Габровска област е 1.5% от населението на България

Топ новина! Prebrojavane_2021.jpg
Prebrojavane_2021.jpg
Окончателни данни от 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в страната  

  1. От 7 септември до 10 октомври 2021 г. се проведе 18-то преброяване на населението и жилищния фонд в страната. Преброяванията се провеждат на всеки десет години, за да се представи детайлна картина на населението и условията, при които то живее и показват промените през десетилетията между преброяванията.

Данните съобщи днес Силвана Стоянова, Главен експерт в „Отдел статистически изследвания - Габрово“, Териториално статистическо бюро - Север

Брой и прираст на населението

Населението на област Габрово към 7 септември 2021 г. е 98387 души и представлява 1.5% от населението на България, което е 6 519 789 души.

Жените са 51747, а мъжете – 46640 или 47.4% от населението на областта, като на 1000 жени се падат 901 мъже.

Разпределението на населението по възрастови групи е следното: 11519 или 11.7% са лицата от 0 до 14 г., 57155 – 58.1% са тези от 15 до 64 г. и 29713 – 30.2% на възраст над 65 години.

Намаление на населението се наблюдава при последните преброявания, като най-голямо е то при преброяването през 2021 г. – с 24315 души, или с 19.8% спрямо 2011 година.

Факторите, които определят основните тенденции в развитие на населението за областта са естественото му движение (раждания и умирания) и вътрешната и външна миграция.

Териториално разпределение на населението

Териториалното разпределение на населението се определя както от неговото естествено движение (раждания и умирания) и външната миграция, така и от вътрешната миграция и промените в административно-териториалното устройство на страната.

Към 7 септември 2021 г. в област Габрово населените места са 349, от които 5 градове. В градовете живеят 78279 души или 79.6%, а в селата 20108 души или 20.4% от населението на областта.

В периода между двете преброявания от 2011 и 2021 г. населението в градовете е намаляло с 21946 души или с 21.9%

Населените места без население в областта са 69 от които най- много са в община Трявна – 41. По този показател област Габрово е на първо място в страната следвана от областите Велико Търново – 64 и Кюстендил – 11.

Областният град Габрово е със 45 940 жители към 7 септември 2021 г., в който живее 46.7% от населението на областта.

Общини

Фиг. 1. Население по общини към 7 септември 2021 година

Остават значителни различията в броя на населението по общини, като за всички се запазва тенденцията за намаляване броя на населението при всяко следващо преброяване.

  1. Брой на населението по общини по преброявания

 

 

1985

1992

2001

2011

2021

Област Габрово

174714

161987

144125

122702

98387

Община Габрово

89951

84333

74930

65268

51881

Община Дряново

14837

13557

11705

9685

7650

Община Севлиево

51959

47647

43099

35995

29676

Община Трявна

17967

16450

14391

11754

9180

 

Тенденцията за отрицателен прираст на населението е най-силно изразена в сравнението на резултатите от последните преброявания:

Фиг. 2. Прираст на населението по общини в периода 2011 - 2021 година

Гъстота

Гъстотата на населението по общини варира от 30.8 души на кв. км. за общини Дряново и Севлиево до 93.4 души за община Габрово.

Възраст

Продължават да се задълбочават негативните тенденции в изменението на възрастовата структура на населението. Налице е продължаващ процес на демографско остаряване, който се изразява в увеличаване на абсолютния брой и относителния дял на населението на възраст 65 и повече навършени години.

Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура – под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху съвкупностите на населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването на населението, така и законодателните промени при определяне на възрастовите граници за пенсиониране. За 2021 г. тези граници са от 16 до навършването на 61 години и 8 месеца за жените и 64 години и 4 месеца за мъжете.

Населението в трудоспособна възраст към 7 септември 2021 г. за област Габрово, изразено в проценти е 54.1%, под трудоспособна – 12.6% и над трудоспособна възраст е 33.3%. За сравнение през 2011 г. населението в трудоспособна възраст е било 57.6%, това в под трудоспособна – 11.8% и над трудоспособна – 30.6%.

За област Габрово коефициентът на възрастова зависимост (отношението на лицата под 15 и на 65 и повече години на 100 лица от населението във възрастовата група 15 - 64 навършени години) е 72, а коефициентът на демографско заместване (съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст -15 - 19 години и на излизащите от трудоспособна възраст – 60 - 64 години) е 56.

  1. Възрастова структура на населението по години на преброяванията

 

 

2011

2021

 

 

Общо

0-14

%

15-64

%

65+

%

Общо

0-14

%

15-64

%

65+

%

Област Габрово

122702

13614

11.1

79812

65.0

29276

23.9

98387

11519

11.7

57155

58.1

29713

30.2

Община Габрово

65268

6923

10.6

43380

66.5

14965

22.9

51881

5921

11.4

30315

58.4

15645

30.2

Община Дряново

9685

1006

10.4

6194

64.0

2485

25.7

7650

775

10.1

4308

56.3

2567

33.6

Община Севлиево

35995

4487

12.5

22667

63.0

8841

24.6

29676

3963

13.4

17359

58.5

8354

28.2

Община Трявна

11754

1198

10.2

7571

64.4

2985

25.4

9180

860

9.4

5173

56.4

3147

34.3

Гражданство

Гражданството се определя като специфична правна връзка между едно лице и неговата държава, придобито по рождение или чрез натурализация, независимо дали това е станало посредством декларация, по избор, брак или друг начин, в съответствие с националното законодателство.

Към 7 септември 2021 г. в област Габрово 97634 лица или 98.8% от населението са с българско гражданство. Гражданите на Европейския съюз, които пребивават постоянно в областта са 140, на страни извън ЕС – 514 лица, държави в Азия – 47 лица, държави в Африка – 2 лица, в Северна Америка – 7 лица, Карибски басейн, Южна или Централна Америка - 4, Океания – 6 лица, без гражданство са 14 лица и за 19 гражданството не е посочено.

Националният статистически институт ще оповестява поетапно резултатите от Преброяване на населението и жилищния фонд през 2021 г.

До края на октомври ще бъдат публикувани и социално-икономическите характеристики на населението на страната - степен на завършено образование и икономическа активност.

През м. ноември ще излязат данни за етно-културните характеристики - етническа принадлежност, майчин език, вероизповедание и религиозност, както и за миграцията - вътрешна миграция, имигранти и пътувания до работното място.

През м. декември ще се обявят резултатите от извадковите изследвания - „Раждаемост и репродуктивно поведение на населението“ и „Миграция и миграционно поведение на населението“, както и данни за здравния статус на населението.

През м. януари и февруари 2023 г. ще бъдат представени геопространствени данни (координатна мрежа с пространствена резолюция от 1 кв. км) за броя на населението, информация за жилищните сгради и жилищата, жилищните условия, домакинствата и семействата в страната.

 

 

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Общество

Към началото

Следвай ни