Нина Митева: В ОУ "Ран Босилек" насърчаваме иновациите и креативното мислене на учениците

Препоръчана! Krayat-na-uchebnata-godina-si-e-povod-za-radost
Краят на учебната година си е повод за радост
За успешното завършване на учебната година, за високите успехи на седмокласниците в националното външно оценяване, за работата по програми и проекти през годината, за интересната и пълноценна извънкласна работа на учениците разказва Нина Митева, директор на Основно училище „Ран Босилек“?

- Как завърши учебната година в Основно училище „Ран Босилек“?

- Учебната година завърши присъствено за всички ученици. Дистанционното обучение през изминалата учебна година беше на ниво. Учители и ученици се справят успешно с електронните ресурси и платформи.


Нина Митева


До 30 юни се провеждаха в присъствена среда групови извънкласни и проектни занимания, дейности по интереси, екскурзии, зелени училища.

На учениците бе предоставена и подкрепа за преодоляване на трудности при усвояване на материала по време на онлайн обучението.

В ОУ „Ран Босилек“ през изминалата учебна година не е имало загуба на учебни дни, извънредни ваканции и други фактори, заради които дадени теми не са били преподадени. Не се е налагало преструктуриране на материала. Дефицитите от обучението в електронна среда бяха компенсирани. Надявам се следващата учебна година да започне присъствено за всички ученици.

- Седмокласниците ви постигнаха много висок резултат на държавното външно оценяване. Как си обяснявате този успех?

- За поредна учебна година отбелязахме високи резултати при националното външно оценяване в 7 клас.

В ОУ „Ран Босилек“ на НВО по БЕЛ за 2020/2021 г. седмокласниците ни имат резултат 67,76 точки (при среден за страната 53,86 и среден от област Габрово - 55,45 точки).

По математика - среден резултат 43,26 точки (при среден за страната 37,94 и среден от област Габрово - 33.38 точки).

Всички седмокласници са се справили много добре и почти всички са приети на първо желание.

Всяко училище има свой дух, традиция, директор, администрация, преподаватели и затова произвежда различен продукт.

Успешните училища следват една и съща формула: те съчетават силно лидерство и визия, съвременни педагогики, адекватна учебна среда, предразполагаща към учене и образователни технологии.

При нас е налице много добър микроклимат, партньорство и сътрудничество с родители и институции.

- Знаете ли към какви учебни заведения са се насочили те?

- Изборът на гимназия е първият сериозен избор, при който учениците започват да изграждат себе си като личности. Подходящо е това учебно заведение, което води към най-подходящата професия и кариера. При избора си на училище децата залагат на възможностите за развиване на ключови компетенции като математическо мислене, дигитална грамотност, програмиране и езици, умения за работа в екип, социални умения.

Най-важното, обаче, е да поощрим учениците си да правят това, което им харесва, и да развиват силните си страни. Само тогава те ще искат да учат и ще бъдат уверени и реализирани млади хора.

За много ученици изборът на гимназия всъщност е избор на училище, което ще ги подготви най-добре за университета. Светът е в период на динамични промени на структури и отношения, които изискват ново мислене и поставят нови задачи за адекватното образование и възпитание. Когато правят своя избор, родителите трябва да преценят възможностите и перспективите, които училището предлага за развитие на детето им, да знаят какво точно искат за него. Образованието, което се предлага след седми клас, трябва да бъде по европейски стандарти и да изгражда конкурентоспособни личности.

- Имате ли си вече първокласници? Колко?

- И тази година кандидатстването за първи клас се осъществяваше чрез централизираната система за прием. Всички места са заети в предвидените три паралелки.

Желаещите са много, защото залагаме на комфортна и съвременна образователна среда, в която всички ученици получават и развиват най-пълноценно своите умения. Насърчаваме развитието на мислещи, знаещи и творчески ориентирани личности с упоритост, доброта и обективност.

