Актуализираха инвестиционната програма и бюджета на Община Габрово

Топ новина! Prieta-be-Naredba-za-izmenenie-i-dop-lnenie-na-Naredbata-za-opredelyane-razmera-na-mestnite-dan-tsi
Приета бе Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци
Заседание на Общински съвет - Габрово се проведе на 25 ноември. На него бяха приети следните решения:

Актуализира се инвестиционната програма и бюджетът на Община Габрово за 2021 г. , касаещи реконструкция на ритуална зала към централен гробищен парк, изграждане на нов гробищен парк м. Колева ливада, частично изграждане на пожароизвестителна система в ОУ „Ран Босилек“, купуване на софтуер в РБ „Априлов-Палаузов“, „Аварийно укрепване на републикански път II-44 на км 29+260 в гр. Габрово“, Проектиране на обект „Преустройство и оборудване на съществуващ кухненски блок в СУ "Отец Пайсий", реализацията на инфраструктурни проекти във ВиК сектора и др. 

Беше приет план за актуализиране на социалните услуги в Община Габрово за 2022 г.

Планът е в съответствие с изискванията на нормативната уредба и представлява отворен документ, който може да бъде променян, допълван и усъвършенстван в отговор на възникнали нови потребности и в съответствие с променящите се условия, нормативна база и икономическа среда. Планирани са социалните услуги, които се финансират от държавния и общинския бюджет и са заложени дейностите, които ще бъдат изпълнявани през следващата календарна година.

Годишният план за развитие на социалните услуги за 2022 година в община Габрово поставя следните основни цели: Осигуряване на дългосрочна грижа за възрастните хора, хора с увреждания и лица от уязвими групи; Осъществяване на превенция, ранна интервенция и услуги за деца и семейства в риск; Създаване на ефективна система за подкрепа на развитието на човешките ресурси и повишаване качеството на предоставяните социални услуги на територията на общината.

Утвърдени бяха промени в общинската транспортна схема, продиктувани от нуждите на учащите от кметствата в Общината. Добавя се 1 нов курс, а други курсове изместват своя час на тръгване и пристигане.   

На първо и второ четене беше приета Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ. Промените касаят привеждане в съответствие на текстовете на наредбата с измененията в Закона за местните данъци и такси и не касаят размера на данъците.

Даде съгласие Община Габрово да подаде проектно предложение "Осигуряване функционирането на ОИЦ - Габрово през периода 2022 - 2023 г." Областен информационен център работи активно за популяризирането на фондовете на ЕС в сътрудничество с местните администрации, бюрата по труда, регионалните управления по образованието, университетите и средните училища, така че информацията относно възможностите за финансиране от тези фондове да достига до всички потенциални бенефициенти. 

Подписване на Запис на заповед във връзка с авансово плащане по проект BG05M9OP001-2.004-0042 „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“

Променен бе поименният състав на Съвет по въпросите на социалните услуги към Община Габрово. Поради настъпили кадрови промени за представител на РУ - Габрово на мястото на Комисар Зина Прингова – Началник отдел „Охранителна полиция“ при Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи – Габрово е определен Димитър Христов Шиков - ВПД началник група ТП.

Беше гласувано еднократно финансово подпомагане в размер на 1 400,00 лв., на семейство, чието дете се нуждае от лечение.

Приети бяха решения за продажби, изработване на ПУП-ове на различни имоти в община Габрово, за безвъзмездно управление на част от имот – публична общинска собственост - паркомясто в гараж.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото

Следвай ни