Трифон Панчев: "Няма неизпълнено решение на Общинския съвет"

Водеща! Trifon-Panchev-
Трифон Панчев:
 За големите инфраструктурни проекти на Община Дряново, които се изпълняват, за строителната програма това лято, за благоустрояването на селата, за грижите на Общината към възрастните и социалнослабите, за проектите, по които работи в момента Община Дряново разказва кметът на Дряново Трифон Панчев

- Завършиха ли окончателно големите инфраструктурни проекти в община Дряново, какъв е ефектът?
- Рехабилитацията на ул. „Шипка “ завърши успешно, приета беше от Държавна приемателна комисия и въведена в експлоатация миналия месец. В следствие на ремонта, бяха намалени загубите на питейна вода с около 25 %, повиши се комфортът на движение по улицата, поставено беше ново улично осветление.
Завърши първият етап и на проекта „Изграждане на комплекс за социални услуги за лица с психични разстройства” по Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020г., на етап отчитане на проекта сме и очакваме скоро проектът да бъде разплатен. Ефектът от цялостното завършване на целия проект ще бъде, че ще се запазят работните места на служителите от Дома в с. Радовци и се стартира друг проект за Дневен център, към него, чрез който ремонтираме сградата на градската поликлиника.
Приключи и Проектът „ Реконструкция, ремонт, обзавеждане и оборудване на сграда на СУ "Максим Райкович“, като обектът вече е влязъл в експлоатация. Миналата седмица средствата за проекта бяха разплатени от страна на ДФЗ. Ефектът е, че се запази и възстанови една самосрутила се училищна сграда - паметник на културата, и отново прагът й ще бъде прекрачен от ученици и учители.
- Каква е строителната програма в общината това лято и есен?
- Предстои преасфалтиране на улици в ж.к „Успех“, ул. „Гурко“, ул. “Христо Ботев“ с. Царева ливада, улица в с. Зая, основен ремонт на ул. „Максим Райкович“(павирана). Извън уличната мрежа се извършва основен ремонт в дворно пространство на база „Иглика“ към ЦДГ Детелина, изгражда се дренажна система на сградата на СУ „Максим Райкович“ и се завършва отоплителната инсталация в старата сграда на училището. Напредва ремонтът и в сградата на бившата поликлиника, който трябва да завърши до края на годината.
- Решавате ли водния проблем в някои от селата на Дряново, какви благоустройствени мероприятия са предвидени в селата?
- Общинска администрация Дряново с всяка следваща година се стреми да подобрява качеството на услугата, която ВиК Габрово предоставя на жителите на общината, като за целта се изготвят проекти за изграждане на нови водопроводи или реконструкция на проблемните участъци. Съвместно с ВиК Габрово (клон Дряново), винаги, при реконструкция на улици, се подменя и водопроводната инсталация.
Към момента се извършва основен ремонт на водопровода на главен път в с. Царева Ливада. Общината е кандидатствала за финансиране по проекти за: „Реконструкция на висока зона на ВВМ в с. Гостилица“; “Водоснабдяване на с. Чуково, община Дряново“; „Водоснабдяване на кв. Марча и с. Крънча, община Дряново“, като, при осигурено финансиране същите, ще бъдат изградени.
- Има идея за ремонтиране на сградата на поликлиниката, докъде стигна решаването на този проблем?
- Към проект „Изграждане на комплекс за социални услуги за лица с психични разстройства” по Оперативна програма Региони в растеж има допълнителен проект за изграждане на Дневен център към него. Неслучайно е избрано той да се помещава в сградата на поликлиниката на 4-ти етаж, тъй като сградата се е нуждаеше от крещящ ремонт. Към момента проектът е пред завършване, което по отношение на сградата се състои в нова хидроизолация и ламаринена обшивка на покрива, нова мълниезащита, подмяна на дограмата, климатизация, нови санитарни възли, кухненско оборудване, вътрешно боядисване, ново осветление и др. В момента, с национално финансиране, се ремонтира и основно филиалът на „Спешна помощ“, който също се намира в сградата на поликлиниката.