Съвременното възпитание и обучение в ОУ „Ран Босилек“ - Габрово съчетава две на пръв поглед противоречиви неща - свобода на детето и строгост в изискванията. Това е нещото, поради което сме предпочитани. Истината, добротата и взаимното уважение са основните човешки добродетели, на които най-напред учим нашите ученици патиланци.

- През годината какви отличия и награди спечелиха Ваши ученици на олимпиади и състезания?

- ОУ „Ран Босилек“ се гордее с немалка група ученици, които постигат високи успехи, а с широка група ученици, които се представят отлично в редица дейности. Училището дава задълбочена и всестранна подготовка, която позволява завоюването на призови места на състезания и олимпиади във всички области. В даден етап от живота си всеки неизбежно трябва да положи някакъв изпит. Било то национално външно оценяване, на което децата ни подлежат в 4 и 7 клас. При явяване на състезания и конкурси те придобиват упоритост, умения за подготовка за изпити, умения за справяне с трудни задачи, увереност, че може да се справиш, приятни емоции и добри приятели. Мога да кажа само: Скъпи ученици, благодарим Ви, че достойно защитавате името на ОУ „Ран Босилек“! Благодаря и на Вашите родители и учители за вдъхновението и подкрепата!

- Отрази ли се на усвояване на учебния материал редуването на присъствено и дистанционно обучение, според Вас?

- Учителите вече имат достатъчно опит с дистанционното обучение. Ученици и учители успяха да се адаптират бързо и лесно към новите условия, за което положихме всички усилия. Този тип обучение може да бъде удобен за много ученици, но въпреки това изисква доста умения за управление на времето, самодисциплина, силна воля и мотивация.

Често обичам да казвам, че нищо не може да замени живата връзка учител - ученик - родител.

В ОУ „Ран Босилек“ общуването е многопластов, динамичен и необходим процес, в който трите страни взаимно си влияят и взаимодействат. Електронното обучение може само да допълва присъственото - при извънредни обстоятелства. Може да се приложи и когато дадено дете отсъства по семейни причини или за ученици, отсъстващи по здравословни причини. Дистанционното обучение е донякъде подходящо само за учениците в гимназиален етап.

Присъственото обучение в училище е важен целенасочен процес на възпитание, придобиване на съвкупни знания, умения, ценности, компетентности, социални убеждения и навици.

- А на извънкласните занимания? Успяхте ли да проведете пълноценна извънкласна работа?

- Успяхме да проведем и пълноценна извънкласна работа. Всеки родител се притеснява къде прекарва детето му времето си след училище. Извънкласните занимания развиват потенциала на детето, неговата креативност и абстрактно мислене и осмислят свободното му време. Щастието се състои в това да правим това, което ни харесва, да управляваме времето си за учене и развлечения, да следваме разписани правила и норми на поведение и да вървим в посоката, която искаме.

Ран Босилек

Групите за занимания по интереси са сформирани въз основа на подадените заявления на учениците и изразено информирано съгласие на родителя за участието на съответния ученик.

За учебната 2020/2021 година групите бяха 18. Обхванати бяха 295 ученици от първи до седми клас.

Създадени бяха клубовете: „ПриродоЗнайко”, „Пътешествие в света на математиката”, „Сръчни ръце“, „Млади планинари“, „Християнски ценности”, „Приложна математика“, „Приказен свят”, „Млад природолюбител”, Клуб „Дебати“ и др. Дискусиите заемат важно място в човешкия живот. В дебатите се развиват множество умения, като публично говорене, проучване, толерантност към друга позиция, работа в екип. Учениците знаят, че не е достатъчно само да изразиш несъгласие или съгласие с дадената теза, а и да обясниш причините, заради които заемаш тази позиция. Важно е умението да се различава аргумент от факт.

Добрите маниери, спазването на определени правила на поведение говорят много. Детството е времето, в което децата изследват света, творят, мечтаят и се учат да бъдат учтиви, толерантни и отговорни. Чрез заниманията по интереси се стремим да развиваме ключови компетентности, работим за гражданското, здравното, екологичното, патриотичното и интеркултурното възпитание. Насърчаваме иновациите и креативното мислене на учениците си и смятам, че се справихме.

