Доц. Христо Славчев: “Добре подготвеният инженер трябва да е образован, с по-широк спектър от знания и практически умения”

<p>Едно изследване в катедрата ни помогна преди десет години да
Доц. Христо Славчев: “Добре по

Едно изследване в катедрата ни помогна преди десет години да съставим две географски карти с местата, където работят успешно реализирали се наши студенти. Едната карта е с обекти в страната, другата е с държави по света. За съставянето им ни помогна тр

Доц. д-р инж. Христо Димитров Славчев (1945 г.) е бил ръководител на катедра „Енергийна техника“ при факултет „Машиностроене и уредостроене“ в ТУ - Габрово (2004-2007 г.). За изминалите повече от четири десетилетия като университетски преподавател, доцент от 2003 г., е един от тези, подготвили декада випускници - хидравлици, свързани с енергийната техника, утвърдили се специалисти в страната и по света. Автор е на шест учебници и учебни помагала в областта на хидравличните машини, задвижвания, хидро-пневмо транспорт, специални помпи и енергийни машини. Има над 40 публикации, пет изобретения и патенти. Продължава работа като хоноруван преподавател.
Той бе любезен да сподели някои свои виждания от натрупания академичен опит по актуални проблеми на висшето образование и по-специално на бъдещите инженери, възпитаници на ТУ - Габрово.

 

