Проф. д-р инж. Александров: „Реализираме нашите нови идеи съвместно с бизнеса“

Prof.-d-r-inzh.anatolii-aleksandrov
Проф. д-р инж.Анатолий Александров
Габровският ТУ отсега се подготвя за новата кандидатстудентска кампания през лятото

 По време на откриването на учебната 2022-2021 година в габровския Технически университет стана ясно, че кандидатстудентската кампания, макар и да е преминала в условията на усложнена епидемиологична обстановка, е била успешна. И то поради факта, че кампанията по набирането на нови студенти се е реализирала с участието на всички преподаватели, а цялостната организация е осъществена под ръководството на проф. д-р инж. Анатолий Александров, зам.-ректор по учебната дейност в Технически университет - Габрово. Какви резултати бяха постигнати и какви са бъдещите планове в тази посока на Университета е разговорът с проф. Александров.- Проф. Александров, бихте ли припомнили как протече кандидатстудентската кампания за настоящата учебна година в габровския Технически университет и какви резултати бяха постигнати?

- За настоящата академична учебна година планираният прием на студенти, за които държавата осигурява средствата за издръжка в габровския Технически университет, беше за 639 студенти. В редовна и задочна форма на обучение бяха приети 575 студенти, което представлява 90% изпълнение на планирания прием. В допълнение към тях в университета планирахме и 40 студенти, които ще се обучават в платена форма на обучение. Така на практика за академичната 2021/2022 година новопостъпилите първокурсници са общо 609 студенти, което също представлява 90% изпълнение на приема. В рамките на реализираната кандидатстудентска кампания 40 студенти възстановиха студентските си права и отново са в първи курс на обучение, а 69 студенти пожелаха да се прехвърлят от други висши учебни заведения в различни специалности при нас – в ТУ-Габрово. Така на практика общият брой на приетите студенти в образователно-квалификационната степен „бакалавър”, като се добавят и студентите, възстановили своите студентски права, както и постъпилите при нас студенти от други университети, е 700 човека, което представлява 103,1% изпълнение на приема в тази степен. Постигнатите резултати се дължат на факта, че Университетът реализира обучение по актуални специалности, търсени на пазара на труда, които имат и важно значение за развитие не само на региона, но и на националната икономика.

- Защо, според Вас, въпреки тежката пандемична обстановка, постигнатите резултати бяха добри?

- Габровският Технически университет предлага качествено, основано на дългогодишни традиции образование, което е причина нашите специалности да са предпочитани от младите хора не само от региона, но и от цялата страна. Голяма част от студентите са от Стара Загора, Видин, Враца, Монтана, Кърджали, Хасково, Благоевград, Кюстендил, Бургас, Русе и други региони. Това ясно показва, че нашият стремеж е да поддържаме комуникация и да представяме габровския ТУ в училища и фирми в цялата страна. Тази година ясно се забеляза и тенденцията студенти от други висши учебни заведения да се записват при нас. Основните аргументи за това на тези студенти са свързани с материално-техническата база, с която разполага Университетът, осъвременените учебни планове, както и силните ни контакти с бизнеса. Това, разбира се, е тенденция, която ние наблюдаваме и анализираме с внимание. По отношение на професионалните направления държавният план-прием е балансиран, тоест в едни специалности от професионалното направление имаме повече приети студенти, а в други съответно по-малко. Това отразява общото разбиране на младите хора за обучението и тази тенденция не е нова за нас. Наблюдаваме засилен интерес към специалности като „Автоматика, роботика и компютърни управляващи системи“, „Електроенергетика и електрообзавеждане“, „Промишлена и автомобилна електроника“, „Компютърни системи и технологии“, „Комуникационни технологии и киберсигурност“, „Софтуерно и компютърно инженерство“, „Компютърни технологии в машиностроенето“, „Мехатроника“, „Технология на материалите и материалознание“ и др., а интересът е по-нисък към специалностите от професионалното направление Общо инженерство („Дигитална администрация“, „Индустриален мениджмънт“). Тези констатации са ясен знак, че в това професионално направление трябва да реализираме повече усилия както при приема на студентите, така и за създаване на нови специалности. Разбира се, вече сме започнали да работим в тази посока. Успешно протече и приемът в образователно-квалификационна степен „магистър“. При планиран прием от 166 магистри, в редовна форма на обучение по държавна поръчка са записани 180 студенти, което представлява 108% изпълнение на предварителните ни. Приемът в задочна форма на обучение е изпълнен на 100%. В платена форма на обучение са записани 218 студенти. Така общо в университета в образователно-квалификационната степен „магистър” са приети 413 студенти. Всъщност, магистърската степен е възможност за всеки студент да доразвие своите знания и да ги концентрира в избрана от него професионална област. Голяма част от магистрите в габровския Университет са нашите завършили бакалаври, но не бива да се пренебрегва и факта, че значителна част от студентите в образователно-квалификационната степен „магистър“ са вече реализирани на пазара на труда и тази образователно-квалификационна степен им е необходима, за да се израстват в кариерното си развитие. Реализираният прием ни дава основание да работим за развитие на повече магистърски специалности, тъй като очевидно имаме необходимия капацитет. И тази година при реализацията на кандидатстудентската кампания разчитахме най-вече на възможностите на информационните и комуникационни технологии и осъществихме по-ограничен личен контакт с младите хора. Реализирахме онлайн лекции, онлайн презентации на специалностите, кратки информационни клипчета, онлайн предварителни изпити чрез университетската информационна система на Университета и платформата за електронно и дистанционно обучение Moodle. Много млади хора предпочитат такъв тип комуникация, което ни дава основание да смятаме, че работим в правилната посока.