- През годината по какви проекти и програми работи Вашето училище?

- Работим по два проекта „Еразъм+“: „Образователни игри“ и „Бъди приятел с природата“, Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства”. Наши партньори са Франция, Турция, Гърция, Италия, Македония, Полша. За втори път печелим и проект на МОСВ и ПУДООС - Национална кампания „Чиста околна среда - 2021 г.“ на тема „Обичам природата - и аз участвам“. Целта на кампанията е повишаване на екологичната култура и навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес на младите хора посредством възможността за финансиране на дейности от материален характер, пряко включени и необходими за учебния и възпитателен процес. Ще бъдат изградени кътове за провеждане на часове по природни науки, място за практически упражнения, зона за отдих и игри. Всичко това ще бъде на открито и в помощ на УВП.

През последните две учебни години учениците в по-голяма част от учебното време се обучават неприсъствено поради въведената извънредната епидемична обстановка в страната, свързана с COVID-19. Това бе причината да се включим и в националната програма „Отново заедно”. Целта на програмата е създаване на условия за дейности и комуникация на ученици и учители извън училището и семейство за преодоляване на негативните последици от неприсъственото обучение и за подпомагане на социализацията им. През периода 10-15 юли е проведено шестдневно ученическо летуване на Международен лагер Чавдар в Обзор - „Синьо лято 2021 - Морски калейдоскоп“. Заниманията включваха рисуване с пръсти, пеене, танци, йога, различни видове спорт, арт занимания, езикови занимания и много други. Подобрено е емоционално и физическо състояние на учениците, комуникационните им умения и социалната активност.

Участваме и в Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ - Модул „Културните институции като образователна среда“. Целта на програмата е да се разшири образователната среда чрез включването на културните институции, музеите и галериите. Участниците успяха да се докоснат до реални исторически артефакти, да усетят автентичната атмосфера на времето, да се включат в ролеви игри и да проявят творческото си въображение. Обхванати бяха 75 ученици от начален етап. Проведени бяха занятия в Национален музей на образованието - Габрово, Средновековен град и крепост „Хоталич" - Севлиево, исторически музей „Хаджистояново училище” - Севлиево, „Мини България Парк” - Велико Търново, Музей на илюзиите - Велико Търново и др.

Включихме се и в изпълнението на проект на МОН „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес.

Имахме удоволствието да се включим и в проект „Образование за утрешния ден“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от ЕС чрез европейските структурни и инвестиционни фондове чрез клуб Дигитална работилница - „Млад графичен дизайнер“. Усвоени са знания и умения за работа с леснодостъпни платформи и мобилни приложения. Модернизирани са методите и средствата за обучение.

- Какви идеи имате за следващата учебна година?

- До 15 септември със средства от бюджета на училището ще бъде изградена система за контрол на достъпа. Този контрол цели ограничаване на достъпа до вътрешни помещения или стаи на външни лица. Учениците ще влизат в сградата след регистрация с персонални чипове. Системата за контрол на достъпа ще бъде чрез двупосочни турникети. Достъпът на родители и външни лица няма да бъде блокиран, а контролиран. Всеки родител ще има достъп до дежурното лице, където може да съобщи за повода на присъствието си в училище. Ще се изгради и съвременна домофонна система с кабинетите на начален етап. Осигурили сме и видеонаблюдение на всички входове, в класните стаи на прогимназиален етап, коридори и физкултурни салони. Отново ще заложим на високо качество на образованието, професионализъм, квалификация и професионално израстване на педагогическите кадри. Ще продължим да работим по национални програми и международни проекти.

И накрая ще завърша с любимата ми мисъл на един древногръцки философ - Демокрит: „Истинското знание не е вродено, то се придобива. От мъдростта израстват три плода: добре да се мисли, добре да се говори, правилно да се действа“. Ето на това трябва да се стремим да научим младото поколение. 

 

 

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Образование

Към началото