- Какви грижи полага Общината за възрастните и за социално слаби граждани в общината?
- Община Дряново предоставя богата гама от социални услуги държавно делегирана дейност, насочени към подпомагане на уязвими целеви групи - възрастните наши съграждани, с невъзможност от самообслужване, социално слаби лица, самотно живеещи и лица с увреждания. Те се насочват към услугите на: Дневен център за стари хора - 40 места; Дневен център за деца и възрастни с увреждания - 50 места; Домашен социален патронаж - местна дейност с 80 места. Предоставя се пакет от услуги - топла храна, подпомагане в социални и битови затруднения, осигуряване на „Топъл обяд“ по Оперативна програма "Храни и/или основно материално подпомагане" - 70 места; Асистентска подкрепа - държавно делегирана дейност с включени 49 лица с невъзможност от самообслужване или в неравностойно положение.
Подпомагаме с финансови средства и нуждаещи се при ползване на услугите на Регионален хоспис - Общината субсидира 3 бройки за период от 4 месеца, като подпомагането е с 60 % заплащане на месечна такса. Работим и по механизма „Лична помощ“, прилагане на Закона за личната помощ. От него могат да се възползват лицата с ТЕЛК 90 % и над 90 % с чужда помощ, като те самите посочват кое лице да бъде техен личен асистент. Към момента в социалната услуга като потребители са включени 74 лица.
Общината подпомага и функционирането на Пенсионерски клубове в Дряново и в селата Гостилица и Царева ливада, а ежегодно организираме кампании за набиране на хранителни продукти по повод Великден, Коледа, които се раздават на социално слаби и самотно живеещи възрастни хора. Ежегодно тук, при нас, се провежда и „Националеният събор на пенсионерите“.
- А за децата?
- Част от социалните ни услуги са насочени към грижата за децата, като важна роля в това отношение играе „Центърът за обществена подкрепа“, осигуряващ защита на правата на децата и гарантиране на най-добрия им интерес. Основната му цел е да подобри качеството на живот на децата в семейната и социалната среда, като предостави качествени социални услуги, които да отговарят на потребностите и да са достъпни за всяко дете в риск и неговото семейство. Капацитетът му е 25 места.
Другият ни Център - за деца и възрастни с увреждания, предоставя комплекс от социални услуги за деца и възрастни, създавайки условия за цялостно обслужване на потребителите през деня, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационните потребности, както и на потребностите от организация на свободното време и личните контакти. Капацитетът на Дневния център е 50 души и към момента се посещава от 7 деца с увреждания.
Чрез Програмата за закрила на детето се осъществяват мерки и дейности, свързани с превенция на социално значими заболявания в детска възраст, асоциално поведение, осигуряване на равен достъп до образование, закрила на деца в риск. В програмата ежегодно се залагат средства за финансово поощрение на ученици с изявени дарби, съгласно Правилника за стимулиране на деца с изявени дарби.
Общината непрекъснато полага грижа за децата и по направленията образование, спорт, култура и благотворителни кампании. В образованието посоката е към осъвременяване на материалната база, обзаведена и оборудвана чрез реализиране на проекти от Общината. Във всички училища и в детската градина са разкрити здравни кабинети, с назначен медицински персонал, оказващ профилактично наблюдение, а при необходимост - и първа долекарска помощ на децата и учениците. Община Дряново ежегодно връчва Общинска стипендия „Архимандрит Максим Райкович” за ученици и студенти от Дряново с отличен успех, а от тази учебна година осигурява и стипендии за отличен успех на ученици от двете средни училища. Поддържаме Почетна книга „Дарования и постижения на Дряново“, в която ежегодно, по време на Празника на града, се вписват имената на всички ученици, спортисти, читалищни дейци и преподаватели, които със своя труд и извоювани награди са допринесли за издигане авторитета на Дряново.
