Моралът и доброто са най-важни за мен

Водеща! Bogomil-Petkov
Богомил Петков
Богомил Петков за свършеното като народен представител в 48-то Народно събрание:

Работех с желание и надежда за по-добро бъдеще, гласувах по съвест – избирателите ще преценят много или малко съм направил


Като народен представител в 48-то Народно събрание вярвам, че моралът и доброто са най-важните в моята работа. Именно поради това се борих за прозрачност и справедливост.

И макар да срещнах много трудности и откровен саботаж, продължих да надграждам онова, което бях постигнал в 47-ото НС по въпроса за

ðåøàâàíå íà ïðîáëåìà ñ âîäîñíàáäяâàíåòî íà Ñåâëèåâñêà îáùèíà.

Служебното правителство с решение на МС № 711/30.09.2022 г. отмени решение № 576/01.08.2022 г. на правителството на Kирил Петков и оряза два от общо трите проекта на община Севлиево на стойност 7 154 838 лв. без ДДС. Въпреки това беше подписан един от проектите от етап 2 - участък 1 от т. 570 до т. 700 с дължина 4205,35 м. Беше подписано споразумение № РД-02-30-203/28.10.2022 год. между МРРБ и община Севлиево за трансфер на 50% от проекта на стойност 1  275  417 лв., като тези финансови средства вече са преведени по сметка на общината.

След като стана ясно, че други средства от бюджета на МРРБ за 2022 г. няма да бъдат отпуснати, започнах да търся друг вид финансиране. На 20. 01.2022 г. след среща в „Българския ВиК холдинг” ЕАД, заедно с областния управител на Габрово, управителя на „ВиК” ООД в Габрово, се стигна до решение част от участък 2 от етап 2 с дължина 1367 м да се реконструира от капиталовата програма на „ВиК” ООД Габрово през 2023 г.

След няколко срещи с министъра на МРРБ, с директора Дирекция на „ВиК” при МРРБ и главен директор на Оперативна програма “Околна среда 2021-2027” информирам, че Министерството на регионално развитие и благоустройство е възложило разработване Регионално прединвестиционно проучване за обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД - Габрово, със срок за завършване края на 2023 г. С него ще се определят ВиК-обектите, необходими за постигане на съответствие с директивите на Европейския съюз за питейните отпадъчни води в агломерации над 10  000 екв. жители като Севлиево, за безвъзмездно финансиране за които ще се кандидатства по Програма „Околна среда 2021-2027 г.“. С тези средства ще бъдат финансирани останалите неподменени участъци от ПСПВ в с. Стоките до гр. Севлиево, цялостна реконструкция ПСПВ и подмяна на останалата вътрешна водопроводна мрежа на града.

По отношение на най-важната част за финансиране, която не е допустима по програма „Околна среда 2021-2027 г.”, тъй като се намира на територията на община Априлци, Ловешка област, а именно - реконструкция на довеждащ магистрален водопровод от ВЕЦ „Видима” до ПСПВ с. Стоките, участък от т. 1 до т. 293 с дължина 10  194 м, се срещнах с Омбудсмана на Република България проф. д-р Диана Ковачева. След което получих нейната подкрепа. (Писмо с № 828 от 26. 01. 2023 г. до Омбудсмана проф. д-р Диана Ковачева и писмен отговор към него с № 828/13. 02. 2023 г. относно: „Финансиране на магистрален Водопровод от ВЕЦ „Видима” до ПСПВ с. Стоките, участък от т.1 до т. 293“. За този участък писмено с искане за финансиране съм запознал Министъра на МРРБ, премиера и президента с писма от 26. 01. 2023 г.

По отношение на каузата ми за изграждане на

òóíåëà ïîä âðúõ „Øèïêà”, çàåäíî ñ îáõîäíèя ïúò íà Ñåâëèåâî,

проведох няколко срещи с управлението на АПИ. Оттам получих уверение, че са съгласували Задание за проектиране „Изработване на инвестиционни проучвания, двуфазно проектиране на инвестиционен проект в идейна и техническа фаза с пълни инженерно-геоложки проучвания и ПУП - Парцелен план за Западен обходен път на Севлиево”, което впоследствие е утвърдено от община Севлиево; Писмо № 48-254-06-675/02.12.2022 г. до Министъра на регионалното развитие и благоустройство г-н Иван Шишков и писмен отговор към него с №02-02-490/02.12.2022 г., относно: Oбходен път гр. Севлиево.

След подписването на договора за изграждане на тунела под връх Шипка от 08. 06. 2022 г. от АПИ ме информираха, че процедурата върви по план и е на етап проектиране техническа фаза.

