ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА“

Топ новина! Kompleks-t-be-otkrit-ot-kmeta-na-Dryanovo-Trifon-Panchev
Комплексът бе открит от кмета на Дряново Трифон Панчев
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на ОП "Региони в растеж"Оперативна програма: „Региони в растеж“ 2014-2020

Приоритетна ос 5: Регионална социална инфраструктура

Наименование на проекта: „Изграждане на комплекс за социални услуги за лица с психични разстройства“, Договор № BG16RFOP001-5.002-0018-C01

Обща стойност на проекта: 3 987 899.85 лева, в това число финансиране от ЕФРР – 3 389 714.87 лева и национално съфинансиране 598 184.98 лева.

Начало на изпълнение: 18.12.2018 г.

Край на изпълнение: 18.12.2020 г.

Кратко описание: Проектът предвижда изграждането на комплекс за социални услуги за лица с психични разстройства на територията на община Дряново, съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и Картата на резидентните услуги, чрез изграждане на 7 сгради (ново строителство), всяка от които с предназначение за предоставяне на услуга „Център за грижа за лица с психични разстройства“ с общ капацитет 105 лица (места) в град Дряново, община Дряново, област Габрово.

Центровете представляват отделни масивни сгради, разположени в общ парцел, със самостоятелни прилежащи дворни пространства. Архитектурно ще бъдат оформени в единен композиционен комплекс. Общото за комплекса външно прилежащо пространство ще се оформи като паркова среда, с места за почивка и разходки.

Във всяка от посочените сгради ще има помещения за общо ползване, лични и сервизни помещения (складови; инсталационни; за персонала, според нормативните изисквания).

Ще бъдат осъществени дейности по инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителството); изготвяне на оценка за съответствие; строителен надзор; информационно-комуникационна кампания за популяризиране на проекта и източниците на финансиране.

Община Дряново ще осигури с друго финансиране, различно от финансирането по настоящата схема по ОПРР, необходимото оборудване и обзавеждане за безпроблемното функциониране на социалните услуги от резидентен тип, съобразно изискванията за предоставяне на съответната услуга, а прилежащите дворни пространства ще бъдат благоустроени.Съответствие с хоризонталните политики на ЕС

Всички дейности, включени в проектното предложение, не поставят ограничения, основани на пол, раса, народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия, образование, убеждения, увреждане, възраст и др.

Проектното предложение на Община Дряново допринася за ефективното изпълнение на политиките на ЕС в областта на опазването на околната среда и стремежа за устойчиво развитие, а предвидените СМР няма да доведат до нарушаване на екологичното равновесие в региона.

Всички, предвидени в проектното предложение, дейности са съобразени с екологичните изисквания и съгласувани с отговорните за опазване на околната среда институции. Не са планирани дейности в защитени територии и обектът не граничи с такива по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. При изпълнение на проекта не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат отрицателно въздействие върху защитените зони, както и върху околната среда, което напълно съответства на ПОС и ПИК.


Цели на проекта

Изпълнението на дейностите, включени в проекта, ще доведе до постигане на основната цел на Националната стратегия за дългосрочна грижа: създаване на условия за независим и достоен живот на възрастните хора и хората с увреждания посредством предоставянето на качествени, достъпни и устойчиви услуги за дългосрочна грижа, според индивидуалните им потребности, при постигане на по-добър баланс между качество на услугите и ефективното и ефикасното им предоставяне.

Разширяването на социалната инфраструктура на територията на община Дряново чрез изграждането на Център за грижа за лица с психични разстройства (ЦГЛПР) ще допринесе за постигането и на следните подцели:

- Развиване и предлагане на мрежа от социални услуги в общността, съобразно потребностите на лицата с психични разстройства и подобряване на качеството им;

- Поетапно закриване и/или реформиране на всички функционално остарели и неотговарящи на актуалните нужди на целевите групи специализирани институции за лица с увреждания.


Целеви групи

Целевите групи кореспондират със заложените в Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа:

- Пълнолетни лица с умствена изостаналост и множествени увреждания.

В изпълнение на Национална стратегия за дългосрочна грижа, Общинската стратегия за развитие на социални услуги 2016-2020 година на Община Дряново и в резултат от изпълнението на проектните дейности се планира Домът за възрастни хора с психични разстройства в село Радовци, община Дряново, да бъде закрит и лицата, настанени в него, да бъдат изведени във форми на социални услуги от резидентен тип – Център за грижа за лица с психични разстройства. Това ще осигури нужната подкрепа на лицата с психични разстройства и ресурс за възстановяване на живота им и завръщане в общността. Във всеки един от центровете ще бъдат настанени по 15 лица или общо за седемте центъра – 105 лица.

В допълнение, всички услуги – предмет на настоящото проектно предложение, ще осигурят достъпна среда за хора в неравностойно положение.

Крайни бенефициенти:

- 105 лица, които ще се ползват от услугите на четирите центъра за грижа за лица с психични разстройства.

Заинтересовани страни:

Потенциалните заинтересовани страни включват:

- специалистите, ангажирани да работят по предоставяне на услугите;

- други социални институции, в т. ч. Общинa Дряново в качеството ѝ на основен доставчик на социални услуги за населението;

- неправителствени организации, работещи в социалната сфера;

- близки и роднини на ползвателите на услугите.

Услугите, които ще бъдат разкрити след реализацията на настоящето проектно предложение, ще бъдат интегрирани като част от цялостния пакет социални услуги, предоставяни на територията на община Дряново.


Този документ е създаден в рамките на проект „BG16RFOP001-5.002-0018-C01 Изграждане на комплекс за социални услуги за лица с психични разстройства”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Дряново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.”.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото

Следвай ни