Общината ежегодно осигурява и средства от собствени приходи за развитие на детско-юношеския спорт, които се предоставят под формата на субсидия за тренировъчна дейност и за организирането на традиционни за града турнири. Реализират се детско-юношески турнири по футбол, тенис на корт, финансирани от Общината. Осигурено е безплатно посещение на басейн на ст. „Локомотив“ за летния сезон в дните вторник и четвъртък.
Богата е и културната програма за детската ни аудитория - концерти, театри, празник за Деня на детето, Коледни празници, а чрез благотворителни кампании подпомагаме сираци и полусираци и деца в риск както с финансови средства, така и с учебни пособия и подаръци за Великден, Първи юни, начало на учебна година, Коледа.
За реализиране на всички дейности, свързани с деца и възрастни, Община Дряново работи в тясно взаимодействие и сътрудничество с институции и организации от неправителствен сектор.
- По какви проекти и програми работи Общината в момента?
- Наскоро Община Дряново приключи и отчете успешно два големи инфраструктурни проекта. Единият е „Реконструкция, ремонт, обзавеждане и оборудване на СУ „Максим Райкович“, на обща стойност 1 156 950.89 лв. а другият е „Изграждане на комплекс за социални услуги за лица с психични разстройства“, на обща стойност 3 987 899.85 лв.
Първият проект е вече изцяло разплатен от управляващия орган, а по втория - в близките дни - очакваме да приключи верификацията на окончателното плащане.
В момента в процес на изпълнение са още няколко проекти. Единият е за „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и умствена изостаналост“, на обща стойност 833 001.42 лв.,. Целевата му група включва, освен настанените в момента пълнолетни лица с психични разстройства и умствена изостаналост в специализирани институции и резидентни услуги - около 140 души, също и хора, които имат психични разстройства и умствена изостаналост и живеят в общността, както и на техните семейства. Основната цел е подкрепа и придружаване в изграждането или възстановяване на умения за живот в общността чрез предоставяне на почасови и мобилни услуги.
Другият проект е за „Постигане на социално-икономическо развитие на територията на община Дряново чрез осигуряване на нови работни места, намаляване на бедността, социално включване и подобряване условията и качеството на живот“, финансирано чрез МИГ “Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“ на обща стойност 198 605 лв. Основната цел на проектното предложение е осигуряване на предпоставки за създаване на устойчива заетост на местно ниво за безработни и неактивни лица, които ще получат нов шанс за работа, нови или усъвършенствани професионални знания и умения, придобити на работното място, както и придобиването на професионална квалификация.
По проекта ще бъдат наети на работа лица от целевата група, ще бъдат новоразкрити 14 работни места на длъжност „Работник в горското стопанство“.
На дневен ред са и два проекта за създаване на зони на отдих в две от кметствата ни. Първият - „Създаване на място за отдих и игра в село Ганчовец“ е на обща стойност 9 994,80 лв. и, вторият - „Облагородяване и създаване на зона за отдих в село Длъгня“ е обща стойност 9 798.22 лв. Проектът ни „Заедно в различието“ осигурява заетост на 15 лица от ромски произход и други лица в неравностойно положение за 12 месеца, а проектът ни „Топъл обяд“ осигурява топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Дряново“. Стойността му е 37 629.90 лв., а целевата му грипа - 70 лица без доходи или с ниски доходи, лица, поставени под карантина и лица, обект на социално подпомагане. Проектът „Приеми ме 2015“ пък предоставя „приемна грижа“ на 22 действащи приемни семейства.
Общината кандидатства и са в процес на оценка и няколко проектни предложения. Едното е за нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания - предоставяне на новите услуги - Център за грижа за лица с психични разстройства на обща стойност 1 891 985.00 лв. Проектът ще осигури подкрепа на целевите групи чрез разкриване на седем“Центъра за грижа за лица с психични разстройства“, като всеки от тях ще бъде с капацитет по 15 места. Предоставянето на резидентните услуги ще се осъществя за период от 12 месеца и ще отговоря на нуждите на 105 потребители, като общо за седемте центъра ще бъдат назначени на работа 65.
