"Елит" ООД стартира иновативен проект

Топ новина!

На 23.11.2018 г., с подписването от страна на Управляващия орган по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и „ЕЛИТ“ ООД, стартира изпълнението на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № № BG16RFOP002-3.004-0149-C01 с наименование: „Повишаване на ресурсната ефективност на “ЕЛИТ” ООД чрез въвеждане на иновативни технологични решения в производството” по процедура чрез подбор BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ по приоритетна ос „Енергийна и ресурсна ефективност“.

 


 

 На 23.11.2018 г., с подписването от страна на Управляващия орган по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и „ЕЛИТ“ ООД, стартира изпълнението на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № № BG16RFOP002-3.004-0149-C01 с наименование: „Повишаване на ресурсната ефективност на “ЕЛИТ” ООД чрез въвеждане на иновативни технологични решения в производството” по процедура чрез подбор BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“ по приоритетна ос „Енергийна и ресурсна ефективност“.

Бенефициент: “ЕЛИТ” ООД
Обща стойност: 1 326 589,44 лв., от които 789 320,72 лв. европейско и 139 291,90 лв. национално съфинансиране.
Начало: 23.11.2018 г. Край: 23.02.2020 г.

  Обща цел на проекта е повишаване ресурсната ефективност на предприятието, разширяване производствения капацитет, подобряване ефективността на производствените процеси чрез прилагане на нови технологични решения, водещи до намаляване използването на суровини и намаляване на образуваните отпадъци на единица продукт.
   Специфични цели на проекта са реализирани чрез: внедряване на иновативни технологични решения за оптимизиране на производствените процеси, намаляване на количеството използвани суровини при производството на единица продукция, намаляване и ефективно управление на образуваните отпадъци съгласно йерархията при управление на отпадъците по чл. 6 от Закона за управление на отпадъците, при производството на единица продукция, намаляване на количеството използвани опасни химични вещества при производството на единица продукция. Кратко описание: с изпълнението на проекта се постига повишаване ресурсната ефективност на предприятието, разширяване производствения капацитет, подобряване ефективността на производствените процеси чрез прилагане на нови технологични решения в производството, водещи до намаляване използването на суровини и намаляване на образуваните отпадъци.
   Резултати от реализирането на проекта:
   1) избран изпълнител и сключен договор с доставчик;
   2) придобити 8 актива оборудване за разкрой и огъване на метални изделия и 3 специализирани софтуерни приложения за проектиране, моделиране на изделия, симулация на база крайни елементи и разкрой;
   3) Намаляване на влаганите суровини със 7,24%.
   4) Намаляване на всички генерирани отпадъци с 53,2%;
   5) Повишаване на производствения капацитет с 60%;
   6) Намаляване с 10% на емисиите в атмосферния въздух;
   7) реализиран инвестиционен проект в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и създадени инвестиции за 1 326 589.44 лв.;
   8) разпространение резултатите от проекта с цел мултиплициращ ефект и ефект на капитализиране (capitalization).
   9) отчитане на 1 проект с технически и финансов отчети - предстои.

  Потребности от реализиране на проекта: благодарение на подкрепата от 70% БФП (при избран режим „Регионална инвестиционна помощ”), която се оказва на МСП от сектор С „Преработваща промишленост”, „Елит” ООД придоби нови високоефективни машини за производство на метални изделия и софтуер за CAD моделиране и разкрой.

В тази връзка и като част от минимални изисквания за публичните събития, които следва да бъдат проведени във връзка с изпълнението на АДБФП, посочени в т. 3.5 и т. 4 от Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г., който представлява приложение 2.16 към Ръководството за изпълнение на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, с цел комуникиране на резултатите от проекта към релевантните целеви групи, предприятия със сходна дейност, от същия икономически сектор или подобни сектори – мултиплициране на резултатите от проекта, „ЕЛИТ“ ООД организира и проведе събития за мултиплициране на резултатите от проекта – 2 броя – публично събитие – пресконференция за мултиплициране на резултатите от проекта, проведена на 14.02.2020 г. (петък) от 17:00 ч., и кръгла маса за представяне и мултиплициране на въведените в рамките на проекта пилотни технологични решения, проведена на 19.02.2020 г. (сряда) от 17:00 ч. на адрес: Р България, област Габрово, община Габрово, гр. Габрово 5300, ул. „Емануил Манолов“ № 14 – конферентна зала. На събитията, освен представители на ръководството и служители на компанията, бяха поканени да присъстват представители на Управляващия орган по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ – Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на икономиката, Областен информационен център – гр. Габрово (част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз), предприятия, осъществяващи същата или подобна дейност (от сектора/ подобни сектори), представители на различни медии – електронни медии и специализирани списания, сайтове, блогове, както и всички заинтересовани лица, организации и асоциации.
Изпълнението на проекта бе представено от г-н Иван Мицов – ръководител на проекта, който запозна присъстващите с общата и специфичните цели, потребности от реализиране на проекта, реално постигнати резултати - чрез презентации и дискусия да се подобри информираността и да се покаже ефекта относно въвеждането на подобни пилотни технологии и да се насърчат и други производствени предприятия да въведат такива ресурсоефективни решения.

------------------------------------------------------ ------------www.eufunds.bg --------------------------------------------------------------------------------
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по проект № BG16RFOP002-3.004-0149-С01 „Повишаване на ресурсната ефективност на „ЕЛИТ“ ООД чрез въвеждане на иновативни технологични решения в производството“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ЕЛИТ” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото
  1. Още от Индустрия

Календар

ПОН ВТО СРД ЧЕТ ПЕТ СЪБ НЕД

Адрес "100 вести"

И това го има"

Виц на деня