Отразяване на предизборни кампании в сайта на “100 вести”

Oferta-za-otrazyavane-na-izbornata-kampaniya-na-partii-i-koalitsii-v-v-vestnik--100-vesti-
Оферта за отразяване на изборната кампания на партии и коалиции във вестник
материалите се качват БЕЗПЛАТНО, ако има договор за печатното издание

Офертата за печатното издание "100 вести" е качена на сайта в "избори"

 

ПРИМЕРЕН ДОГОВОР

00000/00.00.2022 г.

Днес, 00.00.2022 г., се сключи настоящият договор между Издателска къща “Колонел” ООД, с адрес - Габрово, ул. “Първи май” 1 "в", дан. номер 817038440, БУЛСТАТ 817038440, представлявана от Иван Димитров Господинов – управител, от една страна, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, и ПП ======== (БУЛСТАТ): ==========, представлявана от: ========, с ЕГН: =====, адрес: =====, от друга, наричана за краткост възложител за следното:

 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отразява предизборната кампания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез публикуване в издавания от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ВЕСТНИК „100 ВЕСТИ“ на предоставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предизборни материали.

УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

2. ИК “Колонел” приема да рекламира дейността и продукцията на възложителя във вестник “100 вести” в съответствие с неговата поръчка по следните твърди цени в рамките на договора:

 

СТРАНИЦА, МЯСТО

ЧЕРНО-БЯЛА

+ 1 ЦВЯТ

(лв./кв. см)

 

4 ЦВЯТА

(лв./кв. см)

 

Първа до, над главата

не се публ.

6

10

Първа, подлистник

не се публ.

4

6

Вътрешна

2

2.5

4

Вътрешна, пост. място

2.5

3

4

Вътрешна, негатив

2.5

3

4

Вътрешна, в обявите

2.5

-

-

Последна

-

3

4

Последна постоянно място

-

3

4

Малки обяви

20 ст./дума

-

-

Малки обяви, оградени

40 ст. /дума

-

-

Малки обяви, оградени, подложка

50 ст./дума

-

-

Влистване

0.073 лв./брой

Платени публикации

По цената на рекламата

 

(Посочените цени са без ДДС. Към тях се начислява полагащият се ДДС!)

 

При отразяване на изборни кампании - цени за 1000 символа

вътрешна черно-бяла стр. - 70 лв. (съответно 2000 с. - 140 лв.), вътр. цветна - 120 лв.

последна страница: черно-бяла - 150 лева, цветна - 250 лева.

първа страница черно-бяла- 250 лева, в цвят - 360 лева.

При отразяване на предизборни кампании в сайта на “100 вести” материали се публикуват, само ако има договор за печатното издание - В сайта на вестника материалите се качват БЕЗПЛАТНО, дублират публикациите във вестника. Публикуват се съответно в ЧЕЛО (съответства на Първа, чело), ВОДЕЩ МАТЕРИАЛ (Първа, подлистник) и ­под рубрика “Избори”.

 

3. Според настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага на ИК “Колонел” да публикува реклама при следните условия:

ОРИГИНАЛ

Цвят

Стр.

Дата

Размер

Пъти

Цена

Сума

Отразяване предизборната кампания на ПП „Единна народна партия“

информационен материал

черно-бял

2

22 окт 2021

2500 символа

1 (един)

0.06 лв.

150 лв.

Отразяване предизборната кампания на ПП „Единна народна партия“

пресконференция

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Финансови параметри

Общата сума по този договор, без ДДС, е .... лева, с ДДС - ….. лева

Крайната сума по този договор е .......... лева, с ДДС - …............... лева.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

5. Настоящият договор e със срок от 00.10.2022 до 00.11.2022 г. Той не обвързва двете страни по никакъв друг начин, освен по уговорения в настоящия договор.

6. Договорът може да бъде разтрогнат по взаимно съгласие на страните след уреждане на необходимите плащания по действително извършени разходи. 7. При предсрочно прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той зап­лаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимите суми, след преизчисляване на отстъпката - така че тя да е в съответствие с на действителния срок на действие на договора и обем на публикувани реклами, съобщения, материали, обяви.

8. Договорът може да бъде продължен при взаимно съгласие на страните, но по текущите цени при датата на продължаването му.

9. За непосочени в настоящия договор случаи двете страни ще ползват разпоредбите на действащото в страната законодателство.

Настоящият договор е съставен в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                                                    ИЗПЪЛНИТЕЛ:

 

 

 

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото

Следвай ни