Няма да се увеличава такса смет

Водеща! Razhodite-za-2021-godina-sche-sa-v-razmer-na-6-325-508-lv.
Разходите за 2021 година ще са в размер на 6 325 508 лв.
 Няма са се увеличава такса смет. Размерът на общите разходи през идната година е 6 325 508 лв., стана ясно на на последното заседание на габровския Общински съвет.

Местният върховен орган одобри на последното си за годината заседание разходите за услугите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации, поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в общината за 2021 г.
Разходите са за обезпечаване на дейността на ОП „Благоустрояване” в частта събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръженията и инсталациите за тяхното третиране;
поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване;
дейността на ОП „Регионално депо за неопасни отпадъци” по третиране на битовите отпадъци в някои съоръжения и инсталации;
сепариране; отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО; провеждане на дейности в областта на управлението на отпадъците.
Оперативните разходи, при които няма съществени изменения се запазват на приблизително същите нива като 2020 г.,. Целта е подобряване ефективността на услугите, свързани със системата за управление на отпадъци. Предвиждат се инвестиции в съоръжения, обезпечаващи дейностите по разделно събиране на отпадъците, обработката и обезвреждането им.
Законодателството дава възможност на общините по наредба за изчисляване и определяне на размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, размерът на отчисленията за обезвреждане на отпадъци да бъде намаляван. В предходните години, с изключение на 2019 г., Община Габрово се е възползвала от дадената в наредбата възможност за намаляване с 50% на дължимите отчисления..
През 2020 г. Изпълнителната агенция по околна среда издаде заповед, с която Община Габрово се определя като изпълнила целите, с постигнат резултат - 60%, поради което през 2020 г. се внасят отчисления намалени с 50%.
За 2021 г., имайки предвид комплексните мерки, засягащи всички елементи от системата за управление на отпадъците ще бъдат постигнати заложените в Закона за управление на отпадъците цели , поради което е подадено заявление към РИОСВ - В. Търново за намаляването на размера на отчисленията на 50 %. На 08.12.2020 г. е издадена заповед от РИОСВ за това. В съответствие с разпоредбите средствата, натрупани за периода март декември 2020 г. ще бъдат възстановени на Община Габрово, като тези средства да се използват за финансиране на текущата дейност на депото и ОП "Благоустрояване", както и заплащане на ДДС, с оглед запазване на размера на такса битови отпадъци на сегашното ниво.
Прогнозното количество за сепариране на отпадъци е 15 000 тона, цената по договор със сепаратора е 67.90 лв. без ДДС. Отчисленията, които ще бъдат внасяни през идната година при 50 % намаление са 16 000 тона депониран отпадък, намалената цена е 41 лв.
Първото звено в системата за управление на отпадъците са домакинствата и правилното разделно събиране на отпадъците при източника. За целта през 2021 г. Община Габрово е заложила в план-сметката сума за изпълнение на концепция, съдържаща редица мерки за информация и публичност. Те целят повишаване на информираността на гражданите и привличането им към заложените цели, чрез коренна промяна в мотивацията им и осмислено разделно събиране на отпадъците. Заложени са кампании за приемане на разделно събрани отпадъци, кампании за почистване на нерегламентирани сметища, ежегодно организиране на масово пролетно почистване.
През 2020 г., в изпълнение на сключени договори са изпълнени следните дейности: изработени са информационни табла за входове на жилищни блокове; информационни магнити към данъчните съобщения; ръководства за компостиране; наръчник с практическа информация, свързана с правилното разделно събиране на отпадъци; информационни табели за контейнерни площадки; винили за билборди и промо материали; настолна игра, тематично свързана с разделното събиране на отпадъци. През летните месеци на 2020 г. се организираха няколко
информационни събития на открито, реализирани бяха три издания на тематичен и провокативен флаш моб.
Две школи по рисуване от Габрово и Трявна се включиха в предизвикателството да представят рисунки на тема „Резервна планета Земя няма, пазете я чиста”, като продължение на инициативата „Арт на депото”. И през 2021 Общината ще се възползва отново от възможността за използване част от отчисленията за провеждане на такива информационни дейности.
