Веселина Топалова, председател на Окръжен съд Габрово: "Съдът продължава да работи, но в условия на извънредна ситуация"

Водеща!
Веселина Топалова, председател на Окръжен съд Габрово:

Председателят на Окръжен съд Габрово Веселина Топалова коментира взетите мерки и ограничения за достъп до Съдебната палата, вида на разглежданите дела и на тези, които се отлагат временно, а също така - броя на разгледаните дела през 2019 година, броя на издадените присъди.

- Какви извънредни мерки са предприети в съдебната палата във връзка със заразата?
- Още на 9 март сутринта, ден след като бяха оповестени първите случаи на заразени лица, направихме среща с административните ръководители на всички институции, работещи в сградата - Окръжна и Районна прокуратура, Районен съд и Областно звено „Охрана”, за да обсъдим и решим какво да предприемем. Същия ден, със заповеди на административните ръководители на двете съдилища, бяха отменени насрочените открити съдебни заседания, както и всички други събития, предполагащи присъствието на повече хора на едно място в палатата. Разпоредени бяха и мерки за задължителна дезинфекция, а на служителите, които пряко обслужват граждани, бяха осигурени маски и ръкавици. Същите мерки бяха предприети и от останалите институции в сградата.
След проведени в следващите дни заседания на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет и съобразно приетите от нея решения, последваха промени в заповедта относно разглежданите дела, като към настоящия момент е преустановено провеждането на почти всички заседания. Изключение са тези по делата, свързани с разглеждане на мерки за неотклонение задържане под стража, прилагане на принудителни медицински мерки, дела за упражняване на родителски права, когато се касае за привременни мерки, дела по Закона за защита от домашно насилие, относно издаване или изменение на заповед за незабавна защита, както и още някои други производства. Ще се разглеждат и наказателни дела с обвинение по чл. 355 от НК за нарушаване на мерките против разпространяването на заразата.
Подчертавам, че съдът продължава да работи, но в условие на извънредна ситуация. Различните служби функционират, но организацията на дейността им е съобразена с въведените извънредни мерки. Подаването на всякакъв вид документи по делата трябва да се извършва по пощата или чрез електронните адреси на съда. Справки по делата да се правят по телефона или по електронен път. В тази връзка, умоляваме хората да прибягват към административните услуги, като подаване на искания за преписи, удостоверения и др., чрез лично посещаване на съдебната палата, само когато това е наистина наложително.
- Има ли опасност някои граждани да пострадат, заради невъзможността да се гледа техния казус?
- Какво значи да пострадат? Казусът ще бъде разгледан, ако е от тези, които са посочени по-горе. Останалите спорове просто ще се гледат по-късно. Все пак ситуацията е извънаредна и трябва да подредим приоритетите си, а сред тях на първо място е здравето на хората. Тук бих искала да спомена, че подобни мерки по отношение работата на съдилищата са въведени не само в България, но и в други европейски държави като Испания, Гърция, Португалия, Словения и т.н.
- А някой обвиняем може ли да се измъкне от присъда или поне тя да се отложи във времето?
- Факт е, че обявяването на извънредно положение наложи отлагането на редица наказателни производства. Въпреки това продължава разглеждането на определени дела, включително и такива за налагане на мярка за неотклонение „задържане под стража“. Усилията изцяло са насочени към обезпечаване на нормалното развитие на наказателните производства, независимо че същинското произнасяне по делата се отлага във времето. Сами разбирате, че при така създадената ситуация е недопустимо да събираме в съдебните зали множество хора (подсъдими, адвокати, свидетели, вещи лица, съдебни заседатели и т.н.) и по този начин да застрашаваме общественото здраве.
- Знам, че заради събитията бе отложен приемането на отчета на Окръжен съд за дейността му през миналата година. Все пак ви моля да споменете някои факти, като брой дела, брой присъди, брой обвиняеми, брой върнати дела и т.н?
- През 2019 година в съда са разгледани общо 1 062 дела, от които 939 новопостъпили. В сравнение с предходните две години се отчита увеличение на новообразуваните производства. Завишена е и натовареността на съдиите. Свършените през годината дела са общо 889, от които 610 граждански и 279 наказателни. Много добри са показателите за срочност при разглежднането и решаването на делата, както и резултатите от проверките на обжалвани актове пред по-горни съдебни инстанции. Подробни данни се съдържат в доклада, който е общодостъпен, поместен е на интернет страницата на съда и всеки, проявяващ интерес, може да се запознае с него.
- Струва ми се, че през последните години намаляват наказателни дела за тежки умишлени престъпления. По-малко престъпления ли се вършат или извършителите са се насочили в други посоки?
- Разследването на престъпленията и предаването на извършителите им на съд е от компетентност на прокуратурата, както и на следствието и органите от системата на МВР. Съдът не разполага с необходимите данни за криминогенната обстановка в района, поради което не съм в позиция да преценя дали се увелича или намалява броя на извършваните престъпления, както и техния характер.
Що се отнася до постъпващите в окръжния съд наказателни дела, образувани по внесени от прокурора обвинителни актове, през миналата година се наблюдава увеличение. Докато през 2018 г. от този вид са образувани 22 дела, то през 2019 г. същите са 35. Осъдени са общо 28 подсъдими, а 5 лица са оправдани. На 22 подсъдими е наложено наказание лишаване от свобода до три години, като за 20 лица изпълнението на наказанието е отложено с изпитателен срок. На 5 подсъдими е наложено наказание лишаване от свобода в диапазона над 3 г. до 10 г., а на един е наложено наказание от 12 години лишаване от свобода. Както и през предходни години делата са свързани основно с държане и разпространение на високорискови наркотични вещества, причиняване на смърт по непредпазливост при пътно-транспортни произшествия, данъчни престъпления и използване на чужди банкови карти без съгласието на титуляра. Образувани са и 4 дела по обвинение за убийство.
- Затова пък зачестяват кражбите, делата за наркотици, притежание и разпространение, телефонни измами, така ли е?
- Действително данните от последните години показват, че най-голям е броят на делата за общоопасни престъпления, най-вече тези за управление на МПС след употреба на наркотици и за държане на наркотични вещества. От докладите на районните съдилища, които разглеждат посочените дела като първа инстанция, се вижда, че броят на тези производства надхвърля неколкократно останалите. Делата за престъпления против собствеността, каквито са тези по обвинения за кражби или измами, са другите най-често разглеждани наказателни производства.
- Какво е впечатлението ви от дългогодишния ви опит като съдия, гражданите уважат ли съдебната система, вярват ли в справедливостта й?
- Винаги следва да се има предвид характера и спецификата на нашата работа. При нас обикновено идват хора, които не могат да решат своите проблеми сами. Те често са напрегнати, изнервени, настроени един срещу друг. Нашата задача е да решим спора им съобразно закона и справедливостта. В мотивите си да обясним по разбираем начин защо даваме правото на една от страните, както и тази, която губи делото да разбере защо спорът не е решен в нейна полза. Тъй като почти винаги едната страна е губеща, логично е тя да е недоволна, особено, ако не споделя приетото от съда.
В наказателното производство също само в изключителни случаи осъденият намира наложеното му наказание за справедливо. При тези обстоятелства е трудно да очакваме всички да са удовлетворени от нашите решения, но мога да заявя, че основен стремеж на съдиите е да решават делата съобразно закона и без да накърняват чувството за справедливост у обществото.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото
  1. Още от Закон и ред

Календар

ПОН ВТО СРД ЧЕТ ПЕТ СЪБ НЕД

Препоръчано от редактора

Адрес "100 вести"

И това го има"

Виц на деня