Даниела Димитрова: "Инспекторите от депото в Габрово са извършили 1220 проверки от април досега"

Водеща! Daniela-Dimitrova
Даниела Димитрова

 Колко тона боклук изхвърляме за ден, спазвяме ли задължителното разделяне на отпадъците, колко проверки са извършили инспекторите към депото, какви са наложените санкции коментира директорът на Регионалното депо за неопасни отпадъци Даниела Димитрова.

- По колко камиона на "Благоустрояване" пристигат всеки ден в депото, какво количество боклуци генерираме за един ден?

- Ежедневно в Регионалното депо постъпват средно 50 тона на ден битови отпадъци, образувани от населението на община Габрово. В това количество не са включени отпадъците от ремонтни дейности на домакинствата, разделно предадените отпадъци, както и производствените.

Само камионите на ОП „Благоустрояван“ е извършват средно около 31 курса на ден.

- Спазва ли се графикът за доставяне на отпацъците от "Благоустрояване"?

- Служителите към ОП „Благоустрояване“ ежедневно по график извършват събиране и транспортиране битовите отпадъци до Регионалното депо.

- Неведнъж е ставало дума, но припомнете какво се случва с отпадъка, след като камионите го доставят?

- Отпадъците, събрани от съдовете на изградената система на територията на град Габрово за „суха“ фракция“ - жълт цвят, постъпват първо на кантарна платформа за отчитане на количеството им, след което се насочват към приемно отделение на сепариращата инсталация.

Отпадъкът от сухата фракция се подава към приемен бункер, от там чрез лентов транспортьор се придвижва към вибрационно сито, чрез което се отделят попадналите биоразградими отпадъци, пясък и други по-дребни фракции, останалата суха фракция от ситото се подава чрез транспортна лента, през сепаратор за метали към основната зона, където ще се осъществява основната дейност по ръчно сортиране/сепариране, а именно отделяне от общия поток на рециклируеми отпадъци от: хартия; картон; всички видове пластмаси: вкл. РЕТ бутилки по цветове, LDPE, HDPE, PE, твърда пластмаса; алуминий; стъкло, и др

- Започнаха ли габровци по-добре да се справят с разделното събиране на отпадъци?

- Населението все по-често се възползва от предоставената мобилна услуга за предаване на разделно събраните си отпадъци от домакинствата. Знаете, че графикът на мобилния пункт всеки месец се публикува в сайта <https://chisto.gabrovo.bg/>

Също така контейнерите за облекла и обувки (сини на цвят) се използват ежедневно от жителите на града.

Все още се наблюдава смесване на отпадъчните потоци, т.е. в кафявия контейнер се изхвърлят и бионеразградими отпадъци, което от своя страна води до замърсяване на биоотпадъка, и обратно в жълтия контейнер попадат био отпадъци, които замърсяват хартията, пластмасата, металите и това води до невъзможност да се рециклират, а така не им даваме щанс за нов живот.

- Към депото вече работят четирима инспектори, които следят за правилното изхвърляне на отпадъците, съответно и налагат санкции. Как върви тяхната дейност, какви са наложените наказания?

- Работата на инспекторите по контрол на отпадъците е много обемна, обхващаща Габрово и всички населени места в община Габрово. Сформирани са два екипа от инспектори, които работят по график и райони.

От месец април до настоящия момент инспекторите към ОП Регионално депо за неопасни отпадъци - Габрово, са извършили 1220 проверки, от които 431 броя планови ( проверки на търговски обекти, производствени предприятия, центрове за разкомплектоване на ИУМПС, центрове за смяна на гуми). 789 бр. са извънплановите проверки по сигнали и констатирани при обходи нарушения. Съставени са 232 констативни протоколи с предписания, 13 бр. - АУАН, 6 бр. - фиш и издадени 9 - НП на обща стойност 2000 лева.

Почистени са (от извършителите им) 281 нерегламентирани изхвърлания на строителни, едрогабаритни отпадъци, както и части от автомобили от физически и юридически лица.

Превантивния, текущ и последващ контрол, който се прилага на територията на община Габрово, желанието от страна на по-голяма част от населението да спазва разпоредбите и да живее в една по-чиста среда, доведе и до увеличаване на броя договори сключени с физически лица, които желаят разделно да предадат на Регионалното депо отпадъците генерирани от тях при ремонтни дейности.

Контролът е важна част от механизма устойчиво управление на отпадъците. Работата с населението по квартали допринеся за повече информираност, относно ползите и негативите в сферата на отпадъците.

- Има ли ефект от подземните контейнери, как ги възприемат хората?

- Да, ефект има, а споделените мнения на гражданите са положителни за ефективността и удобството при използването тези съдове. Към момента в Габрово има две площадки с подземно сметосъбиране, а съвсем скоро предстои изграждането и на нови четири площадки. Наблюденията ни показват, че съществуващите подземни контейнери се използват изключително коректно от гражданите. Отпадъците в тях са правилно разделени, извън тези съдове не се оставят отпадъци, а своевременното им обслужване осигурява надеждно транспортиране на годния за рециклиране отпадък.

- Продължава ли традицията за дни на отворени врати в депото и рисуване от деца по стените му?

- Посещенията на Регионалното депо продължават, като се спазват всички противоепидемични мерки. През изминалите месеци сме имали посещения както от граждани, проявили любопитство към мястото, където води пътя на отпадъка, така и от ученици, имащи желание да научат повече за опазването на околната среда. Сред посетителите на депото са и колеги от други общини, с които обменяме опит и добри практики. КОВИД-19 промени, но не отмени, някои от плановете за по-големи събития. Съвсем скоро предстои появата на нова арт творба на входа на депото, отново изработена с художествения талант на младите габровци - как ще изглежда тя, предстои да разберем.

- Какво сочи вашата статистика - колко тона боклук сме изхвърлили от началото на годината досега?

- До септември месец в Регионалното депо са постъпили общо 18 000 тона отпадъци, но в това количество са включени не само битови отпадъци, а и отпадъци образувани от текущи ремонтни дейности, производствени, разделно предадени от домакинствата хартия, картон пластмаси, алуминиеви кенчета, дребни електроуреди, мебели, и др.

Коментирай!

(при коментар без регистрация, написаното автоматично се проверява за спам!)

0 коментара

Към началото