Тодор Георгиев: „Успяхме да загърбим политическите пристрастия в името на Дряново“

Топ новина! Todor-Georgiev
Тодор Георгиев
За работата на Общински съвет Дряново, за броя на проведените заседания и взети решения през изминалата година, за подкрепата на важни за града проекти, за предстоящите решения, които трябва да време Съвета през 2022 година, за атмосферата в залата на местния парламент разказва Тодор Георгиев, председател на Общинския съвет в Дряново.

- Колко заседания проведе Общински съвет - Дряново през изминалата година, кои бяха едни от най-важните решения за града?
- През първото полугодие на 2021 година бяха проведени:
11 заседания на Общинския съвет - Дряново, в това число пет извънредни заседания. В заседания на Общинския съвет за периода бяха разгледани общо 106 предложения. Приетите решения за отчетния период са 101. От внесените за разглеждане предложения в заседание на Общинския съвет четири предложения бяха изтеглени от вносителите при обсъждането им в заседание на Съвета
През второто полугодие юли-декември на 2021 година бяха проведени: 10 заседания на Общинския съвет - Дряново, в това число тържествено заседание на 22 октомври, което е традиция от дълги години в нашия град, по случай традиционните есенни празници на Дряново, и три извънредни заседания.
В заседание на Общински съвет за периода бяха разгледани общо 105 предложения. Приетите решения са 102 .
През 2021 г до ПК „Здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване” бяха подадени 26 молби от граждани, по 20 молби беше взето решение за отпускане на еднократна финансова помощ за новородено дете. През отчетния период ОбС приеха много решения от текущ характер, свързани с отдаване под наем или продажба на общински имоти, предоставяне на земя от общинския поземлен фонд, изменение на подробни-устройствени планове, отстраняване на непълноти и грешки по кадастрална карта, актуализиране списъка на средищните училища и средищните детски градини за учебната 2021/2022г, утвърждаване на маломерни паралелки в общинските гимназии, приемане на актуализация на общинския бюджет.
- Как повлия пандемията на работата на местния парламент, имате ли отложени заседания заради това?
- Изминалите две година бяха много трудни и по-различни във всички аспекти на ежедневието в регионален мащаб. Поради настъпилите промени вследствие на COVID 19 работния процес и в Общински съвет Дряново премина почти изцяло онлойн.
Приеха се законови промени в правилника и се вземаха решения, с които не спряхме работния процес и продължихме да работим в Общинския съвет в полза на нашите съграждани дистанционно и онлайн.
Очаквам с нетърпение да отминава по-бързо пандемията и да се завърнем в нормалния работен процес и ритъм на живот.
- Имате ли върнати или отменени решения от областния управител или от правораздавателните органи?
- През първото полугодие на 2021 г. няма върнати за ново обсъждане решения на Общински съвет – Дряново от кмета на Общината или от Областния управител на област Габрово. Няма образувани административни дела.
През второто полугодие на 2021г., също няма върнати за ново обсъждане решения на Общински съвет. Има само едно образувано административно дело.
- Какво предстои в работата на местния парламент през новата година?
- Предстои приемане на бюджета на Община Дряново за 2022 г., както и изпълнението на програмата за работата на Общински съвет – Дряново през 2022 г, С кмета Трифон Панчев и колегите в ОбС-Дряново, много ни се иска да довършим изграждането на църквата в село Царева ливада и да намерим средства за ремонт на културния дом в Дряново.
- Каква е атмосферата в Общински съвет Дряново, водят ли се ползотворни дебати, има ли напрежение, политическо противопоставяне?
- Като пръв сред равни, винаги съм работил в екип.
Мисля, че успяхме да загърбим политическите пристрастия в името на Дряново и вземането на правилни решения за неговото развитие и по-добро бъдеще на нашия град.
Давам всичко от себе си, но оценките за свършената работа ги дават моите колеги и нашите съграждани.
Мисля, че успях да сложа началото на нов дух в Общинския съвет – на обединение и съзидателност.
Работя за по-силно Дряново, подкрепям и развивам политика за доброто на дряновци и в подкрепа на дряновските фирми. Работя за единение на законодателната и изпълнителната власт. Искам да бъда пример как един човек на обществена служба не е там, за да се възползва от поста си.
Освен моите задължения в Съвета, помагам с моя 32 годишен опит в сферата на спорта, туризма и рекламата в общината, като всичко това извън моите задължения в ОбС, правя както и досега – безвъзмездно.
С радост, мога да споделя, че през лятото на 2021 година успях да реализирам проекта и заснемането на документален филм с рекламна цел за Община Дряново. Филмът показва историческите забележителности и културно наследство, спортните и хотелски бази, къщи за гости, невероятната природа и атмосфера в нашия край. Филмът бе излъчен в трите национални канала на Румънската национална телевизия, и в националната телевизия на Молдова. Много скоро ще го представим и в България.
- Нерядко вашите общински съветници имат претенции към внесените от общинската администрация и кмета предложения и не ги гласуват? Налагат се отлагания, прегласуване? Така ли е?
