Защо "СИТИГАЗ" отказва да газифицира битови абонати, пита Богомил Белчев

Препоръчана! Zashto--SITIGAZZ-otkazva-da-gazifitsira-bitovi-abonati,-pita-Bogomil-Bеlchеv
BogomilBelchev-01-09-19.jpg
По време на заседание на Общинският съвет Богомил Белчев, общински съветник от БСП, зададе въпроси към кмета Таня Христова, свързан с газификацията на града.

"Въпросът е предизвикан от многократни въпроси на граждани към мен, на които е отказано да се извърши газификация, след като са подали съответното искане до газовото дружество. Основното, което то заявява на тези граждани е, че няма инвестиционни намерения в този район. Другото обяснение е, че те имат намерение да извършат газификацията, но Общината не разрешава да се извършат разкопавания в този район. Ясно е, че става въпрос за обекти, които са рехабилитирани и действително не бива да бъдат разкопавани, въпреки че има други средства, технически да се извърши преминаване на тази газова мрежа.

Според Закона за енергетиката кметът на Общината има правото и до известна степен задължението да контролира съответните енергийни дружества на територията на общината, в случая става въпрос за газовото дружество.

Искам също да визирам чл. 59, съгласно който комисията /става въпрос за енергийно регулиране/, след писмено предупреждение с определен срок, може да отнеме лицензията, когато лицензиантът не изпълнява или нарушава задължението си по издадената лицензия. Като по-нататък се казва, че комисията може да отнеме този лиценз за разпределение на природен газ, издаден след конкурс, ако в определения с лицензията срок лицензиантът не изгради съответната газоразпределителна мрежа, посочена в предложението му по конкурса.

Директно въпросът ми е: Постъпвали ли са отчети и прогнози в Община Габрово за битовата газификация на града? Поставяни ли са определени условия за реализацията на тази газификация? И ако не са, кога ще се представят? Ще ми се получи публичност на условията, по които газовото дружество е получило лицензията, за да може гражданите да знаят за всяка година какво количество мрежи трябва да се изградят на територията на общината. Защото в противен случай, не казвам, че е така, но има опасност Общината да стане е територия, която е завоювана от един лицензиант, който не си изпълнява задълженията, а в същото време хората да очакват да получат съответния енергиен ресурс", коментира той.

В отговора на кмета Таня Христова се казва "С цел предоставяне на по-точни и коректни отговори на Вашето питане изискахме и информация от „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД относно поставените от Вас въпроси.

На 20.08.2019 г. в деловодството на Община Габрово постъпи отговор от „СИТИГАЗ БЪЛАРИЯ“ ЕАД. В него се казва, че газовото дружество ежегодно изпраща в Община Габрово отчети по отношение на продадено количество природен газ, разпределен по трите вида клиенти - битови, индустриални и обществено- административни, както и данни за икономисаната енергия и емисии.

През 2013 г., във връзка с разработването на „Общински план за развитие на Община Габрово 2014 -2020 г.“, „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД предостави информация, в която са отразени възможностите за газификация на Община Габрово, прогнозите за развитието на потреблението на природен газ и план за газификация, валидна до 2021 г.

Последната комплексна планова проверка от КЕВР за работата на газовото дружество е правена през 2018 г., завършила със заключението, че същото изпълнява задълженията си по предоставените лицензни.

В процеса на реализация на газоразпределителната мрежа, Община Габрово допълнително постави на дружеството като приоритет реализацията на газопреносната система в участъците, подлежащи на интервенции в обхвата на дейностите по Водния цикъл. Поставено бе условие двете линии (вода и канал) и тази на природния газ да бъдат максимално отдалечени, за да няма съмнение за субсидиране помежду им. „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ “ ЕАД се съобрази с поставените условия.

