Инж. Владимир Василев, управител на ”ВиК” ООД – Габрово: 1 170 000 лв. инвестиции в публични активи сме заложили за 2023 година, ще кандидатстваме и за европейско финансиране

Топ новина! Inzh.-Vladimir-Vasilev,-upravitel-na-”ViK”-OOD-–-Gabrovo
Инж. Владимир Василев, управител на ”ВиК” ООД – Габрово
В инвестиционната си програма включваме улиците, чиято мрежа е най-силно амортизирана

    – Инж. Василев, какви инвестиции направи „ВиК” ООД - Габрово през 2022 година?
    – През 2022 г. „ВиК“ ООД - Габрово инвестира в публични активи 1 076 967 лв. за територията, която обслужва – област Габрово. Реконструирани са общо 14 252 м водопроводна и 533 м канализационна мрежи. 
За община Габрово инвестициите са на стойност 427 547 лв. 
    Подменени са 5250 м водопроводни и 120 м канализационни тръби. Реконструкции на водопроводна мрежа са извършени по следните улици в гр. Габрово: „Перущица”, „Иван Люцканов”, „Съгласие”, „Рибарска”, „Мак” и „Зюмбюл”. Реконструирани са водопроводите на части от ул. „Иван Андрейчин”, ул. „Тракия”, ул. „Никола Балканеца“, ул. „Мир“ и ул. „Селимица”. Извършена е подмяна на довеждащ водопровод до напорен резервоар „Любово“. Реконструкции на водопроводи са извършени в селата Гъбене, Армените, Лесичарка, Поповци, Чавеи, Узуните, Велковци, Стоманеците и Киевци. Разширена е водопроводната мрежа в с. Думниците и с. Междени. Подменени са части от канализационните мрежи на улиците „Алеко Константинов”, „Панорамна“ и „Никола Балканеца”.
За община Севлиево инвестициите са на стойност 327 877 лв.
    Подменени са 3 652 м водопроводни и 112 м канализационни тръби. Реконструирана е водопроводна мрежа по ул. „Иван Преснаков”, ул. „Никола Дабев“, ул. „Света Троица“, ул. „Сава Тошев“ и ул. „Гочо Москов“ в гр. Севлиево. Извършени са реконструкции на довеждащи водопроводи за с. Кормянско, с. Столът и от ВЕЦ „Видима“ до ПСПВ „Стоките“, както и разширение на вътрешна водопроводна мрежа на село Кормянско и местността Севлиевски лозя. Подменени са водопроводи в селата Кръвеник, Селище, Тумбалово, Стоките, Боазът и Валевци. Реконструирани са частично канализационни мрежи по ул. „Мара Гидик” и ЖК „Митко Палаузов” в  Севлиево.
За община Дряново инвестициите са на стойност 157 995 лв.
    Подменени са 2466 м водопроводни и 257 м канализационни тръби. 

    Реконструкции на водопроводна мрежа са извършени по следните улици на гр. Дряново: „Ангел Кънчев”, „Васил Левски”, „Арх. Пенчо Койчев”, „Поп Харитон“ и кв. Никоевци. Подменена е част от водопроводната мрежа на ул. „Александър Стамболийски” и ул. „Хан Аспарух” в село Царева ливада. Разширена е водопроводната мрежа в местностите Райчин дол и Манга (землището на гр. Дряново). Подменена е канализационна мрежа по ул. „Арх. Пенчо Койчев“ и частично по ул. „Никола Мушанов“ и ул. „Стефан Лафчиев“ в Дряново. 
За община Трявна инвестициите са на стойност 163 548 лв.
    Подменени са 2884 м водопроводни и 44 м канализационни тръби. Реконструкции на водопроводна мрежа са извършени на следните улици на гр. Трявна: „Стара планина”, „Златьо Ошански”, „Димитър Горов” и по ул. „Георги Лазаров” в гр. Плачковци. Частична реконструкция на водопровода е извършена в селата Кисийците, Черновръх и Руевци. Подменени са довеждащи водопроводи за селата Кисийците, Велчовци, Райнушковци и местността Уруците – Белица.         Подменена е част от канализационната мрежа на ул. „Украйна” и ул. „Агликина поляна“ в гр. Трявна.
    Изграждане и реконструкции на сградни водопроводни отклонения, подмяна на приходни водомери, диспечеризация, подмяна на неработещи модули и части по съоръженията и ремонти са част от останалите инвестиции, извършени от ВиК - Габрово за 2022 г. В собствени активи – машини, оборудване, транспортни средства, механизация, компютри – дружеството е инвестирало 123 218 лева.
    – Въпреки това, аварии има доста често. Успявате ли да се справите навреме, има и недоволни граждани?
    – Да, аварии има, защото въпреки направените инвестиции – със средства на дружеството, от държавата и европейски, все още голяма част от водопроводната мрежа е остаряла и често аварира. Стараем се да отремонтираме качествено и в срок. Признавам – невинаги се получава, но ще насочим усилията си за подобряване на тази съществена част от нашата работа. Затова в инвестиционната си програма включваме улиците, чиято мрежа е най-силно амортизирана, за да избегнем честите прекъсвания на водоснабдяването. 