В началото на 70-те години във ВМЕИ (ТУ - Габрово) при факултета „Машиностроене и уредостроене“ (МУ) е открита специалност „Хидравлика и пневматика“. Новата катедра - отбелязват изследователите на историята на университета Виньо Колев и Цоньо Петров, има добри перспективи за свързване на учебната с научноизследователската работа и учебно-производствената практика на студентите. Това са „Хидравлика“ в Казанлък и заводът за битова арматура „Стоян Бъчваров“ в Севлиево.
Принос в създаването и развитието на катедрата имат доц. инж. Олег Яхно от Киевския политехнически институт, доц. инж. Богдан Драганов от ВМЕИ - София, първите млади асистенти - инженерите Веселин Янков, Пейчо Ганчев, Кънчо Кънчев, Любка Балканска и присъединилият се към тях през 1973 г. инж. Христо Славчев и др.
В края на 70-те и началото на 80-те години институтът е с комплексна програма за интензификация на учебния процес и научноизследователската работа. ВМЕИ - Габрово през март 1982 г. е домакин на разширен пленум на Съвета за висше образование. Основен акцент в доклада „За по-нататъшно подобряване на професионалната подготовка на учащите се във ВУЗ“ на министъра на МНП проф. Александър Фол е издигане на професионалната подготовка на студентите на различни важни направления на стопанството като микроелектроника, роботостроене, машиностроене, уредостроене и др. с висококвалифицирани специалисти. Въпроса за „Подобряване на професионалната подготовка на студентите чрез интензификацията на учебния процес“ засяга ректорът на ВМЕИ - Габрово доц. д.т.н. Тодор Тодоров. Обект на внимание на гостите са добре обзаведените лаборатории на катедрите и изследователските звена, включително с ОНИЛ за хидропластична обработка на металите. Усъвършенства се научната подготовка, расте педагогическото майсторство на преподавателите. Общата насоченост в развитието на института с двата факултета - „Машиностроене и уредостроене“ и „Електроника“, успешно реализира образователната си политика. Расте броят на дипломираните инженери от 211 през учебната 1981/1982 на 356 души през 1985/1986 г. Внимание е обърнато на подготвителните курсове за кандидат-студенти.
В средата на 90-те години стратегическата цел е достигане нивото на европейската образователна система.
Основната цел на този етап е институтът да прерасне в Технически университет с развитие на хуманитарен факултет.
Масовото навлизане на автоматизацията, информатиката и управляващата техника в труда и бита, както и прехода към информационно общество поставя нови условия в организиране и провеждане на учебния процес.
През 1994/1995 г. във факултет МУ се разкрива нова специалност - „Техника и технологии по опазване на околната среда“ (ТТОПС) и др.
Направените структурни промени и усъвършенстването на образователната система във ВМЕИ - Габрово са в навечерието на неговата 30-годишнина (1994). Излиза от печат първата „История на ВМЕИ - Габрово“ с автори доц. д-р Цоньо Петров и ст. пр. Виньо Колев.
На 21 юли 1995 г. 37-то Народно събрание приема решение - 15 висши училища и институти да се преобразуват в университети. Сред тях „Висшият машинно-електротехнически институт - Габрово (се преобразува) в Технически университет със седалище в Габрово“, което открива нови хоризонти за разширяване и развитие.
Началото на 2000 г. бележи прехода към европейски стандарти в цялостната дейност на университета.
Сътрудничеството на ТУ - Габрово с висши училища в други европейски страни е основа за превръщането му в съвременно висше училище. Цялостната му дейност се насочва към развитие на най-новите постижения на изучаваните научни специалности. Поставени са нови задачи пред неговите факултети и катедри.
Профилираната катедра „Енергийна техника“ осъществява „подготовка на машинни инженери в областта на хидравличната и пневматична техника с образователно-квалификационни степени (ОКС) - бакалавър, магистър, доктор, както другите катедри на факултета, за нуждите на страната, Югоизточна Европа и Близкия Изток в съответствие с европейските стандарти и изискванията за международна конвертируемост на дипломите“. Катедрата продължава да се развива и бележи успехи в по-нататъшната научно-образователна и изследователско-творческа дейност. Следват участия в международни проекти, мобилност на преподаватели и студенти в страни на Европейския съюз.
В четиридесетгодишнината си ТУ - Габрово (2004 г.) успява да запази „темповете на развитие и разширява позициите си като водещо учебно заведение в страната. Постигнатите резултати в учебната, научноизследователска и квалификационна дейност му спечелват признанието и уважението както на академичната общност, така и на гражданите“.
В годините на европейското членство (от 2007 г.) ТУ - Габрово върви към утвърждаването му на престижен образователен и научен център и превръщането му в университет от трето поколение.
Във факултет „Машиностроене и уредостроене“ се обединяват катедрите „Машиностроителна техника и технологии“ с катедра „Материалознание и технология на материалите“. Във връзка с предстояща акредитация променят наименованието си и някои специалности. „Хидравлика и пневматична техника“ вече е „Хидравлична, пневматична и топлинна техника“. Активизира се партньорството с различни фирми.
Специалността „Хидравлика“, припомня доц. Христо Славчев, оказва научно-техническа помощ на ТЕЦ - Бобовдол, „Хидравлика“ и „Капрони“ - Казанлък, „Хай Тек Инженеринг“ - Бургас, „Пневматика“ - Кърджали“, „Хидак“ - Стара Загора, „Вапцаров Холдинг“ - Плевен, „Хедок“ - Пловдив. Не липсват партньорските контакти с фирми в Габрово. „Разработката ми за обработка на лицеви кожи с хидравлични задвижвания използва в съвремието фирма „Фулмакс“. Освен в промишлени фирми хидравликата е навлязла успешно при язовири и каскади - нашият язовир „Христо Смирненски“, „Белмекен“. Директорът на язовир „Батак“ е възпитаник на ТУ - Габрово. Особено приложима е специалността при водно- и топлоцентралите, при разпространените днес ветрови централи, ядрените реактори. Припомням отново, че ние, хидравлиците, сме свързани с енергийната техника. Специалистите ни са и проектанти при газифициране на селищата. Намирам, че това е привлекателна специалност. Потвърждава го предвиденият прием на студенти - задочно обучение, в специалността „Хидравлика и пневматика“ за учебната 2015/2016 учебна година.
през 2014 година чествахме 50-годишнината на ТУ - Габрово.
Едно изследване в катедрата ни помогна преди десет години да съставим две географски карти с местата, където работят успешно реализирали се наши студенти. Едната карта е с обекти в страната, другата е с държави по света. За съставянето им ни помогна традицията на университета. Преди напускането бъдещите инженери посочват къде отиват на работа. С много продължаваме да поддържаме контакти. Някои от тях ни изпращат рекламни материали от местата, където работят, също за новости в хидравличните машини, приложение в задвижващи устройства и пр. Пристигнали големи рекламни фотоси са експонирани в зали на катедрата.
Намирам, че сега университетското обучение в страната е както всичко в България. Глобализацията, пазарът промениха много неща както у нас, така и в цяла Европа. Държавите от Източна Европа се оказаха фактически със срив в стопанското си развитие. Това се отрази както цялостно на икономиката, така и на свързаната с нея подготовка на специалисти. Усеща се нуждата от реформи в образованието. За мястото на ВУЗ-овете и това на ТУ - Габрово. Налага се обсъждане на ситуацията от много специалисти - къде и какво е мястото на образованието в България. Назрял е проблемът при средното образование. Кандидат-студентите са не добре обучени, знаещи и можещи.
Добре подготвените и обучени младежи отиват да учат в чужбина. И почти всички остават там на работа. България губи най-доброто, най-амбициозното, защото там намират освен привлекателното обучение и след това 5-10 пъти по-голямо заплащане на специалиста.
Какво да се направи?
Намирам, че е необходимо окрупняване на университетските специалности, промени в номенклатурата им. Завършилите специалисти да имат необходимите знания, притежаващи умения и реални способности, адаптирани към икономиката. Сочи го европейският опит.
Инженерите трябва да са добри конструктори, на ти с новите технологии, обучени мениджъри по внедряване и управление на фирмите.
Как да стигнем дотук?
Основното образование трябва да е абсолютно задължително. Да има средно професионално образование. Както вече има оформено виждане при тези, които ще продължат към висши училища, да се наблегне на учебната подготовка. Студентите на висшите технически училища трябва да са наистина мотивирани. Да знаят за какво се подготвят и каква ще е бъдещата им реализация.
При ТУ - Габрово освен базовите дисциплини в първите години на обучение – бакалавърска степен, да се засили профилиране в магистърската степен с конкретни практически разработки с фирми. При научноизследователската работа освен държавни средства да могат да се използват и чуждестранни фондове, включване в различни програми.
Добре подготвеният специалист да е обучен с по-широк спектър от знания, с умения от практика във фирми. Той трябва да е мотивиран и с добро заплащане. Да има развитие на личността, учене през целия живот.“

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото

Календар

ПОН ВТО СРД ЧЕТ ПЕТ СЪБ НЕД

Адрес "100 вести"

И това го има"

Виц на деня