. Споделям този размисъл с мисълта за реализацията на един изключително интересен и нетрадиционен проект, който започва своето изпълнение и за който получихме подкрепа през Министерство на културата от Норвежка програма. Това е проектът „фестивалНО в квартала“ и цели да провокира и включи жителите на градските квартали със средствата на изкуството. Или иначе казано, предстои да станем част от мащабен фестивал на сетивата в пет градски квартала.

Какви грижи полага Общината за социално слабите, нуждаещи се и самотни хора?

Подкрепата за хора в нужда винаги е била важна част от социалната политика на Община Габрово и намери особено силно проявление в периода на Ковид–19, когато се наложи системата да се пренастрои и да достигне до всеки, който има нужда, и да предостави подкрепа.

Община Габрово предоставя над 25 социални услуги, които включват различни по форма и съдържание дейности. В последните години се засили интересът към предоставяне на социална подкрепа в домашна среда за най-уязвимите хора, а това са възрастните и самотните. Чрез различни проекти и местни услуги тези групи могат по график да получат социална грижа, рехабилитация, кинезитерапевтична помощ, санитарна и социална подкрепа, психологическо консултиране, медицинска грижа, включително закупуване на хранителни продукти и лекарства, доставка на приготвена храна, заплащане на битови сметки. За тези, които имат нужда от специфична грижа и денонощна подкрепа, от миналата година съществува като възможност настаняване по регламент в две нови за общината услуги – ЦНСТ за хора в невъзможност за самообслужване и ЦНСТ за хора с деменция.

В допълнение, габровци, които са без близки, нямат доходи и се нуждаят от палеативни грижи, могат да получат финансова подкрепа за настаняване в Регионален хоспис – Габрово със стационар към настоящия момент в град Дряново. През изминалата година продължи и предоставянето на услугите в рамките на проект „Топъл обяд“.

Искам да припомня за една инициатива, която стартирахме миналата година в партньорство с дружество „Майчина грижа“ и която е насочена към предоставяне на пакет от здравни услуги за възрастните хора в малките населени места. С финансова подкрепа от 35  000 лв. Община Габрово ще подпомогне осъществяването на инициативата „За качествено здраве на село“. С нея се дава възможност на лицата на възраст над 65 години с постоянен или настоящ адрес в населените места на община Габрово еднократно да ползват медико-диагностични дейности и изследвания: преглед от кардиолог, от невролог, ЕКГ, изследвания на кръвна захар, урина и липиден профил.

Стана ли Габрово по-зелен, по-добър за живеене, по-европейски град?

Със сигурност всеки един от нас иска Габрово да става все по-зелен, все по-добър за живеене и в този смисъл да удовлетворява eвропейските стандарти. Аз бих добавила и по-привлекателен за развитие на бизнес, с повече млади хора, които имат мотивация и предприемачески дух, да има добра транспортна свързаност и най-вече да е успял да се справи с базисните проблеми във всеки един квартал и всяко едно от населените места. И стремежът ни да се развиваме в тази посока, убедена съм, ще продължи да ни обединява. Всъщност това е била досега и ще продължи да бъде посоката за развитие на Габрово. Визията, която миналата година изведохме в стратегическата рамка на Плана на Габрово за икономическо развитие (ПИРО) за настоящия програмен период с хоризонт до 2027 г., е

ГАБРОВО – зелена, иновативна и достъпна община, със силна икономика, богато културно наследство и устойчив туризъм, отворена към хората.

И тук ще си позволя да кажа, че немалко работа е свършена досега в Габрово, което има принос към тази цел – енергоефективни инвестиции в образователна, социална, културна инфраструктура и умни съоръжения за сграден мениджмънт, модернизация на уличното осветление в града и селата, обновяване на ВиК мрежата, благоустрояване на квартали, междублокови пространства, изграждане на подземни контейнери и много други.

Но амбицията ни е още по-голяма и тя е да работим съвместно за постигане на климатична неутралност до 2030 година. Тази цел си поставихме през миналата година с присъединяването ни към инициативата на Европейския съюз за създаване на мисия за 100 климатично-неутрални и интелигентни градове.

Напредъкът и успехът на тази инициатива зависи от ангажираността на всеки един от нас и тук е ролята ни на платформа, която да създаде доверие помежду ни като общност, да предоставя подкрепа, да ни помага в откриването на ново знание, да формира партньорства и в крайна сметка да води към осъзната промяна. А това означава да използваме предмети за многократна употреба, да разделяме отговорно отпадъците, за да може те да се връщат като ресурс, да ходим по-често пеша, да караме колело или да използваме екологичен градски транспорт, да имаме повече зелени пространства, да се откажем от пластмасата, да санираме сградите си, да използваме енергийноефективни уреди и така стъпка по стъпка да станем част от бъдещето на нашите деца.

