АИКБ: През 2018 г. ръст на икономиката между 3,8 до 4,2 на сто    Водеща!

uploads/news_imgs/Grigorov_940x705.JPG АИКБ: През 2018 г. ръст на икономиката между 3,8 до 4,2 на сто   
Григоров е категоричен, че АИКБ продължава убедено и последователно да подкрепя данъчната стабилност при ниски равнища на данъчните ставки и изменение на равнищата на осигурителните вноски за 2018 година в рамките на договореното между социалните партньори и държавата.
Според Асоциацията на индустриалния капитал в България българската икономика е възможно да нарасне между 3,8 до 4,2 процента през 2018 г., информира Николай Григоров, представител на АИКБ за Габровска област. Той обясни, че прогнозираният ръст на БВП може да бъде постигнат, а и надхвърлен, ако правителството насочи системни усилия за решаване на основния проблем на бизнеса, възпиращ увеличаването на производството и износа, а именно – липсата на квалифицирани и производителни човешки ресурси. Планирането и ефективното изпълнение на адекватни мерки за активиране и включване в пазара на труда на неактивни и продължително безработни лица, както и облекчаване и улесняване на вноса на работна ръка от трети страни ще допринесе за насърчаване на производството и износа и за увеличаване на вътрешното потребление.

Григоров е категоричен, че АИКБ продължава убедено и последователно да подкрепя данъчната стабилност при ниски равнища на данъчните ставки и изменение на равнищата на осигурителните вноски за 2018 година в рамките на договореното между социалните партньори и държавата. „Ние оценяваме данъчната стабилност и предвидимост като един от основните фактори за привличане на инвестиции и за осигуряване на условия за икономически растеж – подчерта той. - Заявеното запазване на размерите на ставките на всички данъци, както и размерите и съотношенията на осигурителните вноски е добър сигнал към инвеститорите за предвидимостта и стабилността на данъчната система“. Според него при предприемането на промени в данъчната политика е нужно да се прилага „тест за МСП“, съгласно препоръките на ЕС.

„Важно е държавната власт да продължи борбата със сивата икономика и контрабандата – заяви още той. - Постигнатите резултати през 2016 г. трябва да бъдат стимул за изпълнителната власт за по-нататъшно ограничаване на данъчните измами, икономическите престъпления и неформалните практики. Изсветляването на икономиката е инструмент за увеличаване на бюджетните приходи и подобряване на бюджетното салдо“.

Според Николай Григоров ефективен инструмент за повишаване на бюджетните приходи е и приватизирането на миноритарни дялове от държавни компании посредством тяхната продажба на Българска фондова борса.

Той информира още, че АИКБ одобрява и подкрепя тенденцията за поддържане на нисък дела на средствата, преразпределяни от държавния бюджет, оставайки на позицията, че ограничаването на преразпределението през бюджета е важен стимул за повишаване на ефективността на държавната администрация и има антикорупционен ефект. Както и, че държавата трябва да се стреми към пълно балансиране на публичните финанси, а дори в условията на възходящ икономически цикъл и ускорен икономически растеж работодателите биха подкрепили държавен бюджет с планиран излишък, който да бъде насочен към намаляване на държавния дълг.

Работодателите категорично възразяват срещу административното увеличение на минималните осигурителни прагове за 2018 г. с 3,9%, като препоръчват и по-плавно увеличение на минималния осигурителния доход за земеделските стопани и тютюнопроизводителите. Според АИКБ увеличението на минималния осигурителен доход, определено от Министъра на труда и социалната политика, е без логична икономическа аргументация и с доказано и оценено отрицателно въздействие върху пазара на труда, заетостта, безработицата, несъмнено ще доведе до увеличаване на „сивата икономика“ в трудовите отношения, както и до намаление на нетните доходи на хиляди заети в редица икономически дейности, обясни още Николай Григоров. Оценяваме прогнозата за равнището на заетост и безработица като реалистична, но предупреждаваме, че тя може и да не се изпълни, ако държавата не се откаже от административното вмешателство на пазара на труда /каквато е практиката в момента при определянето на минималната работна заплата/. АИКБ за пореден път предупреждава, че повишаването на равнището на заетостта /особено на нискоквалифицираните кадри/ би могло да се насърчи, ако се пристъпи към бипартитно договаряне на минималната работна заплата по браншове. Отказът от административно определяне на МРЗ, МОД и на политика по доходите като цяло би осигурило възможност за допълнително нарастване на БВП, както и за включване в заетост на повече хора с ниска и без никаква квалификация.

Позицията на АИКБ, изразена от Николай Григоров, във връзка с внедряването на електронни услуги и създаването на функциониращо електронно правителство е, че те драматично закъсняват и на практика обхватът на електронните услуги е изключително ограничен, въпреки постоянно отделяните средства за целта. „АИКБ настоява да бъдат свързани основните бази данни в България, така че да обменят данни, с оглед ефективното прилагане на практика на ЗЕУ, като приветства предприетите действия за отпадане на изискването за свидетелство за съдимост – подчерта Григоров. - Да бъде наложено държавната администрация да спазва законовите разпоредби и да не изисква от граждани или юридически лица повторно данни, които вече притежава или вече са предоставени в друга държавна администрация. Асоциацията настоява още за формулиране и финансиране на политики за въвеждането на електронно правосъдие, електронно здравеопазване, цифровизация на кадастъра и т.н., както и за изпълнението на „пътната карта“ с фиксирани в нея конкретни дейности, изпълнители, отговорни институции и срокове за реализирането им.

Несъмнено внедряването на електронни услуги и създаването на функциониращо електронно правителство ще намали административната тежест на бизнеса и гражданите ще ограничи корупцията и ще намали персонала в държавната администрация. Цели, които всяко правителство си поставя при изготвянето на държавния бюджет за следващата година и които вече 27 години не са постигнати, е заключението на Григоров.

0 коментара

Коментирай!

За да оставите коментар, трябва да сте регистрирани и да влезете в профила си. Ако нямате регистрация, може да се регистрирате тук. Можете директно да коментирате чрез профила си във Facebook.
Към началото