- Въпреки пъстрия политически и разнороден местен парламент, всеки един от общинските съветници е избран от дряновци за да работи в името на родно Дряново.
По-точно е, че всички колеги по компетенция изискват от кмета и общинска администрация необходимите документи за вземане на правилните решения по всяка точка.
- Има ли важни проекти или обекти, които да са отложени заради несъгласие на съветниците?
- Не. Имахме важни проекти, които подкрепихме през изминалата година, но за мен всички проекти са важни.
Става дума за програма за енергийна ефективност на Община Дряново за периода 2021 – 2027 г., Програма за опазване на околната среда на Община Дряново за периода 2021 – 2028 г. Програма за опазване на околната среда на Община Дряново за периода 2021 – 2028 г.
А също така правилник за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Дряново и кандидатстване на Община Дряново с проект „Нова дългосрочна грижа за възрастни и хората с увреждания – етап 2 – предоставяне на новите услуги – Център за грижа за лица с психични разстройства –Дряново“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
Освен това - кандидатстване на Община Дряново с проект „Рехабилитация на екопътека и адаптация на археологически обект римска крепост Дискодуратера“. Подкрепихме кандидатстване на Община Дряново с проектно предложение по процедура “Патронажна грижа +” на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”. Създадена бе нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ в община Дряново, като делегирана от държава дейност. Финансирането и броят на потребителите на социалната услуга се определят съгласно Закона за държавния бюджет и е за 47 броя субсидирани потребители; правилник за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Дряново - фонд за лечение, инвитро и помощ за раждане на дете – 650 лева,
Дадено бе съгласие за учредяване на „Общински солидарен фонд за подпомагане лечението на граждани от община Дряново“ и беше приет правилник за организацията на работата на фонда,
Другите проекти са: кандидатстване на Община Дряново с проект „Реконструкция на улици в град Дряново“ „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“; проект „Реконструкция и рехабилитация на улици в Община Дряново“, финансиран по процедура на МИГ „Дряново - Трявна в сърцето на Балкана”; ремонт по проекти на улиците в Дряново – „Васил Левски”, „Стефан Лафчиев”, „Матей Преображенски”, „Сава Йотов”, „Христо Ботев”, по мярка 7.2. от програма за развитие на селските райони.
Както вече споменах, работим в добрия дух и сътрудничество с кмета Трифон Панчев и Общинска администрация. Към момента, няма напрежение, няма върнати и отложени предложения в Община Дряново.
Задават се много въпроси, водим широк диалог във всички комисии и заседания, мисля че винаги стигаме до взимане на правилните решения.
Най-много съм удовлетворен от своята работа в ОбС, когато всички предложения се приемат с болшинство.Разбира се, че понякога имаме и различия, но когато критиката е градивна и законосъобразна, ние стигаме до единодушие.
Често изисквам становище по компетентност от нашия юрист на ОбС-Дряново, адвокат Евгени Попов, с който работим прекрасно, благодаря му за високия професионализъм.
- Стана дума, че провеждате и онлайн заседания, така по-удобно ли е?
- Не ми се иска от здравето и сигурността на хората да правим политика. Изминалата година беше много по-различна от всички досега във всички аспекти на ежедневие и работен процес в световен мащаб. Поради настъпилите промени вследствие на COVID 19 работния процес премина онлайн
Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка на територията на страната и ние в ОбС-Дряново почти всички заседания на комисиите и на Общински съвет – Дряново, както и Председателските съвети, бяха проведени от разстояние чрез платформата Google Meet.
В съответствие с изискванията на Правилника на ОбС денят, мястото и часът на провеждане на заседанията на ОбС и проектът за дневен ред бяха оповестявани предварително по местните медии - кабелна телевизия и вестници, официалния сайт на Община Дряново и на сайта на Общински съвет – Дряново.
При изготвянето на проектите на дневен ред за заседанията председателят на съвета е подпомаган от Председателския съвет.
На сайта на Общински съвет – Дряново (www.obs-dryanovo.com) и на Община Дряново (www.dryanovo.bg) се публикуват както приетите решения, наредби, правилници и други документи, така също и материалите за заседанията на ОбС, график, дневен ред и материали за заседанията на комисиите към съвета. Информацията се актуализира своевременно.
Също така научихме нашите съграждани да си поставят въпросите онлайн – има ефект.
Радвам се че успях да прокарам идеята ми, която виждам, че се харесва на нашите съграждани, да се излъчват онлайн заседанията, каквато е практиката в много общини. През изминалата година ни предоставиха и нова техника за онлайн присъствие и участие в заседанията на ОбС-Дряново. Това бе мое предложение още в началото на месец януари 2020 година. С подкрепата на всички общински съветници и с кмета на Трифон Панчев, заложихме средства в бюджета за тази година. Това беше една от важните задачи, с които се заех за да осъществим работния процес. Парите никога не достигат, но са важни и приоритетите, а прозрачността в работата на местната власт е един от тях.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото

Следвай ни