В ОбС се водят смислени дебати, не липсва противопоставяне и напрежение, но винаги се намира разумно решение

Водеща! Stefan-Petrov
Стефан Петров
Стефан Петров, председател на Общински съвет - Трявна

    За заседанията и взетите решения от Общински съвет - Трявна през изминалата година, за най-важните предложения, които са подкрепили общинските съветници, за атмосферата в местния парламент, за интереса на гражданите към заседанията му разказва председателят на ОбС - Трявна Стефан Петров.


- Колко заседания проведе Общински съвет - Трявна през 2022 година, колко решения са взети?

- През 2022 година Общински съвет - Трявна е провел 19 заседания. От тях 4 извънредни. Разгледани са над 200 броя предложения. От тях 192 броя са подкрепени.

- Кои бяха едни от най-важните решения за града?

- Най-важните решения за всеки общински съвет са приемане бюджета за годината и определяне ТБУ. Това са решения, които се следят с голям интерес, защото засягат всички жители на общината.

Приети са и много предложения за участие на Община Трявна по различни проекти, решения за изработване на ПУП и програми, и стратегии, промени в разчета на бюджета и др.

- Общинският съвет подкрепи ли проектите, внесени от общинската администрация през изминалата година?

- Общински съвет - Трявна подкрепи внесените проекти от администрацията, като една малка част от тях бяха коригирани в течение на тяхното обсъждане в ресорните комисии или на заседанията.

- Кои са най-важните от тях?

- Освен посочените по-горе важни предложения, някои от проектите за решения са: предложения относно изменение на някои наредби; предложение относно подаване на проектно предложение „Грижа в Дома за лица с увреждания и възрастни хора в община Трявна“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Грижа в дома“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.; предложение относно кандидатстване на Община Трявна пред Фонд „Социална закрила“ по Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“, за финансиране на проект „Закупуване на нов, неупотребяван лекотоварен автомобил за разнос на храна до потребителите на услугата „Домашен социален патронаж“.

Освен това подкрепихме предложение относно кандидатстване на Община Трявна пред Национален доверителен екофонд, програма „Микропроекти за климата“ за финансиране на проект „Иновативни решения за адаптация към климатичните промени“; предложение относно кандидатстване на Община Трявна с проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ДГ „Светлина“ - гр. Трявна“; предложение относно кандидатстване с проект „Топъл обяд в община Трявна“; предложение относно кандидатстване на Община Трявна с проект „Реконструкция и/или рехабилитация на общински пътища в община Трявна“ и други.

- Имате ли върнати или отменени решения от областния управител или от правораздавателните органи?

- През 2022 година нямаме върнати решения от Областна администрация.

Има решение за изработка на ПУП, което се обжалва пред ОАС. Делото не е приключило.

- Активни ли са общинските съветници, внасят ли предложения, участват ли в дебатите?

- Забелязва се все по-голяма активност на колегите от Общински съвет през 2022 година. Предполагам, че през 2023 година ще се увеличи активността в даване на предложения и участие в дебатите, по разбираеми причини. Много от предложенията им се обсъждат с кмета на Община Трявна предварително.

- Каква е атмосферата в Общински съвет - Трявна, водят ли се смислени дебати или има напрежение, противопоставяне?

- Атмосферата се определя и от това, че сме 17 съветника от 8 партии и коалиции.

Водят се изключително смислени дебати, въпреки че не липсва противопоставяне и напрежение в някои случаи. Въпреки това, винаги се намира разумно решение.

- Очаквате ли политизиране поведението на съветниците през тази предизборна година?

- Неизбежно. Било е така във всички минали мандати, в които съм участвал в местната политика. Не вярвам да ме изненада някой през 2023 година.

- Работите ли ползотворно с общинска администрация и кмета на Трявна?

- Това зависи от казуса, който трябва да решим. Ако трябва да дам обобщена оценка - да, работим и то винаги ползотворно.

- Гражданите на Трявна проявяват ли интерес към заседанията на Общинския съвет, поставят ли въпроси?

- Гражданите на община Трявна винаги са били будни и заинтересовани от това какво, как и в каква посока се ръководи Общината. Има голям интерес към заседанията, които се излъчват онлайн.

Постоянно получаваме писма с препоръки и с акценти към наболели проблеми.

- Какво предстои в работата на местния парламент през новата година?

- Най-важното и което е най-голям проблем - кога и в какъв размер ще се приеме бюджетът за 2023 година на Община Трявна. Чрез него се определят политики за текущата година, а и за в бъдеще. Решават се проблеми, поставени от граждани.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Трявна

Към началото

Следвай ни