Марияна Колева: "Наш приоритет е въвеждането на разширено чуждоезиково обучение по английски и руски език"

Препоръчана! Mariyana-Koleva,-direktor-na-OU--Hristo-Botev-
Марияна Колева, директор на ОУ "Христо Ботев"
 За успешното приключване на учебната година, за добрите резултати, постигнати от седмокласниците на националното външно оценяване, за работата по програми, за иновативните методи на работа в училището разказва Марияна Колева, директор ОУ”Христо Ботев” - Габрово

- Как приключи учебната година в училище "Хр.Ботев"?
- През учебната 2020/2021 година в нашето училище се отчете повишаване успеха на учениците по изучавани учебни предмети в сравнение с измерените резултатиq постигнати в края на предходната учебна година.
Годишният успех на училище „Христо Ботев” е много добър, успеваемостта е 100 %.
- Как се представиха седмокласниците на националното външно оценяване?
- Резултатите от Националното външно оценяване през тази учебна година са на добро ниво, по български език и литература средният брой точки надвишава 50 , което е много добър резултат. Все пак трябва да имаме в предвид , че учениците бяха доста време в дистанционна форма на обучение и въпреки това се представиха подобаващо.
- Колко първокласници ще приемете през новата учебна година?
- Поредна година сформираме две паралелки в първи клас, колкото е и обявения план прием за училището. Като средищно училище успяваме да обхванем децата от прилежащите райони с. Жълтеш и с. Чарково. Със съдействието на Община Габрово през учебната 2020/2021г. получихме нов училищен автобус, с който осигуряваме транспорта на учениците. След одобряването на училището като иновативно, интересът се засили, още повече и след разширяването му - ранно чуждоезиково обучение чрез иновативни подходи - английски език от първи клас и руски език като втори чужд език от трети клас под формата на избираем учебен час.
- Как се справиха през годината учениците с редуването на присъствено и дистанционното обучение? Казват, че било най-трудно на първолаците и на второкласниците, при вас така ли е?
- През учебната 2020/2021година педагогическият процес бе организиран в условията на COVID-19. В началото на учебната година бе разработен план на за действие при COVID 19, съгласно насоките на Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването.
В училището се прилагаше синхронно и несинхронно обучение. 78% от учениците бяха обхванати в платформата Microsoft Teams. В обучението на учениците се използваха електронните учебници , материали от образователни сайтове, от електронната библиотека на МОН, добри педагогически практики, презентации на учители, електронни тестове, ,,интерактивни работни листи“ и др., според креативността на педагога и образователните потребности на учениците му. По време на обучението в електронна среда от разстояние родителите на учениците съдействаха напълно за реализирането на учебния процес, за което им благодарим. Осигурен бе постоянен достъпът на ученици и до информационни ресурси - електронни учебници, електронен дневник, електронни библиотеки, образователни платформи -,,Уча се“, ,,Кан академия“, ,,Академико“ и др.
Проведени бяха допълнителни консултации и обучения извън редовните учебни часове. Осъществена бе обща подкрепа за личностно развитие за превенция при деца с обучителни затруднения.
В крайна сметка всеки научи нещо ново за себе си - колко е силен самоконтролът на едно дете, колко дълго концентрира вниманието си на полето на онлайн ученето, докъде стигнаха измеренията на волята на родителите, които трябваше да следят за изпълнението на поставените задачи на своите деца.
- А на учителите, трудно ли им беше?
- Училището разполага с един прекрасен екип от професионалисти , които работят, раздавайки себе си докрай. Учителите притежават емоционална интелигентност и имат отлични комуникативни умения. Те постоянно обменяха информация, опит и добри практики помежду си.
- Работите ли по програми и проекти?
- В помощ на учебната работа в училище се работи много по проекти и извънкласни дейности.
Благодарение на включването ни в проект „Образование за утрешния ден“ , бе закупено оборудване за внедряване на иновативни методи на педагогическо взаимодействие при обучението в ОУ „Христо Ботев“. Учениците с ентусиазъм работиха над брошура за ученическа екскурзия и справочник по математика. Чрез средствата на внедрената платформа разработваха дигитално образователно съдържание, което прилагаха в образователния процес по други предмети /математика, история, география, човек и природа, руски език/.
Продължаваме работата си по проект „Подкрепа за успех“, чрез който повишихме мотивацията за учене, изградихме по-голяма увереност в собствените сили на учениците. Знанията им станаха по-трайни и учениците придобиха самочувствие.


През тази учебна година бяхме одобрени за работа по проект „Подкрепа за приобщаващо образование“ за работа с деца и ученици с изявени дарби, с доказани постижения в областта на математиката.
Училището разполага с логопедичен кабинет, за който по същият проект ще бъде закупено специфично оборудване за допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца с логопедични проблеми за създаване на училищен модел за синхронизиране на системата за подкрепа.
Това ще допринесе за постигане на по-високи образователни резултати.
В училището работим и по Националната програма за финансиране на занимания по интереси където бяха сформирани 5 групи: „Словото като изкуство “ , обучение по английски език по метода на М. Монтесори, детска вокална група „Звездни мечти“, “Религия и ценности“, „Ателие креативност“
- ОУ „Христо Ботев“ е иновативно училище, какви иновативни методи прилагате?
- Приоритетно направление в развитието на нашето училище е въвеждането на разширено чуждоезиково обучение по английски и руски език в начален и прогимназиален етап. Вече разполагаме с интерактивен езиков кабинет оборудван с аудио-визуални технически средства за обучение по чужд език. Възможността да се работи в такъв кабинет спомага за подпомагане на съвременното езиково обучение , повишавайки качеството за усвояване на слухово-говорните умения на учениците. Учебната среда позволява ползотворно използване на всички мултимедийнии дигитални ресурси към учебните системи.
През учебната 2020/2021г. работихме по метода “Дидактични и ролеви игри”. Годишните резултати сочат, че децата постигат много добър успех в чуждоезиковото обучение. Използването на иновативни обучителни методи доказано повишиха тяхната мотивация и успех. Родителите и училищната общност също демонстрираха интерес и подкрепа на ежемесечните открити уроци.
Работата по проекта разви екипната работа с учениците, стимулира обмяната на добри практики, приложими в ежедневната работа с учениците, създаде предпоставки за лично и професионално усъвършенстване на учителите в сферата на чуждите езици и компютърните технологии за нуждите на съвременното училище.
Постоянно се модернизира материално - техническата база на училището. Дигитализирани са със смарт екрани всички класни стаи в начален етап. Осигурени са мултимедийни устройства и в кабинетите за прогимназиален етап.
Нашето училище бе първото училище в града одобрено за иновативно. През тази година изтича 4 годишния период по проекта. В тази връзка разработихме нов проект, с който кандидатствахме към Министерството на образованието, като идеята ни е да продължим чуждоезиковото обучение по английски и руски език като приложим още по интересни методи и подходи - обърната класна стая чрез дискусии, диалози и симулации в житейски ситуации, развитие на презентационни умения на учениците и дебати, интердисциплинарния подход в обучението, драматизации, песни и училищни пиеси от известни литературни произведения.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

  1. Още от Образование

Към началото

Следвай ни