Даниела Димитрова: На ден в Регионалното депо постъпват около 45 тона битови отпадъци

Daniela-Dimitrova
Даниела Димитрова
За количеството постъпили отпадъци в регионалното депо през 2022 година, за произведения компост и ползите от него, за разделното събиране на отпадъци и контрола за това, за безплатното за домакинствата предаването на сортирани строителни и едри отпадъци, за контролната дейност на инспекторите от депото, за предстоящите екоинициативи разказва Даниела Димитрова, директор на регионалното депо за неопасни битови отпадъци.

- Госпожо Димитрова, какво количество отпадъци са постъпили в депото през изминалата 2022 година?

- Отпадъците, които се третират/обработват на Регионално депо за неопаснии отпадъци, са битовите и приравнените на битови, производствени и строителни. През 2022 година са постъпили общо 28 315 тона отпадъци, от които 24 218 тона от община Габрово и 4 096 тона от община Трявна.

- Колко от тях са рециклирани и колко са компостираните отпадъци?

- Битовият отпадък, събиран от жълтия контейнер, постъпил за сепариране е 14 482 тона. Около 31% от него е отделеният материал за рециклиране и оползотворяване. Количеството на биоразградимия отпадък е 1 162 тона, като тези количества са включени в процеса на компостиране.

- А колко отпадъци на ден изхвърлят габровци?

- На ден постъпват приблизително около 45 тона битови отпадъци ( събрани от жълтия контейнер за „суха фракция“), които се насочват към инсталацията за сепариране. Трябва да се отбележи, че все повече жители на Габрово предават разделно събрани отпадъци на мобилния пункт и вендинг системата.

През 2022г. са предадени 17,41 тона разделно събрани хартия, картон, пластмаса от мобилния пункт и 6,4 тона разделно събрани алуминиеви кенчета и пластмасови бутилки от вендинг автоматите. Само за сравнение, през 2021 г. разделно предадените отпадъци от мобилния пункт са били 5,60 тона.

- Какво количество компост произведохте през 2022 г. и за какво се използва той?

- През 2022 г. количеството на произведения компост е 200 тона. Компостът има способността да подобрява свойствата на почвата и качествата й като хранителната среда: физически (като структура), химически показатели (хранителна среда), и биологични качества. Реалните ползи от използването на компост, са многопосочни и дългосрочни, и са свързани със съдържанието на жива, органична материя в него. При смесване на компост с глинеста почва, тя се олекотява.

Компостът, произведен при нас, се използва в паркове и градини от общинските екипи по озеленяване, освен това много граждани проявиха интерес и закупиха компост, който влагат в личните си градини. Интерес към продукта има и от фирми и организации, които се занимават с производство и отглеждане на различни видове растителност

- Научиха ли се най-после габровци да изхвърлят отпадъците разделно?

- Населението все по-често се възползва от предоставената мобилна услуга за предаване на разделно събраните си отпадъци от домакинствата. Знаете, че графикът на мобилния пункт се публикува в сайта https://chisto.gabrovo.bg/ .

Също така контейнерите за облекла и обувки (сини на цвят) се използват ежедневно от жителите на града. Използват се и съдовете за опаковки - зелен за стъкло, жълт за хартия, пластмаса и метал. По информация от организацията по оползотворяване на отпадъци - Еко Партнърс, отпадъкът събиран от територията на община Габрово е с много висока чистота.

Все още се наблюдава смесване на отпадъчните потоци, т.е. в кафявия контейнер се изхвърлят и бионеразградими отпадъци, което от своя страна води до замърсяване на биоотпадъка, и обратно в жълтия контейнер попадат биоотпадъци, които замърсяват хартията, пластмасата, металите и това води до невъзможност да се рециклират, а така не им даваме шанс за нов живот.

- Контрол за това трябва да извършват инспекторите в депото. Но досега не съм чувала за глобен гражданин за неправилно изхвърляне на отпадъци?

- Надявам се на това, че след като подобна информация не е стигнала до Вас, е по причина, че глобените хора наистина се изпитват срам от постъпката си и не виждат причина да я споделят. А иначе, глобени има.

Превантивният контрол се осъществява на най-ранен етап с цел предотвратяване на нарушения свързани с управление на отпадъците, а именно недопускане на замърсявания, правилно използване на изградените системи за разделно събиране на различните видове отпадъци, образувани от домакинствата и юридическите лица.

Текущият контрол се осъществява чрез планови проверки, които се извършват въз основа на изготвен годишен план за контролната дейност на инспекторите по управление на отпадъците, утвърден от Директора на ОП РДНО основаващ се на основните изисквания на законодателството в сферата управление на отпадъците и опазване на околната среда.

