Обсъждат се промени в Закона за управление на етажната собственост

Водеща! Reformata-ima-tri-vodeschi-tseli
Реформата има три водещи цели
Основните коментари са, че така ненужно се обременяват физически лица с административни отговорности

На 3 септември Министерството на регионалното развитие и благоустройството публикува за обществено обсъждане промени в Закона за управление на етажната собственост.

До 3 октомври всеки гражданин може да се запознае с мотивите за предложeните промени и да изрази своето мнение.

Êàêâè ñà ïðè÷èíèòå çà ïðåäëàãàíèòå èçìåíåíèß

Основната причина за изготвянето на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост е реализирането на реформа „Улесняване и повишаване ефективността на инвестиции в енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“, която е предвидена в Националния план за възстановяване и устойчивост на България.

Реформата има три водещи цели, които третират възможността за разрешаване на пречките в инвестициите за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради, регламентацията на професионалното управление и създаване на възможност за учредяване на банкова сметка на етажната собственост за събиране на разходите за управление и поддръжка, както и за усвояване на финансиране от други източници, а не само за поддържането на фонд „Ремонт и обновяване“.

×ðåç çàêîíîïðîåêòà ñå ïðåäëàãàò:

изменения на начина на провеждане на общото събрание, като се добавя изрична възможност то да се провежда чрез онлайн връзка с някоя от платформите за онлайн срещи и присъствен.

предложение и за неприсъствено гласуване за решение на общото събрание, като същото да може се извърши до 7 дни след провеждане на заседанието чрез декларация, подписана саморъчно и предадена на управителния съвет (управителя), или декларацията да бъде изпратена на електронната поща, подписана с електронен подпис.

предложение за намаляване на кворума на общо събрание – от 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост на 51 на сто идеални части от общите части.

да отпадне отлагането на общото събрание за следващия ден в случаите, когато не е налице изискуемият кворум, като общото събрание се отлага с един час, ако не е налице изискуемият кворум и се смята за законно колкото и идеални части от общите части на етажната собственост да са представени.

книгата на етажната собственост може да се поддържа и в електронен вид, като данните в нея ще се съобщават на управителния съвет (управителя) чрез декларация по образец.

предлагат се нови критерии към търговците, управляващи по занятие етажни собствености, за да бъдат вписани в регистъра и да могат да упражняват дейността на територията на страната: да имат задължителна сключена застраховка „Професионална отговорност“; физическото лице-търговец, член на управителните органи на дружествата или едноличният търговец да има завършено висше образование; професионален опит от минимум 3 години; да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер; да не е бил през последните 2 години член на управителен или контролен орган или съдружник в дружество, което е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори; да не е лишен от право да заема материалноотговорна длъжност и др.

Целта на предложените изисквания към хората, които ще извършват дейности по управление и поддръжка на етажни собствености, е да се регламентира дейността им и да се повиши качеството на услугите. Тоест дейността да не се свежда само до администриране на средства от бюджета на етажната собственост и свикване на общо събрание, а да предоставят услуга по цялостното управление на етажна собственост. Това означава: качествено и ефективно представителство пред местните власти и други субекти, пълно съдействие за кандидатстване и достъп до програми и мерки за подобряване на енергийна ефективност на жилищните сгради, както и всякакви други инициативи, спомагащи обновяването на сградния фонд).

отпадане на освобождаването от разходите за управление и поддръжка на общите части на лицата, които пребивават в етажната собственост не повече от 30 дни в рамките на една календарна година.

• заплащане на възнаграждение за управителния съвет (управителя).

• въвежда се ежемесечното задължение на управителя да публикува на видно и общодостъпно място отчет за приходите и разходите на етажната собственост за месеца.

• избор на контролен съвет (контрольор) с цел повишаване на сигурността на средствата в етажната собственост. За контролния съвет (контрольора) също е предвидено заплащане на възнаграждение.

• въвежда се и налагане на административно наказание за търговец, който извършва управление на етажна собственост без необходимата по този закон регистрация или продължава да осъществява такава дейност след заличаване на регистрацията, като търговецът се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 1000 лв., а при повторно нарушение от 1500 лв. до 2000 лв.

Êîìåíòàðè

Ето част от първите публични коментари на сайта на министерството:

„Въпросите за квалификациите на професионалните домоуправители не трябва да са част от ЗУЕС, а трябва да са обособени в друг нормативен акт, който може да се изменя по-често. На запад има лицензиране на управители и мениджъри на собственост, изобщо не е нужно те да бъдат с висше образование, има си школи и професионални асоциации за тази цел“.

„Пореден лобизъм в полза на банките с тези банкови сметки! А фирмите за управление на етажната собственост в голяма част от случаите са безполезни, единственото, което правят, е да прибират пари. Най-добрият вариант е човек от блока да е домоуправител, защото е запознат с всеки един апартамент и хората, които живеят там. А отпадането на изискуемия кворум е абсурдно, това означава, че един апартамент може да вземе решение за останалите 40, това ще предизвика междусъседска война“.

„Предложението управителят да съхранява планове и чертежи на сградата ненужно обременява физически лица с административни отговорности и поражда необходимост от заплащане на ненужни такси от съкооператорите. Основен проблем е, че хората в България не желаят да се натоварват с неблагодарна дейност, водеща до междусъседски разправии“.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото

Следвай ни