Какво ще се промени през новата учебна година?

Водеща! Vsyaka-uchebna-godina-zapochva-s-v-lnenie,-ochakvane-i-mnogo-zhelanie
Всяка учебна година започва с вълнение, очакване и много желание
Приета е визия за развитие на дуалното обучение до 2030 г.

Всяка учебна година започва с вълнение, очакване и много желание образованието да се реформира така, че учениците да се успешни, родителите да са доволни и бизнесът (най-вече) да има добре подготвени кадри.

Ïðèåòà å âèçèÿ çà ðàçâèòèå íà äóàëíîòî îáóчåíèå äî 2030 ã.

Изготвени са промени в Закона за професионалното образование и обучение. Те предвиждат изцяло нов списък на професиите. Ще бъде премахнато досегашното свръхдетайлизиране на отделни често сходни специалности, а вместо това ще има по-малко на брой широкопрофилни професии. Обучението по всяка професия ще включва и теми по опазване на околната среда, както и придобиване на специализирани IT умения, необходими за упражняване на конкретната професия.

Министерството на образованието е категорично, че динамиката е голяма – около 60% от днешните първокласници ще упражняват професии, които още не са създадени

Основните промени, които успя да подготви МОН за новата учебна година, са насочени в няколко посоки. Първо – свързани с графика на учебните часове и провеждането на държавните зрелостни изпити и националното външно оценяване.

Ãðàôèêà íà óчåáíèòå чàñîâå - äåíÿò çàïîчâà â 7:30

Започването на учебните часове в училищата у нас в 7:30 ч. вече няма да е по изключение, а се превръща в норма. Това става ясно от промени в наредбата за организация на дейностите в училищното образование. Новите текстове заменят думите "не по-рано от 8:00 ч." с "не по-рано от 7:30 ч.". Училищното ръководство ще прецени и определи дали учебният ден ще започне в 7:30 часа, в 8:00 часа или по-късно. Всички, които са на едносменен режим, мввероятно ще започват в 8:00

Ìàòóðèòå (äúðæàâíèòå çðåëîñòíè èçïèòè)

Датите за провеждане на държавните зрелостни изпити за придобиване на професионална квалификация ще бъдат:

Сесия май – юни

• Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 17 май 2024 г., начало 08,30 ч.

• Втори задължителен държавен зрелостен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 20 май 2024 г., начало 08,30 ч.

• Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 22 май – 31 май

Сесия август – септември

`• Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 22 август 2024 г., начало 08,30 ч.

Втори задължителен дър жавен зрелостен изпит за

придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 23 август 2024 г., начало 08,30 ч.

• Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода 26 –30 август 2024 г.

íàöèîíàëíîòî âúíøíî îöåíяâàíå å ñúñ ñåäìèöà ïî-êúñíî

Изпитът по български език и литература от националното външно оценяване в края на 7. клас през 2023-2024 година ще е на 19 юни, а по математика - на 21 юни. Датите утвърди министърът на образованието в своя заповед след края на общественото обсъждане на графика за националните външни оценявания.

Изпитите са изтеглени със седмица по-късно в сравнение с предходни години с мотива, че така седмокласниците ще имат повече време за подготовка.

4. êëàñ

• Български език и литература – 27 май 2024 г., начало 10,00 часа

• Математика – 28 май 2024 г., начало 10,00 часа

7. êëàñ

• Български език и литература – 19 юни 2024 г., начало 09,00 часа

• Математика – 21 юни 2024 г., начало 09,00 часа

• Чужд език (по желание на ученика) – 20 юни 2024 г., начало 09,00 часа

10. êëàñ

• Български език и литература – 10 юни 2024 г., начало 08,00 часа

• Математика – 12 юни 2024 г., начало 08,00 часа

• Чужд език (по желание на ученика) – 11 юни 2024 г.:

• Писмена част:

- за ниво В1 и В1.1, начало 09,00 часа

- за ниво А2, начало 09,30 часа

- за ниво А1, начало 10,00 часа

• Компонент „ Говорене“ – по график, определен от директора на училището в зависимост от нивото

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – 14 юни 2024 г., по график в две сесии – от 9,00 и от 14,30 часа.

Ðåçóëòàòèòå îò ÍÂÎ

ще се обявят до 7 юни 2024 г. вкл. за изпитите след 4. клас; до 2 юли 2024 г. вкл. за изпитите след 7. клас; до 28 юни 2024 г. вкл. за изпитите след 10. клас.

Âàêàíöèè

Есенната ваканция на учениците е определена в периода от 28 октомври до 1 ноември предвид насрочените избори за местна власт, като се запазва броят на ваканционните дни, уточнява Министерството на образованието и науката.

Начало и край на ваканциите (с включени празнични и почивни дни) с изключение на лятната:

28.10.2023 г. – 01.11.2023 година вкл. есенна

23.12.2023 г. – 02.01.2024 година вкл. коледна

03.02.2024 г. – 05.02.2024 година вкл. междусрочна

30.03.2024 г. – 07.04.2024 година вкл. пролетна за І – ХІ клас

05.04.2024 г. – 07.04.2024 година вкл. пролетна за XII клас

Íåóчåáíè äíè

17.05.2024 г. задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература

20.05.2024 г. втори задължителен държавен зрелостен изпит и задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

19.06.2024 г. изпит по български език и литература от националното външно оценяване в края на VII клас

21.06.2024 г. изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII клас

Начало на втория учебен срок: 6 февруари 2024 г. (I – ХIІ клас)

Край на втория учебен срок: 13.05.2024 г. ХІІ клас (13 учебни седмици)

29.05.2024 г. І – III клас (14 учебни седмици)

14.06.2024 г. IV – VІ клас (16 учебни седмици)

28.06.2024 г. V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)

28.06.2024 г. VII – ХІ клас (18 учебни седмици + 2 или 4 седмици за производствена практика в периода 01.07.2024 г. – 31.08.2024 г. за паралелки с професионална подготовка или с дуална система на обучение в Х и XI клас).

 

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Образование

Към началото

Следвай ни