В рамките на осъществения контрол за изминалата 2022 година са съставени са 13 броя акта за установяване на административно нарушение (АУАН) за нерегламентирано изхвърляне на едрогабаритни отпадъци; нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци; замърсяване на пътната мрежа; изгаряне на отпадъци; нерегламентирано изхвърляне на смесен битов отпадък и 38 броя фиш за установени нарушения като: изхвърляне на битови отпадъци извън съдовете предназначени за целта; изхвърляне на отпадъци от опаковки извън определените за целта съдове за разделно събиране на отпадъци; изхвърляне на биоотпадък не в предназначените за това съдове; за превоз на товари с неуплътнени каросерии и др.

- Колко проверки извършиха през изминалата година инспекторите?

- През изминалата година инспекторите са извършили 6284 проверки по спазване на разпоредбите по Закон за управление на отпадъците, Закон за опазване на околната среда, Наредба за управление на отпадъците и поддържане чистотата на територията на община Габрово и община Трявна, Наредба за управление на общинските пътища. Превантивният контрол се осъществява на най-ранен етап с цел предотвратяване нарушения, свързани с управление на отпадъци, а именно недопускане на замърсяване, правилно използване на изградените системи на разделно събиране на различни видове отпадъци, образувани от домакинствата и физически лица.

През 2022 година са извършени 5755 проверки, свързани с контрол по управление на производствени отпадъци, излезли от употреба моторни превозни средства, управление на отпадъците в търговските обекти, строителни отпадъци, образувани от ремонтни дейности, центрове за смяна на гуми, нерегламентирани сметища, горене на отпадъци, замърсяване около контейнерите за разделно събиране на битови отпадъци, замърсяване не реки и въздух, съвместно с екипи от Регионална инспекция "Околна среда и води"- Велико Търново. За всяка извършена проверка е съставен констативен протокол, направени са 668 предписания, съставени са 13 акта за установяване на административни нарушения и 38 фиша.Общата стойност на наложените санкции е 6450 лв.

Миналата година инспекторите са извършили 529 извънпланови проверки по сигнали на граждани, свързани с изхвърлени отпадъци извън регламентираните места, излезли от употреба моторни превозни средства, сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци, замърсяване на пътните платна, горене на отпадъци. Обработени са 525 сигнали, по останалите се работи. Благодарение на ежедневния контрол са премахнати от общинските терени над 158 излезли от употреба моторни превозни средства, почистени и предотвратени са над 523 нерегламентирани изхвърляния на отпадъци на територията на община Габрово.

Във връзка с осъществявания контрол са включени 846 договора за предаване на строителни, едрогабаритни и дървесни отпадъци, образувани от домакинствата.

- Тази година ще бъде ли отново безплатно за домакинствата предаването на сортирани строителни и едри отпадъци?

- При текущи ремонти на жилища, предаването на разделно събраните отпадъци остава безвъзмездно. Вярваме, че това е един от стимулите за населението, който допринася за разделното събиране и предаване на строителни отпадъци. Повечето хора посетили депото, виждат и оценяват усилията, които се полагат в регионалното депо за разделянето, оползотворяването и рециклирането на отпадъците. Това е и начин да променим и отношението на хората към отпадъците.

Община Габрово напомня, че е забранено поставяне на отпадъци до съдовете за разделно събиране. На нарушителите се съставя акт, като глобите са от 300 до 1000 лв. за физически лица при първо нарушение. Забранено е също оставяне на отпадъци от ремонти дейности на домакинствата. Те могат да се предадат на депото, такса не се заплаща, само ако отпадъците са сортирани по видове - тухли, керемиди, плочки, отделно изолации, пластмаси, дърво, метал, мебели. В случаите, когато отпадъците са смесени се заплаща такса.

- Имате ли достатъчно механизация за обработване на отпадъците?

- На територията на Регионалното депо има сепарираща инсталация, компостираща инсталация, площадка за временно съхранение на разделно предадени строителни и дървесни отпадъци. Всяка една площадка разполага с необходимото оборудване и механизация. В управлението на отпадъците винаги има възможности за надграждане и оптимизиране на процесите. При образуването на отпадъците всяко домакинство трябва да отделя биоразградимите и да ги изхвърля в кафявите съдове. Това ще ограничи замърсяването на рециклируемите материали, ще увеличи възможността за повторната им употреба и влагането им в производствени процеси. По този начин ще се намали и депонирането на отпадъците.

- Планирате ли образователни еко инициативи и посещения на депото от граждани и деца?

- Разбира се. Еко инициативите, сред които и дните на отворени врати на депото, са важен начин, по който да достигнем до повече хора и да им покажем пътя на отпадъка. Надяваме се, че ще имаме възможността да проведем всички превърнали се в традиционни инициативи - „Арт на депото“, „Био отпадък за компост“, „Ден на отворените врати“, „Еко уроци на депото“.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото

Следвай ни