След сигнали от граждани до мен зададох писмен въпрос до Министъра на МРРБ за състоянието на път III – 6072 Батошево-Стоките-Кръвеник-Априлци и опасен участък на него в района на с. Селище: Писмо с № 48-354-06-154/13.01.2023 г. до Министъра на регионалното развитие и благоустройство г-н Иван Шишков и писмен отговор към него с № 02-02-33/23.01.2023.г. относно: Oпасен участък път III – 6072 в района на с. Селище.

ñòðîèòåëíî-ðåìîíòíè äåéíîñòè â óчèëèùàòà

След отпуснатите финансови средства от Правителството на Кирил Петков в размер на 427  989 лв. на Природоматематическата гимназия „Академик Иван Гюзелев” в Габрово, ремонта на покрива и другите строително монтажни работи са завършени. Завършен е и ремонта на покрива на Национална Априловска Гимназия в Габрово, а в момента се извършват останалите строителни монтажни дейности на стойност 1 172 000 лв., отпуснати от Министерството на културата на редовното правителство.

ìåðêè çà åíåðãèéíà åôåêòèâíîñò

Бяха осигурени и средства за финансиране и въвеждане на мерки за Енергийна ефективност в сградата на Районно управление - Севлиево към ОД на МВР в Габрово и многофамилна жилищна сграда в ж.к. "Митко Палаузов”, бл. 4, в Севлиево. Това се реализира по процедура BG16RFOP001-2.003 “Eнергийна Ефективност в периферните райони-3”.

ðåõàáèëèòàöèÿ è ðåêîíñòðóêöèÿ íà ïúòíà ìðåæà; ÂèÊ

От бюджета на МРРБ се финансира и бяха преведени 50% в размер на 2  689 796 лева на община Трявна по проект „Рехабилитация и или реконструкция на участък с дължина 5,500 км от общински път GAB2117”; На община Дряново в размер на 1 994 010 лв. по проект „Реконструкция на общински път GAB 3118-/III-609, Трявна-Царева ливада/-Куманите”. На община Габрово в размер на 144  584 лв. по проект „Реконструкция на водопровод и канализация по улиците „Златна нива” и „Зелена ливада”.

çàêîíîäàòåëíèòå èíèöèàòèâè ïúðâî чåòåíå

Във връзка със законодателните инициативи на първо четене отчитам:

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за горите 48-354-01-13/13.01.2023; Законопроект за изменение и допълнение на ЗМСМА 48-354-01-18 /19.01.2023; Законопроект за изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищното образование 48-254-01-83/02.12.2022; Законопроект за изменение и допълнение на Закона за пътищата 48-254-01-89/08.12.2022; Законопроект за изменение и допълнение на Закона за управление на агрохранителната верига 48-254-01-94/09.12.2022; Законопроект за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията 48-254-01-32 /25.10.2022; Законопроект за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел 48-254-01-59/10.11.2022; Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване 48-254-01-56/04.11.2022; Законопроект за изменение и допълнение на Семейния кодекс 48-354-01-24/ 27.01.2023; Проект на решение за създаване на Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства, свързани с поемането на пълния контрол на "Международен панаир Пловдив" АД от предприемача и почетен консул на Руската федерация в Пловдив Георги Гергов, чрез действия на централната власт и на местните власти в общините Пловдив и Варна от 2016 г. насам; Решение за създаване на Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства, свързани с поемането на пълния контрол на "Международен панаир Пловдив" АД от предприемача и почетен консул на Руската федерация в Пловдив Георги Гергов, чрез действия на централната власт и на местните власти в общините Пловдив и Варна от 2016 г. насам 48-354-02-22/12.01.2023; Проект на решение за създаване на Временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства, свързани със строителството на Лот 4 и Лот 5 на автомогистрала "Хемус" и сключени договори за над 1 млрд. лв. за незаконно строителство на инфраструктурни обекти, включително корупционна схема, свързана със строителството на автомагистрала "Хемус" 48-354-02-35/18.01.2023

 çàêîíîïðîåêòè âòîðî чåòåíå:

Законопроект за продължаване действието на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. - 48-254-04-50, 48-254-04-55 и 48-254-04-56 . Внесени на 6/12/2022

Като Народен представител в 48-ото НС отчитам внесени: 9 бр. Законопроекта на I четене; 3 бр. Законопроекти на II четене; 6 бр. Въпроси към министър; 1 бр. Предложение за разискване; 2 бр. Проекта за решения; 2 бр. Питания към министри; 21 бр. Приемни дни в градове и села; 31 бр. заседания на комисии; 50 бр. Заседания на Народното събрание; 59 бр срещи с граждани, НПО и браншови организации. Над 6000 изминати километри.

Това свърших за 3,5 месеца. Дали е малко или много вие ще кажете, уважаеми избиратели.

С придобития опит на 47-ото НС, професионални умения и морален компас работех с желание и надежда за по-добро бъдеще. Гласувах по съвест с убеждението, че правя най-доброто за каузата България.

 

 

 

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото

Следвай ни