През 2019 г. се реализира инвестицията в подземни контейнери на две места по 3 броя, като тенденцията е разширяване на този тип събиране на отпадъците. В инвестиционната програма за 2020 г. е заложено изграждането на още 3 площадки с подземни контейнери. Тази инвестиция, в размер на 89 988 лв. за четири площадки с по три подземни контейнери е реализирана през есента на 2020 г., с финансиране от натрупаните отчисления. Намерението на Община Габрово е през 2021 г. да бъдат изградени още 20 броя площадки с подземни контейнери, като ще се търси финансиране за тази инвестиция.
През 2020 г., на база сключеното споразумение за сътрудничество за рационално оползотворяване на отпадъци от текстил и облекло бяха разположени 11 съда за събиране на облекла, текстил и кожени изделия. Предстои поетапно разполагането на още такива контейнери. Събраните количества отпадъчни облекла до края на октомври 2020 г. са 127,80 т.
Планираният за 2019 г. програмен продукт за управление на дейностите, свързани със сметосъбирането и сметоизвозването, започна да функционира. Той представлява цялостна нова концепция за извършване на услугите и тяхното администриране, в която са включени GPS и други устройства, подаващи различни данни към програмния продукт. През 2020 г. започна формиране на база данни и техния анализ с цел подобряване работата на ОП „Благоустрояване“. Внедрена е системата, която обхваща административните процеси в ОП „Благоустрояване", включително и внедряване на система обхваща проследяването, мониторинга и контрола на всички специализирани транспортни средства на ОП „Благоустрояване“. Монтираните GPS устройства прехвърлят получената информация към ГИС платформата на Община Габрово, чрез която се проследяват движението на специализираната транспортна техника, обслужването на контейнерните площадки и изпълняването на графиците. Внедряването на програмния продукт за управление на дейностите в ОП „Благоустрояване“ допринася за осъществяване на по-всеобхватен мониторинг върху процесите, на база на събраните данни да бъдат изготвени анализи на цялостната дейност на предприятието, на основание на което да бъде извършена оптимизация на процесите във времето.
През 2020 г. в експлоатация, обезпечаващи дейността на ОП „Благоустровяне”, са два нови сметосъбиращи камиона и два товарни буса до 3,5 т. за събиране на едрогабаритни отпадъци.
В инвестиционните намерения на предприятието за 2021 г. е да бъдат закупени съоръжения и оборудване, като прикачен инвентар за специализираната техника, обезпечаваща дейността почистване на обществени площи - пясъкари и гребла.
Цел от програмата за 2021 г., касаеща дейността на общинското предприятие е обезпечаване на системата за управление на отпадъците с нужните съдове. Предвидено е закупуването на съдове за разделно събиране на отпадъците, които да заменят и допълнят съществуващите.
В инвестиционните намерения на Община Габрово е заложено закупуването на лизинг на специализирана техника за обслужване на площадките с подземни контейнери, които към момента са 7 броя с 21 подземни съда. Тенденцията е изграждането на този тип площадки да продължи през 2021 г. и през следващите години.
Продиктувано от наличието на голямо количество обемни едрогабаритни отпадъци, постъпващи на регионалното депо, които трудно могат да бъдат уплътнени с верижна техника, се закупи през 2019 г. шредер за предварителното им третиране. Шредерът е снабден с магнитен сепаратор, който улавя металните компоненти, а смленият дървен материал, който не е годен за компостиране, се предава за рециклиране на база споразумение за сътрудничество за производството на ПДЧ плоскости. През 2020 до края на октомври са предадени 226,66 т. дървесни отпадъци. Съхраняването на отпадъка от третирането на едрогабаритни отпадъци се извършва в мултилифт контейнер, който осигурява максимална чистота на площадката и удобство при съхраняване и транспортиране.