При реализация от Община Габрово на инфраструктурни проекти, касаещи цялостно благоустрояване на уличната мрежа, с оглед избягване на бъдещо разкопаване на изграденото, се полагат усилия за съвместяване на инвестициите. Общината уведомява дружеството за нейните инвестиционни намерения за цялостна рехабилитация на улична мрежа, за да може да планира дружеството изграждане в такива участъци на газопреносна мрежа в тези участъци.

Приложенията по отношение на годишната реализация на мрежа по условията на лицензията, се извършват през множество маркетингови проучвания на дружеството, които уточняват броя на клиентите, техните консумации, честотата на единица площ, след което се взима инвестиционно решение и се уведомяват съответните клиенти, включително и битовите, за взетото решение. Проучванията се извършват до началото на месец май, за да се изработи инвестиционен проект, който да бъде съгласуван по надлежния ред, да получи строително разрешение и да стартира строителството. След тази дата, ново строителство се извършва след допълнително проектиране за потребителите, одобрени след горепосочения период. Отказите, които гражданите са получавали, са поради икономическа нецелесъобразност.

Община Габрово не е издавала отказ на искания за присъединяване към газоразпределителната мрежа на участъци, когато те засягат разкопаване на цялостно реновирани улици.

Възстановяването на настилките се извършва според одобрените Правила за реда и условията, свързани с разкопаване на благоустроени общински терени и зелени площи при извършване на строителни и монтажни работи на елементи от техническата инфраструктура на територията на Община Габрово. Посочен е редът за възстановяване на разкопавания при цялостно реновирани улици, които са в гаранционен срок.

Видно от отговора на „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД отказите, от тяхна страна, са в резултат на икономическа преценка, съобразявайки се и с начина на възстановяване настилките на реновирани улици. Отказите им по целесъобразност поддържат реализацията на мрежата в такива граници, че гарантират избягването на увеличаване на цената на природния газ за следващия период от време, отчитайки не високата консумация в града и наличието на дълъг довеждащ газопровод от Севлиево.

Относно насърчаване газификацията на територията на общините във връзка с прилагане на Закона за енергийната ефективност, „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ“ЕАД активно участва в прилагане на програмата ДЕЗИРЕ, финансирана от Фонд „Козлодуй“, съвместно с ЕБВР, насочена към битовите потребители. Така гражданите си спестяват таксите за присъединяване и 30% от стойността на вътрешната газоснабдителна инсталация (но не повече от 1200 евро).

Предоставяме систематизирано следната информация, която е и публична и общодостъпна. Дружеството е определено за титуляр на лицензия за дейността „разпределение на природен газ” на територията на Община Габрово с Решение №ТПрГ-1 от 26. 01.2012 г. на Държавна комисия за енергийно и водно регулиране. Решението е постановено в резултат на проведен конкурс. Видно от Решението на ДКВЕР в конкурса са участвали двама участника, като Ситигаз Българя ЕАД е класиран на първо място. Със същото решение на дружеството са издадени съответно лицензи № Л-376-08/26.01.2012г. за извършване на дейността „разпределение на природен газ” на територията на Община Габрово за срок от 35 години и лицензия № Л- 376-12/26.01.2012 г. за извършване на дейността „снабдяване с природен газ от краен снабдител” на територията на Община Габрово за срок от 35 години.

Видно от сайта на Комисията за енергийно и водно регулиране, с решение № БП-59 от 30.11.2016 г. на КЕВР е прието изпълнението на бизнес плана на дружеството за периода 2012-2016 г. и е одобрен бизнес плана на дружеството за територията на Община Габрово за периода 2017-2021 г. В решението са възпроизведени инвестиционната програма, в това число график на строителството по години, производствена програма, ремонтна (експлоатационна програма), социална програма, прогноза структура и обем на разходите, финансово- икономическо състояние на дружеството и други. Решението съдържа и прогноза за цените за предоставяните услуги. Така посоченото решение е публично и общодостъпно на следния линк: ttp://www.dker.bg/files/DOWNLOAD/res-bp59- 2016.pdf"

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото