Иглика Събева:"Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и

Водеща! Iglika-Sabеva
Иглика Събева

Иглика Събева, народен представител от ГЕРБ, е член на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата към 44 - тото Народно събрание, от момента на нейното създаване.

На заседанията на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата, към Народното събрание, през 2018 година са обсъдени от членовете на комисията и гласувани общо 12 законопроекта. Кои са най-значимите от тях, коментира Иглика Събева: "Комисията провежда своите редовни заседания всеки четвъртък от седмицата под председателството на Емил Димитров. През 2018 година, освен редовни заседания, са проведени и четири извънредни заседания на комисията, във връзка с разискване на важни въпроси, нетърпящи отлагане. Най - значимият законопроект е този за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Аз съм от вносителите на този законопроект, който бе разпределен на комисията, като водеща комисия при разглеждането, обсъждането и гласуването му. Законопроектът е обсъден и приет от членовете на комисията, след изслушване на всички заинтересовани правни субекти и отчитане на техните основателни искания. Впоследствие законопроекта е приет от Народно събрание на 12 юли 2018 г. и влиза в сила в шестмесечен срок от обнародването му в Държавен вестник и съвсем скоро ще влезе в сила. Това е първият по същността си закон, който регламентира дейността, свързана с производството и търговията с петролни и газови продукти след 1989 г. Основните цели на закона са да идентифицира икономическите оператори, извършващи дейности, свързани с нефтопродукти, да намали сивия сектор в основен бранш на българската икономика, да повиши събираемостта на митнически и данъчни задължения от тези дейности и да осигури лоялна конкуренция на пазара на горивата в страната. Законът създава ясни правила и правна сигурност за икономическите оператори и предотвратява възможностите за злоупотреби с горива. С разпоредбите на правните норми в него се предоставя възможността на компетентните органи от двете приходни агенции - Агенция „Митници“ и Националната агенция за приходите, да осъществяват по-ефективен превантивен и последващ контрол, превенция и борба срещу укриването на данъци и намаляване на дела на сивата икономика, както и устойчиво повишаване на бюджетните приходи. На следващо място е законопроектът за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, който беше разгледан от членовете на комисията, обсъден и подложен на гласуване на редовно заседание на комисията. Целта на измененията, предвидени в законопроекта е въвеждането на правна възможност за търсене на наказателна отговорност на лицата, произвеждащи и разпространяващи нелегално акцизни стоки и създаване на механизъм за превенция в тази насока. Това е също мярка за справяне със сивата икономика. На заседанията на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата през 2018 година бяха организирани изслушвания на представители на Министерството на икономиката, Министерството на финансите, Националната агенция за приходите, Агенция „Митници“, във връзка с необходимост от въвеждане на допълнителни мерки, с цел по-ефективна борба със сивата икономика и контрабандата. Проведено бе и изслушване на главния прокурор, министъра на икономиката и представители на министерство на вътрешните работи, във връзка с нелегалното производство, разпространение и търговия на цигари, борбата със сивата икономика и контрабандата в тютюневия сектор. На редовно заседание на комисията се проведе изслушване на браншовите организации, произвеждащи, съхраняващи и разпространяващи акцизни стоки, във връзка с инициативата за промени в Наказателния кодекс, с цел ограничаване на сивата икономика и контрабандата. На заседанията на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата бяха представени и обсъдени резултати от направено проучване, относно контрабандата в сектор „Тютюн“ от „Инициатива срещу незаконна търговия“. Подробно бяха обсъдени предвидените на национално равнище решения за бъдещото прилагане на системата за наблюдение и проследяване на тютюневи изделия и изисквания за въвеждане на специфични защитни елементи, произтичащи от Директива 2014/40/ЕС на Съвета. Освен това бе проведено работно посещение от членовете на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата на производствените мощности на „Каменица“ АД в град Хасково. През 2019 г. продължаваме активно дейността на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата, като се надявам, че постигнатите резултати, които ще отчетем в края на годината ще бъдат също толкова добри като тези през 2018 година."

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото

Следвай ни