    – С колко е увеличена цената на водата за 2023 година?
  – Вашият вестник публикува в броя си на 4 януари съобщението с новите цени на водоснабдителните и канализационни услуги, които бяха утвърдени с решение на КЕВР от 30 декември 2022 г. Ще ги припомня за тези, които още не са се информирали: доставяне на вода – 2,395 лв.; отвеждане на отпадъчни води – 0,238 лв.; пречистване на отпадъчни води за битови и приравнени към тях потребители - 0,864 лв. Цените са с ДДС. Крайната цена се състои от сумата на цените на видовете услуги, приложими за съответното населено място. Комплексната цена, включваща доставяне, отвеждане и пречистване (с ДДС), става 3,50 лв. при досегашна 3,40 лв. Увеличението е с 10 стотинки. Цените са под нивото на социалната поносимост на цената на ВиК услуги, която за област Габрово е 6,81 лв. Съзнаваме, че тази мярка е непопулярна, но е наложителна за нормалната работа на дружеството. Иска ми се да обърна внимание, че цената на водата в Габрово е в долната част на скалата на цените в страната – на 17-о място от областните градове. В Ловеч е 4,033 лв., в Плевен – 4,462 лв., в Русе – 4,441 лв., в Стара Загора – 4,607 лв., във Велико Търново е 3,732, в Разград – 5,384 лева… Подробна информация е публикувана на сайта на КЕВР.
    – Колко дължат ваши абонати за консумирана вода? Има ли заведени дела срещу нередовни платци?
    – На годишна база процентът събираемост на ВиК - Габрово възлиза на 91%. Имаме потребители със задължения към дружеството и причините за това са различни. При просрочие повече от три месеца изпращаме покана за доброволно изпълнение на задълженията на абоната, с която уведомяваме в какъв срок изчакваме издължаването на сумите. За 2022 г. са изпратени 1737 покани за доброволно плащане. Ако потребителят изпитва затруднение да изплати изцяло дължимата сума, даваме възможност за сключване на договор за разсрочено плащане. Заведените дела към фирми и граждани за събиране на задълженията по законов ред са 197.    
    – Какви са приоритетите на „ВиК” ООД - Габрово за дейността му през 2023 г.?
   – Главната цел на дружеството е да предоставя качествено и непрекъснато водоснабдяване, отвеждане и пречистване на отпадъчните води на населението в региона. С изпълнението º са свързани и приоритетите ни. 
На първо място са инвестициите в реконструкция и нови водопроводни и канализационни мрежи.
 За 2023 г. сме заложили 1 170 000 лв. Все още не мога да бъда конкретен за инвестиции по общини, тъй като предстои уточняване и съгласуване с инвестиционните им програми. 
    Много залагаме на Регионалното прединвестиционно проучване (РПИП), което в момента се подготвя от ДЗЗД „Аква пул”, съвместно с ВиК - Габрово. Вече са изготвени анализ и оценка на актуалната ситуация и бъдещите нужди на ВиК системите и съоръженията за обособената територия,  обслужвана от ВиК - Габрово. Това ще е базата, по която се дефинират приоритетните инвестиции във ВиК инфраструктурата. С реализирането му ще бъдат определени обектите, за които ще се кандидатства за европейско финансиране. 
    ВиК - Габрово, заедно с още шест оператори, е включено в Приоритет 1 „Води” на Индикативната годишна работна програма на ОП „Околна среда 2021–2027” за 2023 г. Процедурата е чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и ще бъде отворена за кандидатстване през третото тримесечие на 2023 г. Важно е да се отбележи, че оперативната програма изисква и собствено финансиране, което не е малко. Крайният срок за подаване на проектните предложения е първото тримесечие на 2024 г.

 

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото

Следвай ни