Съществен елемент от системата за управление на отпадъците е тяхното сепариране за последваща обработка. През 2019 г. изтече сключения с оператора договор и беше обявена нова процедура по реда на ЗОП за избор на оператор. Първата процедура е прекратена, поради това, че предложението на единствения участник не отговаря на условията на поръчката. Проведено пазарно проучване показа значително завишение в стойността на тази услуга. Обявена е повторно процедура по реда на ЗОП за избор на оператор. През март 2020 е сключен договор с нов оператор, извършващ услугата сепариране на Регионалното депо за неопасни отпадъци.
Не е отпаднало намерението на Община Габрово да бъде придобито съоръжение за третиране на биоразградими отпадъци, така наречения биореактор. През 2019 г. беше изготвено прединвестиционно проучване, разработена беше процедура за придобиване на специализираното съоръжение. Същата не се обяви, тъй като финансовата тежест за заплащане на дължимите отчисления за депониран отпадък и разходите за предварително третиране на отпадъците значително се повиши. За да бъдат обезпечени тези задължителни дейности, се взе решение за отлагане на инвестицията. Продължава търсенето на други начини за финансиране за придобиване на биореактора.
През 2020 г., на компостиращата инсталация, намираща се на Регионалното депо за неопасни отпадъци са произведени 193 тона качествен компост. Всички компостни партиди преминават през проверка от лицензирана лаборатория. През настоящата година са продадени 171 тона от произведения компост.
През 2020 г. се увеличи персонала на Регионално депо за неопасни отпадъци с 4 щатни бройки - инспектори, осъществяващи контролни функции по отношение управлението на отпадъци. Дейността на това звено освен за спазването на разпоредбите на Наредба за управление на отпадъците, поддържане и опазване на чистотата на територията на Община Габрово, осъществява контрол върху дейностите, извършвани с различните видове отпадъци - производствени, масово разпространени, строителни и битови. Инспекторите осъществяват планови и непланови проверки свързани с дейностите по отпадъците, както и проверки за наличие на нерегламентирани замърсявания и установяване на причинителите им, като те могат да бъдат и в сътрудничество с експертите от РИОСВ - Велико Търново. Контролират спазването
на установените графици за сметосъбиране и на мобилния пункт за разделно събрани отпадъци от домакинствата. Извършват проверки по издадените пътни листи за транспортиране на строителни отпадъци и земни маси, както и на строителни обекти, за наличие на всичките необходими документи за оползотворяване и обезвреждане на отпадъците, образувани от дейността им. Осъществяват последващ контрол на лицата, които извършват дейност по транспортиране, при отказан достъп до регионалното депо на отпадък, който не може да бъде приет, съобразно изискванията на Комплексното разрешително на Община Г аброво.
От 2019 г. на територията на Габрово работи Мобилен пункт за предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата. Мобилния пункт е снабден с различни по вид и предназначение съдове, като на него могат да бъдат предадени освен рециклируемите отпадъци (хартия, картон, пластмаса, стъкло и метал), също и текстилни отпадъци, фритюрна мазнина, батерии, малки електроуреди, флакони и опаковки замърсени с опасни вещества. Всички тези различни видове отпадъци, след като бъдат събрани от домакинствата, се предават на лица, притежаващи съответните разрешителни за тяхното рециклиране. Мобилният пункт обслужва населението по график, а през зимния сезон - на база постъпили заявки от населението. Дейността му се възприема положително от населението, видно от постигнатите резултати и затова неговата дейност продължава постоянно и целогодишно. За предадените разделно събрани отпадъци от домакинства се получават печати в специално разработени и раздавани книжки. Срещу определен брой събрани печати се раздават поощрителни награди. До края на м. октомври 2020 г. в мобилния пункт са предадени общо 3135,9 кг. отпадъци.
Набралата популярност кампания за организиране на пункт за предаване на опасни отпадъци от домакинствата, бе проведена в две издания и през 2020 г. Предадените на лицензирана фирма количества опасни отпадъци са общо 1 056,50 кг.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото

Следвай ни