Другият проект, по който кандидатстваме, е „Реконструкция и рехабилитация на улици в Община Дряново“, финансиран чрез МИГ “Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“ на обща стойност 318 140.20 лв. Проектното предложение включва интервенции върху улици в Дряново, общинска собственост, с цел подобряване и възстановяване на транспортно-експлоатационните им качества. Улиците, обект на инвестицията са „Васил Левски“и „Стефан Лафчиев“.
Очакваме положително развитие и в посока предложението ни за „Рехабилитация на екопътека и адаптация на археологическия обект Римската крепост Дискодуратера“, финансирано чрез МИГ “Дряново - Трявна - в сърцето на Балкана“ на обща стойност 68 600.40 лв. Целта е да бъде възстановена и развита като туристически ресурс екопътеката „От Дискодуратере до наши дни“.
Проектът „Патронажна грижа + в община Дряново“ на обща стойност 529 968.55 лв. ще подобри достъпа до здравни и социални услуги на лица с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица поставени под карантина във връзка с COVID-19 и лица от рисковите групи за заразяване.
- Успокоиха ли се страстите в Общински съвет? Все още има случаи, когато предложенията на кмета не могат да съберат мнозинство?
- Политическият театър е част от живота на всеки един местен парламент. Факт е, че част от предложенията, които входираме, се приемат понякога от втори или трети път, но в крайна сметка се приемат. Аз съм упорит човек, когато се отнася за доброто на общината, съм склонен да дебатирам и пет пъти, за да прокарам някоя полезна политика. Да, нямам комфорта да имам мнозинство на подкрепящи ме общински съветници, но това е още едно предизвикателство да предлагаме само добри предложения за дряновци, които дори и опозиционно настроените съветници да не могат да не подкрепят.
- Приехте ли проекта на Марияна Печеян за парк в центъра на града?
- До края на годината очаквам частната инвестиция на г-жа Печеян да се реализира изцяло на частния й имот. Отпадна идеята да се направи по-голям проект, за чиято цел трябваше да се използва и съседен общински имот. В крайна сметка, след много дискусии и спорове, проектът ще се реализира в по-малък мащаб, но пак той ще позволи Дряново да се превърне в дестинация за спортен туризъм и тенис турнири от международен мащаб.
- На заседанието на Общинския съвет на 27 юли имаше предложение за освобождаване на директора на Общинско предприятие "Чисто Габрово" Стефан Косев? Какво се случи?
- Точката за освобождаването на директора на ОП „Чисто Дряново“ беше изтеглена, след като многократно обяснихме на съветниците, че подобно решение е незаконно. Стефан Косев, също както и всеки друг служител на община Дряново, се назначава и освобождава от кмета на общината и все още законът не предвижда механизъм Общинският съвет да се превръща в работодател на служителите на трудов договор в община Дряново.
Има една група общински съветници, които от началото на мандата, не спират да създават напрежение в работата на Администрацията. Този път причината беше дългогодишна лична вражда между г-н Косев и определен общински съветник, които реши, че това е удачен начин да навреди едновременно на работата на Администрацията и на него паралелно. Какви са причините за тази вражда няма да коментирам, но сюжетът е достоен за предаването „Съдебен спор“, казано с чувство за хумор. Това, което мен ме интересува като кмет на общината, е върши ли си съвестно работата директорът на чистотата и спазва ли всички разпоредби и изисквания. Моето лично мнение е, че той се справя добре с работата си и поради тази причина му гласувам доверие.
Всеки месец правим вътрешни проверки на всяка една от дирекциите в общината, включително и на предприятието по чистота, което не е отделно търговско дружество, а структура към Общината.
- Как мина вашия отчет пред Общинския съвет?
- Няма решение на Общински съвет, което Общинска администрация да не е изпълнила. В миналото сме имали случаи на незаконосъобразни решения по предложения на групата опозиционни съветници, които сме обжалвали в съда и впоследствие са били отменени. Съответно, при 100% изпълнени решения, би трябвало и общинските съветници да нямат претенции към работата на Администрацията.

 

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото

Следвай ни