- Страната ни продължава да бъде в плен на COVID-19 кризата. Кога предвиждате да стартира новата кандидатстудентската кампания за следващата 2021-2022 академична година? Какви нови възможности и планове има Университетът за нейното протичане?

- Традиционно кандидатстудентската кампания е изключително важна за Университета. Неслучайно всички преподаватели са ангажирани с това. През последните години, не само поради пандемията и демографските тенденции, ние стартираме кандидатстудентската кампания значително по-рано. Сега предстои обявяването на план-приема за следващата академична година пред Министерството на образованието и науката. Най-същественото в него е разкриването на 4 нови бакалавърски специалности в професионално направление 5.13 Общо инженерство. Там имаме значителен потенциал, както по отношение на броя на приеманите студенти, така и в създаването на интердисциплинарни „хибридни“ специалности. Именно такива са новите виждания, разписани в Стратегията за развитие на висшето образование за периода 2021-2030 г. Работим изключително интензивно в тази посока и вече са подписани редица меморандуми за сътрудничество с български висши учебни заведения и бизнес организации за разработването и разкриването на съвместни специалности. Повечето от тези съвместни специалности ще отговорят на изискванията за интердисциплинаронст и ще обединяват усилията и експертизата на различни специалисти. Достатъчно е само да споменем, че Университетът стартира работа по четири нови проекта, финансирани по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура „Модернизация на висшите училища“. Още от следващата година ще започнем прием по нови специалности, разкрити в резултат на това междууниверситетско сътрудничество и благодарение на тези проекти. Една част от новите учебни планове ще се отнасят до образователно-квалификационната степен „магистър“ и ще засегнат всички професионални направления в Университета, като 5.13 Общо инженерство, 5.3 Комуникационна и компютърна техника, 5.2 Електротехника, електроника и автоматика, 5.6 Материали и материалознание и 3.4 Социални дейности. Самата логика на тези проекти предполага сериозни инвестиции в умения и компетентности както за преподавателите, така и за студентите. Ще предложим и съвместна бакалавърска програма с ТУ-София в областта на мехатрониката. Наистина имаме много нови перспективи и работим усилено. По-важното е, че посоката беше набелязана от Университета преди много години и ние постепенно реализираме нашите нови идеи, съвместно с бизнеса и непрекъснато градим една модерна научна инфраструктура, която е на разположение на студентите.

- Може ли да обобщим, че въпреки пандемията, габровският Технически университет успешно се справи и тази учебна година с приема на студенти и има позитивни нагласи за развитие?

- Технически университет – Габрово през последните години реализира почти 100% изпълнение на план-приема и тази година също се справихме. Това ни отрежда място сред университетите, които имат стабилно развитие, независимо от демографските проблеми, пандемията и отлива от образование сред младите хора. Позитивно настроени сме, че ще продължим да се справяме и занапред, а най-много се надяваме през тази учебна година да имаме повече присъствено обучение. Ние не само акцентираме върху приемането на нови студенти, но и върху качеството на обучение. Когато нашите студенти посетиха Технологичния парк по време на присъственото обучение, те наистина осъзнаха, че имат прекрасни възможности за развитие и обучение.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Образование

Към началото

Следвай ни