Иновационен лагер, 2022 година

Ако си спомняте, през 2013 г. Габрово се присъедини към Конвента на кметовете – това е най-голямото движение в света на градове и региони, които предприемат действия в областта на климата и енергията. Този факт изискваше Габрово да разработи План за устойчиво управление на енергията, в който да заложи цели за намаляване на емисии от различни сектори в размер на 20% спрямо 2008 г. Инвентаризацията на изпълнението на плана показа, че с комплекса от различни частни и публични мерки сме успели да спестим 25,59% към 2018 г.

През 2022 г. Габрово разработи и прие План за действие за устойчива енергия и климат и по този начин се присъединихме към градовете и регионите с амбиция да работят за адаптация към климатичните изменения, енергийна ефективност и възобновяема енергия.

Секторите, на които трябва да обърнем внимание и да работим за намаляване на емисии, са основно в транспорт и жилищен сграден фонд.

Изключително добро предимство за Габрово е географското му разположение и наличието на богат горски фонд и растителност, които трябва разумно да се поддържат.

А що се касае дали наистина живеем по-добре, е логично да се сравняваме с останалите градове и да видим къде успяваме и къде не достатъчно и така да се устремим към конкретна цел. Съдейки по резултатите, които Институтът за пазарна икономика публикува на регулярна база, Габрово се развива добре. В публикация от 16 ноември 2022 г. се казва, че населението на Габрово живее най-добре, с нарастващи доходи и заплати и ниска бедност.

Може би трябва да намираме смелост да виждаме и хубавите неща,

които се случват около нас и особено в тежки и трудни моменти да се подкрепяме и да споделяме успехите си.

Какви ще бъдат приоритетите на Общината през 2023 година?

Вече навлизаме в третата година от новия програмен период, но за съжаление програмите, от които се очаква да бъде привлечен финансов ресурс се забавиха с повече от година и половина. Всъщност с помощта на тези средства ще имаме възможност да защитаваме проектите за развитие на Габрово, които са приоритизирани в Плана за интегрирано градско развитие (ПИРО), и с които не можем да се справим единствено със собствен ресурс. В Плана сме извели приоритети за устойчиво и екологично развитие, за инвестиции в нисковъглеродна и кръгова икономика, за подобряване на качеството на транспортната свързаност и безопасност, силен приоритет е развитието на бизнес и иновационна екосистема, обезпечаване на подкрепа за развитие на малките населени места, както и развитие на устойчив туризъм, култура и спорт.

Стратегическият документ за развитие на Габрово

съдържа индикативен списък с множество малки и по-големи проекти, включително и идеи за интегрирани териториални инвестиции, които в своята съвкупност допринасят за превръщане на общината в зелена, иновативна и приобщаваща, и повишават качеството на живот.

За съжаление, в този момент трябва да отчетем още един утежняващ фактор през 2023 г. и той е, че ако миналата година приехме бюджет през месец април, тази година има вероятност да работим без бюджет – ситуация, която до този момент не познаваме и която поставя доста предизвикателства пред местното самоуправление. И това е така, защото наред с многото външни кризи, в България продължава да се задълбочава най-опасната криза и тя е политическата. Пожелавам си през 2023 г. тя да бъде преодоляна с разум, отговорни за България решения и предвидимост.

И въпреки затрудненията, като Община най-важните ни задачи са свързани на първо място с гарантиране на функционирането на всички дейности – образователни, здравни, културни, социални, свързани с комуналните услуги, чистота, сметосъбиране и сметоизвозване и др. В рамките на разрешените ни параметри за капиталови разходи ще продължим да инвестираме средства за обекти в градска среда, както и в малките населени места.

Изключително важен приоритет за тази година ще бъде разработването на проектни предложения по различни програми – вече работим в подкрепа на сдруженията на етажните собствености за мерки за енергийна ефективност на многофамилните сгради, за енергийноефективни мерки в публични сгради, за инвестиции във ВЕИ и други инфраструктурни проекти.

Работим и по подготовка на следващ етап за инвестиции в устойчива градска мобилност. Проектът ще се изпълнява в партньорство с две общини и транспортно дружество и ще включва комплекс от различни мерки, включително закупуване на електробуси, интервенции в градска среда, развитие на възможности за велотрасета и велоалеи и др. Сред задачите ни ще бъде и разработването на интегриран проект в зоните по продължение на р. Янтра от страна на музей ДХС и Спортна зала, който включва в територията и създаването на Център за съвременно изкуство Кристо и Жан-Клод.

Сред важните инвестиции ще бъде развитие на система за разделно събиране и минимизиране на количествата за депониране. Това налага нов модел на мислене и действие и обновяване на механизацията за сметосъбиране на ОП Благоустрояване.

Важна задача през 2023 г. ще бъде успешното завършване на проектите по ОП Региони в растеж, а именно РИМ Габрово, РЕМО Етър, Дом на културата, създаване на Младежки център в пространството на бившия Летен театър.

Това е само малка част от сферите, в които ще продължим да бъдем активни и да търсим заедно възможности за развитие на Габрово, защото вярвам, че имаме обща кауза и през тази година, и през следващата, и след 100 години. И тя е – Габрово да бъде място, в което се вдъхновяваш и намираш начин с труд, любов и постоянство да сбъдваш мечтите си!

 

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото

Следвай ни