"Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19"

Топ новина! Sait-t-na-programata
Сайтът на програмата

За програмата на правителството за подпомагане на малкия бизнес

Като други трийсетина хиляди фирми ИК "Колонел" ООД - издател на "100 вести", участва в проекта "Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19" по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Като други няколко хиляди фирми, отговарящи на условията, ИК "Колонел" ООД бе отхвърлена - поради техническа грешка - неправилно прикачен файл. По обявената на 11 май 2020 г. процедура имаха право да участват микро- и малки предприятия, регистрирали спад с минимум 20% в своя оборот за м. април 2020 г. спрямо средно месечния оборот за 2019 г. Идеята бе те да получат суми от 3 000 до 10 000 лева, с които да покрият най-неотложните си нужди - за наем, консумативи, суровини, разходи за заплати, за оборотни средства. Кандидатстването се извърши изцяло електронно чрез системата ИСУН 2020 чрез "максимално облекчена административна процедура" - според Управляващия орган на програмата.
Така ли е всъщност - с този и още няколко въпроса ИК "Колонел" ООД се обърна към вицепремиера Томислав Дончев. Поради значимостта на темата публикуваме писмото до г-н Дончев, както и получения отговор (в много кратък срок) от неговата администрация.


От: Иван Господинов <ivan@stovesti.info>
Относно: Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19
Текст на съобщението:

Уважаеми г-н Дончев,
Пповодът да се обърна към Вас е, че ИК "Колонел", работеща фирма - видно от плащаните данъци, издател на в-к "100 вести" от 30 години, бе отхвърлена от въпросната програма. С настоящите редове не се обръщам към Вас за съдействие, а от вътрешната потребност да споделя въпроси, които вероятно не си задавам само аз:
1. Само от сесия 14 на Управляващия орган са отхвърлени над 190 фирми - четейки протокола, заради формални технически грешки. Вероятно общият брой на отхвърлените се измерва в хиляди.
2. Според мен идеята на Програмата е да се подпомогнат работещи фирми, от което следва, че Управляващият орган трябва да следи основно дали кандидатите отговарят на условията, да подпомага попълването на очевидно сложната документация, както и отстраняването на технически грешки
3. Документите на ИК "Колонел" бяха попълнени от счетоводна кантора, в която работят счетоводители трето поколение, очевидно и те са били затруднени да бъдат прецизни при представените материали. Излишната усложненост на сайта и изискванията към различните документи - едни подписани с електронен подпис, други - не, предполагат допускането на грешки
4. Комуникация с Управляващия орган по същество няма - тя е еднопосочна, отговаряш в срок на поставен въпрос, обратната връзка е игнорирана
5. Въпросите, задавани от комисията, са тип copy-place, с малко конкретика, пълни с общи обяснения - това говори, че повечето фирми срещат еднакви затруднения.
6. Решенията на комисията могат да се обжалват само в Административен съд - София, което обезсмисля и опит да се направи това
7. При съобщаване на решението си УО дава ден за отговор, но очевидно това е проформа, защото нито отговор на отговора има, нито евентуално съобразяване с обясненията
8. Програмата беше обявена през май, през септември една голяма част от фирмите даже не са оценени. Ако тази помощ - безспорно добра идея на правителството, бе жизнено нужна, то това бе преди 3-5 месеца, сега полека-лека нещата се нормализират. Според мен цялата процедура трябваше да е много по-облекчена, още повече, че лесно могат да се извадят работещите фирми, отговарящи на условията на Програмата.
Според мен - една добра идея е опорочена от чиновническия подход към нейната реализация. И оставя усещането за несправедливост.


С уважение и пожелание за здраве!
Иван Господинов


отговор от
Иван Иванов
Директор Дирекция „Централно координационно звено“ Администрация на МС

Уважаеми г-н Господинов,

Във връзка с изпратеното от Вас електронно писмо до заместник министър-председателя Томислав Дончев, бих искал да Ви обърна внимание на следното:
Настъпилата криза в резултат от пандемията Ковид-19 наложи предприемане на спешни мерки за подпомагане на засегнатите български предприятия. Спестените и неусвоени средства по оперативните програми бяха пренасочени към процедури, по които да се предостави оборотен капитал на фирмите за подпомагане на оперативни разходи и заетостта в краткосрочен план.
За да може помощта да достигне максимално бързо до максимален брой фирми бяха предприети редица промени в начина на предоставяне на подкрепата – отпадна секторното ограничение, което съществуваше по процедурите преди това, изисканите документи бяха сведени до разумния минимум, оценката на проектите беше максимално опростена с минимален брой критерии. За да могат да бъдат обработени всички получени проектни предложения възможно най-бързо бяха привлечени експерти оценители от всички звена и ведомства в системата на европейските фондове, но въпреки усилията, процесът изисква време.
Не бива да се забравя, че средствата за предоставяне на този вид помощ са европейски и се подчиняват на определени правила, които да гарантират правомерно им разходване. В този смисъл цитираната процедура, както и всички останали процедури, свързани с подпомагане на бизнеса за справяне с последиците от Ковид-19, са максимално опростени като правила за кандидатстване и за изпълнение до степента, до която това е възможно на настоящия етап.
Ситуацията, в която сме, е извънредна и неочаквана за всички. Даваме си сметка за спешността от предоставяне на подкрепа за фирмите и необходимостта от намаляване на административната тежест, но въпреки това е необходимо техническо време за пренастройване и адаптиране на системата на управление на европейските фондове. Стартираните процедури за подкрепа на бизнеса с толкова голям обхват на допустимите сектори и респективно огромен брой кандидати са първи по рода си и естествено не е възможно да бъдат предвидени всички трудности и проблеми, които биха могли да възникнат както по отношение на кандидатстващите фирми, така и при оценката и изпълнението. На база на натрупания до момента опит и на обратната връзка, която получаваме от участници като Вас, ще продължим да търсим възможности за още по-голямо опростяване на правилата и по-бързо достигане на необходимата помощ до крайните получатели – българските фирми.
Не на последно място бих искал да обърна внимание, че са предприети действия за осигуряване на възможност за промяна в Условията за кандидатстване по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Промените ще позволят по отношение на фирмите, на които е отказано предоставянето на безвъзмездна помощ по формални и технически причини да се извърши нова оценка и да се даде повторна възможност да ги отстранят. По този начин предвидените средства за оборотен капитал ще достигнат до максимално широк кръг от фирми, които изпитват необходимост от запазване на ликвидност без да се нарушава принципа на равнопоставеност.

 

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото